SAL7995, Act: R°239.2-V°242.1 (48 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°239.2-V°242.1  
Act
Date: 1751-03-30
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-17 by Karel Embrechts
In de tegenwoordigheijdt/
des heere meijers ende die sche-/
penen der hooft stadt loven/
naergenoempt, gestaen/
lambertus goffart officiael/
der tweede schrijffkamere,/
om de naervolgende acte/
notariael alhier wettelijck/
/ te vernieuwen ende t' her-/
kennen als thoonder van/
de selve geconstitueert sijnde/
volgens d' onwederroepelijc-/
ke procuratie daerinne gein-/
sereert heeft dat gedaen als/
volgt./
Op heden den xxvi[en]/
der maendt meert xvii[c]/
een-en-vijftig, compareerde/
voor mij notaris geadmitteert/
bij den souvereijnen raede/
van brabandt, binnen de/
stadt loven residerende pre-/
sent die getuijgen hier/
onder genoempt, cornelis/
smolders ende elisabeth/
van billoen gehuijsschen/
innegesetenne borgers der/
voorzeijde stadt loven/
de welcke kennen ont-/
fangen te hebben van s(ieu)[r]/
michiel boodtsman ende/
van jouff(rouw)[e] elisabetha/
le cappelen insgelijckx/
innegesetene borgers al-/
hier binnen loven, de/
somme van vijff hondert/
vijftig guldens wisselgeldt/
den ducaton aen drij gul-/
dens ende alsoo van de/
/ andere specien van munte/
naer advenandt, dese daer/
over dienende voor volle/
bekentenisse, sonder van/
andere te moeten doen blij-/
ken ter saecke van welcke/
somme van vijff hondert vijff-/
tig guldens die comparanten/
gehuijsschen zijn gelovende/
ieder int besonder, van te/
sullen gelden ende betae-/
len aen ende ten behoe-/
ve des voornoemden/
michael boodtsman den/
selven present ende accep-/
terende soo ten sijnen be-/
hoeve, als der gene van/
sijne voornoemde huijsvrou-/
we eene jaerelijckxe/
rente van vierentwintig/
guldens vijfthien stuijvers,/
aen vier guldens thien/
stuijvers per hondert, behau-/
delijck ende wel verstaende/
nogtans dat mits de selve/
rente wordende precieselijck/
betaelt t' elcker respective/
valdaegen ofte uijtterlijck/
binnen die drij maenden/
daer naer, die rentgelders/
/ alsdan sullen gestaen mits/
betaelende twee-en-twin-/
tig guldens s' jaers ten/
advenandt van den penninck/
vijff entwintig, de selve/
rente op dien voet cours/
ofte inganck nemende/
date deser, alvolgens voor/
den eersten jaere te/
vallen ende te verscheij-/
nen op den ses-en-twin-/
tigsten der maendt meert/
van den toekomenden/
jaere xvii[c] tweeenvijftigh/
los, vrij, liber ende exempt/
van alle lasten ende/
exactien, t' zij x[e] xx[e], min-/
dere ofte meerdere pennin-/
gen, contributien, ende/
alle andere impositien,/
niettegenstaende eenige/
placcaerten, ordonnantien/
ende envoijen van haere/
majesteijt ende andere mo-/
gentheden hier aen ter/
contrarie waren ordon-/
nerende, waer aen/
die comparanten rentgel-/
ders zijn derrogerende/
ende renuntierende van/
alsnu, alsmede tegens alsdan, bij desen/
/ ende alsoo vervolgentlijck van jaere/
te jaere, tot die effective afquij-/
tinge der voorgemelde capi-/
taele rente de welcke ten/
allen teijde tegens den/
alsdan verscheijn dag, hier/
boven gestipuleert, sal mo-/
gen geschieden, mits/
preadvertentie vijfthien/
daegen te vorens, inge-/
volge het gedisponeerde/
van den xxii[en] ende xxiii[en]/
articulen der geemologeer-/
de costuijmen van de stadt/
loven, teender reijse in/
wisselgeldt als hier boven,/
nogtans in geene minde-/
re specien van munte/
als ter waerde van/
schellingen, met volle/
rente ende onkosten daer/
van dependerende, cours/
ofte ganckbaer ten teijde/
van de selve afquijtinge/
binnen de voorzeijde stadt/
loven. Gelovende onder-/
tusschen die comparanten/
rentgelders de voorgemelde/
rente op den voet als hier/
boven wel ende loffelijck/
aen de voornoemde rent-/
heffers, ofte aen de gene/
/ huns actie hebbende ende re-/
presenterende, te sullen be-/
taelen, onder obligatie ieder/
van hun int' besonder/
ende solidairelijck, van hunne/
persoonen alsmede van/
hunne goederen, soo in meu-/
belen als immeubelen/
present ende toekomende,/
als naementlijck verklaeren/
te hebben opgedraegen/
verobligeert ende geoppig-/
noreert bij desen, soo tot/
asseurantie ende verhael/
ingevalle van eenig ge-/
breck, der voorgemelde ca-/
pitaele rente, als jaerelijckxen/
interest van dien, seker/
huijs ende erve met die voor-/
dere appendentien ende depen-/
dentien van dien, gestaen ofte/
gelegen binnen de stadt loven/
in de diestersche straete, re-/
genoten de selve straete/
van voren ter eenre, het huijs/
den fisant ter ii[re] [vacat]/
ter iii[e] ende het clooster/
der wittevrauwen van achter/
ter iiii[e] zeijden, genaempt den/
speckhals staende geannoteert/
ten wijckboecken der stadt/
loven cohier dorp-straete linc-/
kerhandt folio 40 wesende los,/
vrij ende onbelast, soo ende gelijck/
/ die selve comparanten gehuijsschen/
