SAL7995, Act: R°207.1-V°208.1 (37 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°207.1-V°208.1  
Act
Date: 1751-03-20
LanguageNederlands

Transcription

2019-04-28 by Karel Embrechts
In de tegenwordigheijt der heeren/
meijer ende schepenen der stadt loven/
gestaen s(eigneu)r joannes baptista everaerts/
officiael van de middelste schrijffcamere/
alhier uijt crachte ende naer vermogen/
van d onwederoepelijcke procuratie/
en den ondergeschreven conteracte no/
tariael geinseereert om den selven/
wettelijck te mogen verneiwuen her/
kennen ende reitereren als thoonder dijer/
geconstitueert sdijnde heeft het selve/
gedaen ende geeffectueert in voegen/
ende maniere naervolgende luijdende/
aldus Op heden den 6 meert 1751 com/
pareerde voor mij openbaer notaris/
geadmitteert bij den souverijnen raede/
van brabant tot loven residerende/
ende in de presentie vande getuijgen/
naergenoemt s(eigneu)r guillielmus humble/
over deken binnen dese staedt loven/
ende in qualiteijt van momboir/
over de dochter van wijl(en) den litentiaet/
thielens ende uuijt crache van autho/
risatie der heeren oppermomboiren deser/
stadt loven in date 23 feb(uarii) 1751 ende/
alvolgens bekent ontfangen te hebben/
/ uijt handen van jouffr(ouwe) maria theresia/
bollens wed(uw)[e] wijlen s(eigneu)r geldolphus van/
der buecken de somme van sesse hondert/
guldens wisselgeldt den pattacon tot twee/
guldens acht stuijvers ende d andere/
specien naer advenant waervorens den/
voors(chreven) comparant in sijne voorseijde/
qualiteijt geloofft te sullen betaelen/
eene rente van dertigh guldens s jaers/
dan ingevalle van preciese betaelinge/
uijtterlijck sdesse weken naerden valdagh/
te gestaen met vier entwintigh gul/
dens s jaers dogh altijt los ende vrije/
van alle lasten soo x[e] xx[e] mindere/
ofte meerdere penningen alreede inne/
gestelt ofte naermaels inne te stellen/
niet tegenstaende eenige placcaeten/
ter contrarien waer en van alsnu/
voor als dan wat gederogeert waer/
van het eerste jaer van betaelinge/
vallen ende verthijnen sal den 6 meert/
vande toecomende jaer 1752 ende/
soo voorts van jaere tot jaere tot d ef/
fective quijtinge toe die altijt/
sal mogen geschieden t eender wijse/
in munte als voor ende met volle/
verloopen als het den voors(chreven) rentgelder/
/ ofte de voors(chreven) weese ofte haere repre/
sentanten gelieven sal ende onder voors(chreven)/
rentheffersse daer van te versekeren heeft/
verobligeert de naerbeschreven goederen/
ende namentlijck seker huijs met ap/
pendentien ende dependentien v(an) dijen/
gestaen ende gelegen binnen dese stadt/
loven in de diestszche straete genoemt/
en gulden thresoer reg(eno)ten de voors(chreven)/
straete ter i[e] het pauwken ter ii ende/
jouff(rouwe)[e] schoonen ter iii zijden waranderende/
het selve huijs niet voorders te wesen be/
last als met twee renten monterende/
t samen vier hondert guldens capitaels/
aen de voors(chreven) jouff(rouw)[e] rentheffersse? waer/
voor guarrand gelovende met onweder/
roepelijcke constitutie op alle thoonders/
dese ofte copije autentiicq om het selve/
te herkennen voor den souverijnen raede/
van brabant dheeren meijer ende/
schepenen v(an) loven ende alomme ende/
aldaer te consenteren in gewillige con/
demnatie parate ende reeele executie/
mede int slaen van beleijde decreet/
ende herdecreet alles sonder voorgaende/
dagement ende obligatie submissie/
ende renunciatie als naer rechte/
/ actum binnen loven den tijde voors(chreven)/
ter presentie van gerardus raijemakers/
ende godgaff petit als getuijgen aen/
socht ende hebben de voors(chreven) compa/
ranten ende getuijgen de minute deser/
beneffens mij notaris onderteeckent onder/
stont quod attestor et erat signatum/
p j van vossum not(ariu)s publ(icu)s 1751/
Aldus vernieuwt herkent ende gereite/
reert uijt crachte als boeven obligan/
do sumittendo ac renuntiando in/
forma coram jo(nke)r petrus de hercken/
rode heere van roost et jo(onke)[r] joannes/
laurentius de vroije schepenen hac/
20 martii 1751/
Est que in instanti adductio facat tot/
alle ende igewerlcke goederen der verob/
ligeerde uijt crachte als boven ende/
namentlijck tot den huijse met appenden/
tien ende dependentien van dijen inden/
bovenstenden contracte in sijne regenoten/
gespecificeert om te comen tot assurantie/
ende rente van sesse hondert guldens wissel/
gelt capitaels ende de te verschijne/
interesten dijer coram iisdem eodem
Contributors
Moderated byThe Administrator
Last update: 2016-08-29 by Agata Dierick