SAL7978, Act: V°37.2-R°40.2 (16 of 177)
Search Act
previous | next
Act V°37.2-R°40.2  
Act
Date: 1728-08-04
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-16 by pieter-jan lahaye
['t dobbel deser is op behoorel(ijcken) zegel] In de tegenwordigheijt des heere/
meijers e(nde) schepenen van loven naer-/
genoemt gestaen nicolaus davidts officiael/
vande middelste schrijffcamere alhier/
uijt crachte ende naer vermogen van/
d'onwederroepelijcke procuratie inden/
ondergeschreven contracte notariael gein-
//
sereert, om den selven wettelijck te mogen/
vernieuwen, herkennen ende reitereren als/
thoonder dijer geconstitueert sijnde heeft/
het selve gedaen ende geeffectueert in/
voegen ende maniere naervolgende luij-/
dende aldus. Op heden den 25[e] (novem)ber/
1726 compareerde voor mij openbaer/
notaris geadmitteert bij den souvereijnen/
raede van brabant tot loven reside-/
rende ende inde presentie vande ge-/
tuijgen naergenoemt s(ieu)r guilliam van/
gindertaelen ende jouffr(ouw) maria coenegras/
gehuijsschen innegesetene deser stadt, de/
welcke bekennen van opden 22[e] deser/
maent ontfangen te hebben uijt handen/
vande eerw(eerdige) suster maria loos/
moeder vanden grooten siecken gast-/
huijse binnen dese stadt loven geassisteert/
met den eerw(eerdige) heere jacobus moers/
pastoor, ende susters maria van santen/
ende agnes rouckaerts ouderlingen/
de somme van twee duijsent guldens/
wisselgelt den pattacon tot twee/
guldens ende acht stuijvers ende d'an-/
dere specien naer advenant, waer/
voor de voors(chreven) gehuijsschen beloven/
te betaelen ten behoeve van den
//
gasthuijse voors(chreven) eene rente van t'achen-/
tigh guldens s'jaers los ende vrije/
van alle lasten soo x[ste] xx[ste] mindere/
oft meerdere penningen ende impositien/
alreede innegestelt ofte naermaels/
inne te stellen, niet tegenstaende eeni-/
ge placcaerten ter contrarie, waer/
aen van als nu voor als dan wort ge-/
derogeert, waer van het eerste jaer/
vallen ende verscheijnen sal den twee-/
entwintighsten (novem)ber vanden toeco-/
menden jaere 1729 ende soo voorts/
van jaere tot jaere tot d'effective qui-/
tinge toe, die altijt sal mogen geschie-/
den in twee distincte reijsen met duij-/
sent guldens seffens in munte als voor/
ende met volle verloopen, ende/
om de rentheffers daer van te ver-/
sekeren soo hebben de voors(chreven) gehuijsschen/
verobligeert henne persoonen ende/
goederen present ende toecomende/
ende signantelijck ierst de hellicht/
in seker huijs genoemt de wilde gans/
gestaen alhier inde brusselsche straete/
regenoten den pelgrim ter i[e], de straete/
van vorens ter ii[e] zijden. Item de/
hellicht van twee soldaeten huijsen
//
gestaen alhier ontrent s(in)[te] jacobs,/
recht tegen over de fondatie la hault/
in de cabotersomstraete, regenoten de/
voors(chreven) straete van voren ter i[e] [vacat]/
[vacat]/
Item het kintsgedeelte vanden eersten/
comparant bestaende in een vier-/
dedeel in seker huijs gestaen alhier/
inde brusselsche straete genoemt den/
grennaet appel, reg(eno)ten d appelnaet-/
straetjen ter i[e] ende de brusselsche/
straete ter ii[e] zijden/
Item het vierde paert in een soldaeten/
huijs gestaen alhier inde werff, rege-/
noten den stal vanden overdeken goos-/
sens ter i[e] ende den werff van vorens/
ter ii[e] zijden/
Item het vierde paert in twee distincte/
huijsen gestaen alhier op d'oude merckt/
regenoten het hoeffeijser ter i[e] ende/
d aude meckt van vorens ter ii[e]/
zijden/
Item het vierde paert in seker huijs/
boomgaert, vijver ende hoff gelegen/
onder lovenjoul ontrent de kercke/
regenoten [vacat]/
[vacat]/
Item het vierde paert in sekeren bosch/
gelegen onder velthem, regenoten het
//
heesemvelt ter i[e], de haeghtstraete/
ter ii[e] ende de straete loopende naer/
de boere bemden ter iii[e] zijden/
Item het vierde paert in drije boinderen/
lants gelegen onder holsbeeck opden/
meesbergh regenoten [vacat]/
[vacat]/
Consenterende daer over d'affectatie/
voorders constitueren onwederoepe-/
lijck alle thoonders deser om 't selve/
te herkennen voor den souvereijnen/
raede van brabant, d'heeren meijer/
ende schepenen van loven ende alom-/
me elders ende aldaer te consenteren/
in gewillige condemnatie mede int/
slaen van beleijde, mainmise ofte op-/
draght mede in het decreet van het/
selve, alles sonder voorgaende dage-/
ment onder obligatie submissie ende/
renuntiatie als naer recht. Actum/
binnen loven ten tijde voors(chreven) ter/
presentien van jacobus de lé ende/
hendrick varenbergh als getuijgen hier/
toe geroepen ende gebeden ende heb-/
ben de voors(chreven) comparanten de mi-/
nute deser beneffens mij notaris on-/
derteeckent, onderstont quod attestor/
et erat signatum p(etrus) j(osephus) vanvossum not(ariu)s publ(icus)/
1728
//
Aldus vernieuwt, ende herkent door den/
voors(chreven) geconstitueerden uijt crachte als/
boven, obligando, submittendo ac renuntian-/
do in forma, coram jo(nke)r albert francois/
van winge e(nde) s(ieu)r cornelis berses/
hac 4 augusti 1728 p keijarts/
Estque in instanti adductio facta tot/
alle ende igewelcke goederen der/
voors(chreven) verobligeerde bij de haeve e(nde)/
erffve ende signantelijck [tot] de hellicht in/
seker huijs genoemt de wilde gans ge-/
staen alhier inde brusselsche straete./
Item de hellicht van twee soldaeten/
huijsen gestaen alhier ontrent s(in)[te] jacobs/
recht tegen over de fondatie la hault,/
inde cabotersemstraete. Item het vierde/
paert in seker huijs gestaen alhier in/
de brusselsche straete genoemt den gren-/
naet appel. Item het vierde paert in/
een soldaeten huijs gestaen alhier inde/
werff. Item het vierde paert in twee/
distincte huijsen gestaen alhier op d'au-/
de merckt, om te comen tot asseurantie/
eender rente van tachentigh gul-/
dens s'jaers verschene e(nde) te verscheijnen/
ende de capitaele dijer, idque monente/
et ducente pr(a)etore coram iisdem eodem/
p keijarts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1748-10-01
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-16 by pieter-jan lahaye
Is gebleken/
bij acte/
not(ariae)l gep(a)ss(eer)t/
voor den not(ari)s/
franssens/
prima s(eptem)bris/
1748 dat/
de neven-/
staende/
rente van/
twee duijsent/
gul(den)s cap(itaels)/
is ge-/
queten, quare/
hic vacat/
hac prima/
(octo)bris 1748/
ita est/
j b everaerts off(iciae)l
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by The Administrator