SAL7978, Act: V°17.1-R°19.1 (8 of 177)
Search Act
previous | next
Act V°17.1-R°19.1  
Act
Date: 1728-07-23
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-11 by pieter-jan lahaye
['t dobbel deser is op behoorel(ijcken) zegel] In de tegenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen van loven naergenoemt/
gestaen arnoldus geeraerts officiael van/
de middelste schrijffcamere [alhier] uijt crachte/
ende naer vermogen van d'onwederoe-/
pelijcke procuratie inden ondergeschreven/
contracte notariael geinsereert, omden/
selven wettelijck te mogen vernieuwen,/
herkennen e(nde) reitereren als thoonder dijer/
geconstitueert sijnde, heeft het selve/
gedaen e(nde) geeffectueert in voegen/
ende maniere naervolgende luij-/
dende aldus Op heden den twintighsten/
julii 1728 compareerde voor mij/
openbaer notaris geadmitteert bij/
den souverijnen raede van brabant/
tot loven residerende e(nde) inde presentie/
van de getuijgen naergenoemt guilliam/
verbeeck innegesetene der banderije/
van herent den welcken bekent ver-/
cocht, gecedeert ende getransporteert/
te hebben gelijck hij is doende bij desen/
aen anthoen muls ende maria dams/
gehuijsschen innegesetene der banderije/
voors(chreven) alhier present ende in coop/
accepterende een boinder lants gelegen/
onder de banderije voors(chreven) op den cauter/
genoemt het lanck bunder, regenoten
//
het godtshuijs van terbanck ter i[e], het/
groot gasthuijs van loven ter ii[e], den clijnen/
molenwegh ter iii[e] ende d'erffgenamen/
niclaes muls ter iiii[e] zijden, ende dat/
voor de somme van negen hondert/
guld ende dertigh guldens courant gelt/
den pattacon tot twee guldens sesthien/
stuijvers ende d'andere specien naerad-/
venant, dewelcke den voors(chreven) transpor-/
tant bekent ontfangen te hebben, die-/
nende dese daer over voor volle quit-/
tantie, waranderende hij transportant/
het selve goet voor vrije, suijver, eijgen/
ende onbelast, waer voor guarrand/
gelovende, welck goet den transportant/
is competerende bij successie van sijne/
ouders, ende de goedenisse daerover/
gepasseert voor d'heeren meijer ende/
schepenen der stadt loven in date 21 (novem)ber/
1695 in prima, welcke constitutie/
brieven den transportant is overleverende/
aende acceptanten ende alvolgens/
verclaert tot het voors(chreven) goet geen/
recht ofte actie meer te hebben behouden/
dan het selve te cederen met volle/
recht ten behoeve als boven, consti-/
tuerende onwederoepelijck ten effecte
//
van dijen alle thoonders deser ofte copije/
authenticq om 't selve te herkennen voor/
den souvereijnen raede van brabant,/
d'heeren meijer ende schepenen van/
loven herent ende alomme ende aldaer/
te consenteren in gewillige condem-/
natie, ontgoedenisse ende goedenisse/
alles sonder voorgaende dagement/
onder obligatie, submissie ende renun-/
tiatie als naer recht. Actum binnen/
loven ten tijde voors(chreven) ter presentien/
van egidius de but ende hendrick/
de smet als getuijgen aensocht, ende/
hebben de voors(chreven) comparanten de/
minute deser beneffens mij notaris/
respective onderteeckent, onderstont/
quod attestor et erat signatum p(etrus) j(osephus)/
van vossum not(ariu)s pub(licu)s 1728/
Welcken volgende den voors(chreven) ge-/
constitueerden uijt crachte e(nde) naer/
vermogen van d'onwederroepelijcke/
procuratie in den ondergeschreven [bovenstaenden]/
contracte notariael geinsereert heeft/
den selven wettelijck alhier in alle ende/
igewelcke sijne poincten, clausulen/
ende articulen daerinne breeder ver-/
melt alhier vernieuwt, herkent e(nde)
//
gereitereert obligando, submittendo ac/
renuntiando in forma, mitsgaders bij/
manisse des voors(chreven) heere meijers ende/
naer voorgaende wijsdomme der naer/
te noemen heeren schepenen heeft opge-/
draegen met behoorelijcke vertijdenisse/
e(nde) renuntiatie een boinder lants/
gelegen onder herent [opden] cauter geheeten/
het lanck bunder, hier vorens in sijne/
regenoten nader gespecificeert ende ge-/
designeert, ende mits d'ordonnantie/
van rechten den voors(chreven) opdraegere daer/
uijt behoorelijck ontgoeijt e(nde) onterfft/
sijnde soo wort mits desen daerinne/
gegoeijt e(nde) geerfft den notaris p(etrus) j(osephus)/
van vossum alhier present e(nde) 't selve/
accepterende in den naem e(nde) ten be-/
hoeve van anthoen muls ende maria/
dams gehuijsschen innegesetene van/
herent, henne erffven, naercomelingen/
ofte hens actie hebbende per monitio-/
nem iure et satis et waras prout la-/
tius in supradicto procuratorio waer/
toe wort gerefereert ende den teneur/
alhier anderwerff wort gehouden voor/
geinsereert e(nde) gerepeteert coram jo(nke)r/
jor gilbert joseph van grave heere van/
bajenrieu e(nde) laijens (etcetera) ende s(ieu)r joannes/
van arenbergh [schepenen] hac 23 julii 1728/
b. claes/
1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer