SAL7995, Act: R°247.2-V°250.1 (50 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°247.2-V°250.1  
Act
Date: 1751-03-30
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-15 by Karel Embrechts
Inde teghenwoordigheijdt des/
heere meijers ende schepenen der/
hooftstadt loven naergenoemt/
gestaen henricus davidts officiael/
der middelste schrijffcamere alhier,/
uijt crachte ende naer vermoghen/
vande onwederoepelijcke procuratie/
geinsereert inden naervolgenden/
contracte notariael, om den selven/
alhier te vernieuwen, herkennen/
ende reitereren als thoonder/
deser geconstitueert sijnde, heeft het/
selve gedaen ende geefectueert in/
voegen ende manieren naervolgende/
luijdende aldus/
Op heden desen 28 meert 1700/
eenenvijfftigh, comparerende voor/
mij openbaer notaris geadmitteert/
/ binnen die hooftstadt loven/
residerende, ende inde presentie/
van die getuijgen naergenoempt/
jouff(rouw)[e] joanna theresia van/
malcotte bejaerde dochter, de welcke/
heeft verclaert f ende bekent soo/
ende gelijck sij verclaert ende/
bekent bij ende mits desen ree-/
lijck in aengetelde penningen/
in onse presentie getelt ontfangen/
te hebben uijt handen van sieurs/
joannes horatius vandenput/
ende guillielmus reniers beijde/
in qualiteijt als dekens der/
flambeeuwen vande biest weijcke/
onder de parochie van s(in)[t] jacobs/
binnen dese voorschreve stadt/
beginnende van aen het engels/
clooster tot aende oratorie,/
eene somme van twee hondert/
guldens wisselgeldt den schellink/
tot sesse stuijvers den ducaton/
tot drije guldens ende alle andere/
meerdere ende mindere specien/
naeradvenant gerekent, dienende/
dese dijen aengaende voor quittantie/
ende obligatie, voor welcke somme/
die voorschreve comparante aen/
ende ten behoeve vande voorschreve/
/ weijcke alhier present den voors(chreven)/
vandenput ende reniers in/
qualiteijt voors(chreve) sijn accepterende/
geloeft te gelden ende te betaelen/
eene erffelijcke rente van thien/
guldens s'jaers los ende vrije/
van alle lasten soo van thien, xx/
meerdere ofte mindere penningen,/
contributien ende alle andere/
lasten innegestelt ofte naermaels/
inne te stellen, niettegenstaende alle/
[oft] eenighe placcaerten van haere ma(jesteij)ts/
ofte envoyen der heeren staeten/
van brabant ter contrarie, aen alle/
de welcke sij sijn derogerende bij/
ende mits desen welcke rente/
haeren cours heeft aengenomen/
op datum voorschreve, ende/
waer van het eerste jaer van/
betaelinghe vallen ende verschijnen/
sal den achtentwintighsten meert/
vanden toecomenden jaere se-/
venthien hondert twee envijfftigh/
ende soo voorts van jaere tot jaere/
tot de respective quijtinge toe, die/
altijdt sal moghen geschieden als/
het de voors(chreve) rentgeldersse ofte de/
gene haers actie hebbende goetdunc-/
ken ende gelieven sal, t'eender/
/ reijse ende met volle rente, los/
gelovende sij rentgeldersse dese/
rente alle jaeren op den voorschreven/
gelimiteerden tijdt termijn te/
sullen betaelen, oft uijterlijck/
twee maenden naer dato als-/
wanneer sij rentgeldersse sal/
gestaen mits betaelende negen/
guldens s'jaers, ende alsoo a vier/
ende een halff par cento, als schult/
met recht verwonnen ten effecte/
vant'gene voorschreven is verob-/
ligeert sij rentgeldersse haeren/
respectiven persoon ende goederen/
meubelen ende immeubelen, present/
ende toecomende met submissie/
ende renuntiatie als naerrechten/
Ende om de voorschreve rentheffers/
q(ualitate) q(ua) ofte weijcke noch naerder te/
verseekeren over haere capitaele/
somme ende te verloopen dijer,/
soo ist dat sij rentgeldersse daer/
vorens is opdraegende ende voor/
speciael hijpoteque is stellende/
ende assignerende, seekere vier/
