SAL7995, Act: R°163.1-V°165.1 (30 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°163.1-V°165.1  
Act
Date: 1751-03-04
LanguageNederlands

Transcription

2019-05-24 by Karel Embrechts
Inde teghenwoordigheijdt des/
heere president schepenen in ab-/
sentie des heere meijers ende die/
schepenen der hooftstadt loven/
naergenoemt, gestaen henricus/
davidts off(iciae)l der middelste schrijff-/
camere alhier, uijt crachte ende/
naer vermoghen vande onweder-/
roepelijcke procuratie geinse-/
reert inden naervolgenden/
contracte not(ariae)l omden selven/
alhier te vernieuwen, herkennen/
ende reitereren als thoonder dijer/
geconstitueert sijnde, heeft het/
selve gedaen in voegen ende ma-/
nieren naervolgende, luijdende aldus./
Alsoo proces is geweest tusschen/
de wed(uw)[e] wijlen guilliam van/
erps aenleggersse ter eenre, ende/
francis sonnet innegesetenen/
alhier gedaeghde ter andere sijden/
geventileert hebbende voor heeren/
der drapperije deser stadt, waerinne/
soo verre was geprocedeert, dat/
op den 15 januarii lestleden den/
gedaeghde gecondemneert was/
van aende aenleggersse op te leggen/
ende te betaelen eene somme/
van eenenveertigh guldens sesse/
/ stuijvers over ende ter saecke van/
gelevert ijser met condemnatie/
inde costen aldaer geresen, welcke/
costen soo vande dekanije als de/
gene van de mainmise als anders-/
sints voor heeren schepenen alhier/
geresen sijn monterende ter somme/
van vierenviertigh guldens sesse/
stuijvers twee oorden de welcke/
gevoeght met de costen van het/
principael t'saemen sijn monte-/
rende ter somme van achtentag-/
entigh guldens en twee stuijvers/
Ende om geene voordere costen/
meer te causeren soo om te/
comen ter somme principael als/
costen dijer alreede geresen, soo ist/
dat op heden desen 14 april 1700/
vierenveertigh, voor mij notaris/
bij den souverijnen raede van/
brabant geadmittert, tot loven/
residerende ende inde presentie/
vande getuijgen naer te noemen/
sijn gecompareert s(eigneu)r francis/
sonnet ende jouff(rouw)[e] anna maria/
smets gehuijsschen innegesetene/
deser stadt, de welcke verclaeren/
te cederen ende te transporteren/
aen ende ten behoeve vande voor-/
noemde wed(uw)[e] guilliam van erps/
/ hier present ende in coop accepte-/
rende bij transport eene capitaele/
rente van hondert guldens met/
twee jaeren verloops die ditto/
sonnet is heffende ende treckende/
tot laste van jan thibou innege-/
setene van grez gehipotiqueert/
op desselfs huijs ende erve/
aldaer gelegen reg(eno)ten jan lam-/
bau ter i[e] ende jan bonjean ter/
ii[e] bij de transportanten vercregen/
teghens wijlen arnould vanden/
driesche volgens contract ge-/
passeert voor den not(ari)s durij ende/
seekere getuijgen in date/
voor de hellicht, ende d'ander hellicht/
bij de transportanten vercregen/
teghens gillam fosson in/
houwelijck met jenne vanden/
driesche, verclaerende sij transpor-/
tanten de voors(chreven) capitaele rente/
met twee jaeren verloops te/
cederen aende voornoemde wed(uw)[e]/
van erps soo in extinctie ende/
voldoeninge haerder pretentie/
ende oncosten dijer monterende/
t'saemen ter somme van acht/
entagentigh guldens twee stuij-/
vers, behoudelijck dat sij boven/
de gemelde somme alnoch be-/
kennen ontfangen te hebben uijt/
/ handen vande voorschreve wed(uw)[e]/
van erps eene somme van/
drijentwintigh guldens achthien/
stuijvers in voldoeninghe soo vant/
voors(chreven) captiael als croijsen dijer/
verschenen, dienende dese voor/
volle ende absolute quittantie/
sonder van andere te moeten do-/
ceren, warranderende sij transpor-/
tanten de gemelde rente voor los/
vrij ende onver onbelast oock/
onveralieneert daer voor guarrandt/
gelovende mits desen, consente-/
rende daer over mits desen in d'/
affectatie t'sij bij opdraght, goedeniss(en)/
mainmise ofte anderssints naer/
gelieffte der acceptante daer toe/
constituerende allen thoonder deser/
ofte dobbel authentique ten eijnde/
van vernieuwinghe soo voor den/
souverijnen raede van brabant,/
heeren meijer ende schepenen van/
loven, grez als elders consente-/
rende aldaer in cas van eenigh ge-/
breck inde condemnatie voluntair/
mede inde affectatie der voors(chreven)/
rente t'sij bij opdraght, mainmise/
ofte anderssints naer gelieffte der/
acceptante, gelovende, verbindende/
/ ende renuntierende in forma/
Voorders is ondersproken ende/
geconditioneert dat ingevalle het/
capitael van hondert guldens/
bevonden wierde te wesen wis-/
selgeldt dat de acceptante de/
courtresse dijer ingevolge dese/
acte hem sal gesuppleert worden/
Aldus gedaen ende gepasseert/
ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van carolus josephus everaerts/
ende van machiel de pruijter/
getuijgen hier toe aensocht/
sijnde d'originele minute deser/
becleedt met behoorelijcken/
segel, onderteekent francois/
sonnet, anna marie smits, de/
weduwe van erps, c(arolus) j(osephus)/
everaerts, met het hantmarcq van/
machiel de pruijter bij forme/
van een cruijs niet connende/
schrijven et a me notario/
onderstont quod attestor ende/
was onderteekent r s/
langendonck not(ari)s/
Welcken volgende den voorschre-/
ven geconstitueerden uijt crachte/
/ ende naer vermoghen als voor/
heeft den bovenstaenden con-/
tracte notariael in alle ende/
igewelcke poincten, clausulen/
ende articulen alhier vernieuwt/
herkent ende gereitereert, consen-/
terende als inden selven, de/
transportanten obligantes, sub-/
mittentes ac renuntiantes in/
forma, eentsaementlijck ter/
maenisse des heere president/
schepenen loco pretoris ende/
naer voorgaende wijsdomme der/
naer te noemen heeren schepenen/
heeft met behoorelijcke verthij-/
denisse ende renuntiatie opgedraegen/
de capitaele rente van hondert/
guldens staende ten laste van jan/
thibou tot grez ten voor(schreven) contract(e)/
naerder geexprimeert, ende mits/
d'ordonnantie van rechten den/
voors(chreven) opdraegere uijt de voors(creven) ca-/
pitaele rente ende verloopen dijer/
behoorelijck ontgoeijt ende onterfft/
sijnde, wordt mits desen inde selve/
gegoeijt ende geerfft den officiael/
goffart present ende accepterende/
inden naem ende ten behoeve van/
machiel chappel ende petronella/
van erps gehuijsschen als representanten/
wijlen de voors(chreven) wed(uw)[e] van erps, ofte de/
gene huns actie hebbende, alles prout/
latius in supradicto procuratorio coram/
jo(nke)[r] jo(ann)es laurentius philippi et s(ieu)r/
guillielmus van kerckhoven, schepenen/
hac quarta martii 1751
ContributorsKarel Embrechts , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-24 by Agata Dierick