SAL7995, Act: R°207.1-V°208.1 (37 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°207.1-V°208.1  
Act
Date: 1751-03-20
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-14 by Karel Embrechts
In de tegenwordigheijt der heeren/
meijer ende schepenen der stadt loven/
gestaen s(ieu)r joannes baptista everaerts/
officiael van de middelste schrijffcamere/
alhier uijt crachte ende naer vermogen/
van d' onwederoepelijcke procuratie/
en den ondergeschreven contracte no-/
tariael geinseereert, om den selven/
wettelijck te mogen vernieuwen, her-/
kennen ende reitereren als thoonder dijer/
geconstitueert sijnde heeft het selve/
gedaen ende geeffectueert in voegen/
ende maniere naervolgende, luijdende/
aldus Op heden den 6 meert 1751 com-/
pareerde voor mij openbaer notaris/
geadmitteert bij den souverijnen raede/
van brabant tot loven residerende/
ende in de presentie vande getuijgen/
naergenoemt s(ieu)r guillielmus humblé/
over-deken binnen dese stadt loven/
ende in qualiteijt van momboir/
over de dochter van wijl(en) den litentiaet/
thielens ende uuijt crache van autho-/
risatie der heeren oppermomboiren deser/
stadt loven in date 23 feb(uarii) 1751 ende/
alvolgens bekent ontfangen te hebben/
/ uijt handen van jouffr(ouwe) maria theresia/
bollens wed(uw)[e] wijlen s(ieu)r geldolphus van/
der buecken de somme van sesse hondert/
guldens wisselgelt, den pattacon tot twee/
guldens acht stuijvers ende d' andere/
specien naer advenant waervorens den/
voors(chreven) comparant in sijne voorseijde/
qualiteijt geloofft te sullen betaelen/
eene rente van dertigh guldens s' jaers/
dan ingevalle van preciese betaelinge/
uijtterlijck sesse weken naerden valdagh/
te gestaen met vier entwintigh gul-/
dens s' jaers, dogh altijt los ende vrije/
van alle lasten soo x[e] xx[e] mindere/
ofte meerdere penningen alreede inne-/
gestelt ofte naermaels inne te stellen,/
niet tegenstaende eenige placcaerten/
ter contrarien, waer en van alsnu/
voor als dan wat gederogeert waer/
van het eerste jaer van betaelinge/
vallen ende verthijnen sal den 6 meert/
vande toecomende jaer 1752 ende/
soo voorts van jaere tot jaere tot d' ef-/
fective quijtinge toe, die altijt/
sal mogen geschieden t' eender wijse/
in munte als voor ende met volle/
verloopen als het den voors(chreven) rentgelder/
/ ofte de voors(chreven) weese ofte haere repre-/
sentanten gelieven sal ende omde voors(chreven)/
rentheffersse daer van te versekeren heeft/
verobligeert de naerbeschreve goederen/
ende namentlijck seker huijs met ap-/
pendentien ende dependentien v(an) dijen/
gestaen ende gelegen binnen dese stadt/
loven in de diestsche straete, genoemt/
den gulden thresoer reg(eno)ten de voors(chreve)/
straete ter i[e], het pauwken ter ii ende/
jouff(rouw)[e] schoonen ter iii zijden, waranderende/
het selve huijs niet voorders te wesen be-/
last als met twee renten monterende/
t' samen vier hondert guldens capitaels/
aende voors(chreve) jouff(rouw)[e] rentheffersse, waer/
voor guarrand gelovende, met onweder-/
roepelijcke constitutie op alle thoonders/
dese ofte copije autenticq om het selve/
te herkennen voor den souverijnen raede/
van brabant, dheeren meijer ende/
schepenen v(an) loven ende alomme ende/
aldaer te consenteren in gewillige con-/
demnatie parate ende reeele executie/
mede int slaen van beleijde, decreet/
ende herdecreet alles sonder voorgaende/
dagement, onder obligatie, submissie/
ende renunciatie als naer rechte/
/ Actum binnen loven ten tijde voors(chreven)/
ter presentie van gerardus raijemakers/
ende godgaff petit als getuijgen aen/
socht, ende hebben de voors(chreve) compa-/
ranten ende getuijgen de minute deser/
beneffens mij notaris onderteeckent, onder/
stont quod attestor et erat signatum/
p j vanvossum not(ariu)s publ(icu)s 1751/
Aldus vernieuwt, herkent ende gereite-/
reert uijt crachte als boven, obligan-/
do sumittendo ac renuntiando in/
forma coram jo(nke)r petrus de hercken-/
rode heere van roost et jo(nke)[r] joannes/
laurentius de vroijen schepenen hac/
20 martii 1751/
Est que in instanti adductio facta tot/
alle ende igewelcke goederen der verob-/
ligeerde uijt crachte als boven ende/
namentlijck tot den huijse met appenden-/
tien ende dependentien van dijen inden/
bovenstaenden contracte in sijne regenoten/
gespecificeert om te comen tot assurantie/
ende rente van sesse hondert guldens wissel-/
gelt capitaels ende de te verschijne/
interesten dijer coram iisdem eodem
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-29 by Agata Dierick