huijskens gestaen ende gelegen/
op ende de selve erffve binnen/
dese stadt loven op de heversche/
straete ontrent sinte quintens/
/ kercke regenooten den heere mi-/
chiels ter i[e] ende ii[e] de kercke/
van s(int)[t] quintens ter iii[e] ende de/
straete ter iiii sijden/
aende rentgeldersse competerende/
uijt crachte van schijdinge ende/
deijlinghe gebeurt tusschen haere/
broeders ende susters voor heeren/
oppermomboiren deser stadt in/
dato sevensten maii seventhien/
hondert sessendertigh, ende het/
voorschreven goedt voortscomende/
van wijlen den eerw(eirdigen) heere/
joannes chrisostomus van malcote/
haeren oom was consenterende/
alvolgens inde affectatie in het/
slaen van beleijde, decreet ende/
herdecreet der heeren schepenen deser/
stadt loven daerop te volghen/
alles sonder voorgaende daghement/
warranderende sij comparante/
het voors(chreven) goedt te wesen voor/
vrije, suijver, ende onbelast ofte/
onveralieneert, ende ingevalle/
aenden respectiven voorschreven/
pandt iets aengebraecke ofte de/
selve niet en waere ten conten-/
temente vande renthefferen/
gelooft sij comparante t'allen/
tijde ter maenisse te sullen/
/ stellen naerdere suffisante panden/
te hunnen contentemente ofte wel/
dese rente sullen moeten rembour-/
seren met den vollen interest dijer,/
constituerende ten effecte voors(chreven)/
onwederoepelijck een ider thoonder/
deser, [vacat] ofte copije auth(entique)/
der selver, om te compareren/
soo voor den souverijnen raede/
van brabant, heere meijer ende/
schepenen van loven als/
alomme elders daer het van/
noode soude moghen wesen om/
den inhoudt deser te vernieuwen/
ende te herkennen, consenterende/
inde gewillighe condemnatie/
voluntair alles sonder voor-/
gaende daghement, gelovende/
verbindende ende renuntierende/
als naer rechte./
Aldus gedaen ende gepasseert/
binnen loven ten daeghe maende/
ende jaere voorschreve ter/
presentie van s(ieu)[r] alexander/
smeijers ende francis jordens/
beijde als getuijgen ten desen/
aensocht, ende gebeden, de minute/
/ originele deser becleedt met be-/
hoorelijcken segel onderteekent/
joanna theresia malcotte j(oannes) h(oratius)/
vandeput, gillam reniers, alex-/
ander sneijers met het handtmerck/
van francis jordens in forme/
van een cruijs et a me notario/
onderstont quod attestor ende/
was onderteekent j(oannes) b(aptista) g(erardus)/
franssens not(ariu)s pub(licu)s 1751/
Aldus vernieuwt, herkent/
ende gereitereert bij den voors(chreven)/
geconst(itueerd)[e] den voors(chreven) contracte/
notariael in alle ende igewelcke/
poincten, clausulen ende articulen/
consenterende als inden selven/
de rentgeldersse obligando, sub-/
mittendo ac renuntiando in/
forma./
Coram jon(ke)[r] joannes lau-/
rentius philippi et s(ieu)[r] guil-/
lielmus van kerckhoven, sche-/
penen hac 30 martii 1751/
Welcken volgende den heere/
meijer deser stadt nomine officii/
heeft geleijdt den officiael/
/ joannes baptista everaerts/
inden naem vande voorschreve/
rentheffers ofte weijcke, tot allen/
ende igewelcke goederen, haeve/
ende erve des voorschreve ver-/
obligeerde, ende namentlijck/
tot de vier huijskens gestaen/
binnen dese stadt in de heversche/
straete ontrent sinte quintens/
kercke inde voorschreve acte van/
beleijde tusschen de reg(eno)ten/
naerder gespecificeert ende ge-/
designeert, ende dat om te/
comen tot asseurantie ende/
vastigheijdt eender capitaele/
rente van tweehondert guldens/
wisselgelt ende te verscheijne/
interesten dijer/
Est que in instanti adductio/
facta ad predicta bona, simul ad/
mobilia constituentis id monente/
et ducente pretore, coram iisdem/
eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-29 by Agata Dierick