het selven huijs hebben verkregen/
bij koop tegens joannes theu-/
nissens in houwelijck met there-/
sia barbara boels ende consor-/
ten erffgenaemen ende re-/
presentanten van wijlen/
petrus renerus boels ende/
anna maria thenaerts, als/
breeder achtervolgens die/
publieque conditien van ver-/
koopinge daer over gehouden/
door den notaris p(etrus) j(oannes) van vos-/
sum binnen loven ten/
uijtgaen der brandende keirsse/
voorgevallen op den xii deser/
loopende maendt meert xvii[c]/
een-en-vijftig, wes aengaende/
die rentgelders ten eersten/
daege sullen moeten doen/
blijcken van de behoorelijcke/
realizatie, ten eijnde van af-/
fectatie deser rente opt' selven/
huijs ende erve het welcke sij/
zijn guarranderende voor los,/
vrij ende onbelast als hier/
boven, daer over ondertusschen/
consenterende inde affecta-/
tie deser rente bij beleijde,/
decreet ende erdecreet dier/
der heeren wethouderen der/
stadt loven naer behooren/
daer toe constituerende bij/
desen een ieder thoonder de-/
ser ofte dobbel dier, mitsgaeders/
om voor de selve wethouderen,/
inden souvereijnen raede van/
brabant, ende alomme elders/
comparerende, te consenteren/
int decreet van condemnatie/
volontair tot volvueringhe,/
voldoeninge ende achtervolgin-/
ge vant' gene ten desen staet/
gestipuleert, sonder daer toe al-/
vorens te moeten laeten doen/
eenige citatie ofte daegement, de surran-/
neringe in allen gevalle, niettegen-/
staende, wordende de voorgemelde/
capitaele rente geligt tot supplement/
der betaelinge van de koopsomme vant'/
gemelt huijs, beloopende de selve negen/
hondert dertig guldens ende vijftigh/
hoogen, boven het stuijver geldt en(de)/
/ onkosten volgens die voorberoepene/
conditien./
Aldus gedaen, gepasseert en(de) geaccepteert/
binnen de stadt loven, ten daege, maen-/
de en(de) jaere als hier boven, ter pre-/
sentie van s(ieu)[r] lambertus goffart/
officiael van de tweede camere der/
secretarie vande voorzeijde stadt/
loven, ende van wauter noé als-/
mede van franciscus fisco als getuij-/
gen hier toe aensogt ende geroepen/
sijnde d' originele minute deser - be-/
kleedt met behoorelijcken zegel - sig-/
natum corleus smolders, met het/
handtmerck van elisabeth van bil-/
loen in forme van een cruijs ver-/
klaerende niet te konnen schrijven/
michiel boodtsman, l(ambertus) goffart, wau-/
ter noé, fran(ciscus) fisco, leeger stont/
mij present signatum ant(honius) fisco/
not(ariu)s./
Welckenvolgende den voors(chreven) gecon-/
stitueerden uijt krachte en(de) naer ver-/
mogen van de onwederroepelijcke/
procuratie geinsereert in den voors(chreven)/
contracte notariael, heeft den/
selven alhier vernieuwt en(de) herkent/
consenterende als in den selven,/
obligantes, submittentes ac renun-/
tiantes in forma, eensaementlijck ter/
maenisse des heere meijers naer voorgaende/
wijsdomme der naertenoemen heeren schepe-/
nen heeft met behoorelijcke vertheijdenisse/
en(de) renuntiatie opgedraegen het huijs ende/
erve met die voordere appendentien van/
dien gestaen binnen dese stadt loven/
in de diestersche straete ten contracte/
tusschen die regenoten naerder gespe-/
cificeert en(de) gedesigneert en(de) mits d' or-/
donnantie van rechten den voors(chreven) opdrae-/
gere uijt het selven huijs e(nde) erve ontgoeijt/
e(nde) onterft sijnde, soo wordt in het selve/
met alle solemniteijten van rechten daer/
toe gherequireert behoorelijck gegoeijt en(de)/
geerft den officiael van vossum alhier/
present ende accepterende voor in den/
naeme e(nde) ten behoeve van s(ieu)[r] michael/
boodtsman en(de) van jo(ffrouw)[e] elisabehta le cap-/
pelin gehuijsschen op den last der voordere/
capitaele rente van vierentwintigh gul(den)s/
vijfthien st(uv)res s' jaers prout latium ut/
supra dicto procuratorio coram jo(nke)[r] joan-/
nes laurentius philippi et s(ieu)[r] guillielmus/
van kerckhoven schepenen hac 30 meert/
1751/
Dijenvolgens den heere meijer deser stadt no(min)[e]/
officii heeft geleijdt den off(iciae)l lambertus gof-/
fart in den naem van de voors(chreven) renthef-/
fers tot den voors(chreven) huijse e(nde) erve e(nde) dat om/
te komen tot asseurantie en(de) vastigheijt/
der voors(chreven) capitaele rente ende betere/
vold(oening)[e] der jaerelijckxe te verscheijnen/
interesten dier./
Est que in instanti adductio facta ad/
predictam domum id monente et/
ducente pratore coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add.
Date: 1771-02-05
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-17 by Karel Embrechts
Is gebleken/
bij acte gepas-/
seert voor den/
notaris vander-/
haert 6 (septem)ber/
1771 dat de/
nevenstaende/
cappitaele rente/
is gequeten/
q(ua)re vacat/
hac 5 febr(uar)ii/
1771/
m j b. vander-/
haert off(iciae)l/
1772
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-29 by Agata Dierick