SAL7995, Act: R°254.1-R°256.1 (52 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°254.1-R°256.1  
Act
Date: 1751-03-27
LanguageNederlands

Transcription

2019-05-07 by Karel Embrechts
In de tegenwoordigheijt der heere/
schepenen der stadt loven naergenoemt/
gestaen s(eigneu)r joannes baptista everaerts/
officiael van de middelste schrijffcamere/
uijt crachte ende naer vermogen van/
d'onwederroepelijcke procuratie inden/
onderges(chreven) contracte notariael geinsereert/
om den selven wettelijck te mogen ver-/
nieuwen herkennen ende reitereren/
als thoonder dijer geconstitueert sijnde/
heeft het selve gedaen ende geeffectueert/
in voegen ende maniere naervolgende/
luijdende aldus Op heden den achthienden/
(decem)bris 1749 compareerde voor mij open-/
baer notaris geadmitteert bij den souverijnen/
raede van brabant tot loven reside-/
rende ende inde presentie van de/
getuijgen naergenoemt jan ruelens/
innegesetene van het prinsdomme/
van everbergh gelovende desen act te/
sullen doen lauderen ende approberen door/
catharina geleijns sijne tegenwoordige/
huijsvrouwe, den welcken bekent ontfan-/
gen te hebben uijt handen van michiel van/
de wijngaerde ende susanne wouters/
/ gehuijsschen ingelijcx innegesetene van't/
voors(chreven) everbergh de somme van drije hon-/
dert guldens wisselgelt den pattacon tot/
twee guldens acht stuijvers ende alle/
andere specien naeradvenant, waer/
vorens den voors(chreven) ersten comparant be-/
loofft te betaelen aen den voors(chreven) rentschie-/
ter de somme van twelff guldens/
s'jaers los ende vrije van alle lasten/
ende exactien soo x[e] xx[e] mindere/
ofte meerdere penningen alreede inne-/
gestelt ofte naermaels inne te stellen/
niet tegenstaende eenige placcaerten/
ter contrarien waer aen van alsnu/
voor alsdan wort gederogeert ende/
dat tot de quijtinge dijer die altijt sal/
mogen geschieden als het den voors(chreven) rent-/
gelder ofte sijne successeurs gelieven sal/
in drije wijsen elcke met hondert guldens/
ende de ierste intresten dijer waer van/
het eerste jaer van betaelinge vallen/
ende verschijnen sal alle jaeren op den/
achtten (decem)ber ende alsoo voor het eerste/
jaer te verschijnen op den 8 (decem)bris 1750/
ende soo voorts van jaere tot jaere/
ende om de voors(chreven) rentheffers daer van te/
/ versekeren heeft verobligeert sijne persoon/
ende goederen, haeve ende erffve, meu-/
belen ende immeubelen present ende toeco-/
mende ende naementlijck seker daghmael/
lants gelegen onder het prinsdom van/
everbergh, reg(eno)ten den h(eyligen) geest van s(in)te jacobs/
tot loven ter i[e] de rijcke claeren tot brues-/
sel ter ii de gemeijnte van everbergh ter/
iii den heer baron van spangen ter iiii/
zijden bij hem in coop vercregen tegens/
petronella vrebosch beggijnken op den/
grooten beggijnhove volgens acte ge-/
passeert voor den not(aris) j(oannes) b(aptist) de backer/
in date [vacat] vrije goet/
Item seker huijs en(de) hoff onder everbergh/
in de dalem ofte dornstraete, reg(eno)ten de/
selve straete ter i[e] jan lulens ter ii den/
heer baron van spangen ter iii ende/
merten gillis ter iiii zijden waer van/
een daghmael leen is onder het leen-/
hoff van vijtyn ende het resterende/
onder halff daghmael belast met ix/
den(ieren) lov(ensch) ende eenen capp(uijn) aen jouff(rouw)e van/
leeffdael ende drije halsters coren aen/
drije h(eyligen) geesten te weten in everbergh/
sterrebeeck ende nossegem bij hem in coop/
vercegen tegens peeter coosemans/
/ ende elisabeth van langendonck vol-/
gens publiecke conditien gehouden bij weth-/
houderen van everbergh in date 19 junii/
1735, voorts constitueren partijen onweder-/
roepelijck alle thoonders deser ofte copije/
authenticq om het selve te herkennen/
voor den souverijnen raede van brabant/
d'heeren meijer ende schepenen van loven/
ende alomme ende aldaer te consenteren/
in gewillige condemnatie parate en(de)/
reele executie, mede in d'affectatie/
der selve rente t sij bij opdracht, main-/
mise ofte andersints alles sonder voorgaen-/
de dagement, onder obligatie, submissie/
ende renuntiatie als naer rechte/
Actum binnen loven ten tijde voors(chreven) ter/
presentie van henricus dominicus/
vanden schrieck ende van judocus gilis/
als getuijgen aensocht ende hebben de/
voors(chreven) comparanten ende getuijghen/
de minute deser beneffens mij notaris/
onderteeckent, onderstont mij present als/
not(ari)s quod attestor et erat signatum p(etrus) j(oannes)/
vanvossum not(ariu)s pub(licu)s 1749 leeger staet/
op heden den 30 (novem)bris 1750 comparerde/
catharina gileijns huijsvrouwe van jan/
/ ruelens geassisteert vanden selven/
de welcke lecture gehadt hebbende/
van den bovenstaenden contracte nota-/
riael heeft verclaert den selven in alle/
poincten ende clausulen daerinne begrepen/
mits desen t'accepteren, onder obligatie/
submissie ende renuntiatie als inden/
selven ondertsont bij de forme van een/
cruijsken dit est merck vand catharina/
gileijns, met het merck van hendrick/
huijgens ende anthoen leijs onderstont/
quod attestor et erat signatum p(etrus) j(oannes) /
vanvossum not(ariu)s publ(icu)s 1751/
Aldus vernieuwt, herkent ende gereite-/
reert obligando, submittendo ac re-/
nuntiando in forma, coram jo(nke)r/
joannes laurentius philippi ende j(onke)r/
guillielmus van kerckhoven schepenen/
hac 27 meert 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick