SAL7995, Act: R°288.2-V°292.1 (60 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°288.2-V°292.1  
Act
Date: 1751-04-05
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-15 by Karel Embrechts
Allen diegene die dese teghen-/
woordighe letteren sullen sien/
ofte hooren lesen saluijt Wij/
jon(ke)[rs] charel theodor schot heere/
van harcourt jon(ke)[r] joannes/
/ laurentius philippi et s(ieu)[r] guil-/
lielmus van kerckhoven et s(ieu)[r]/
michiel van langendonck allen/
schepenen deser stadt doen cont/
ende te weten dat wijlen/
catharina gourier weduwe/
was wijlen anthoon laurent/
beneffens anna maria ende/
francoise laurent haere dochters/
verobligeert staende(n) bij transactie/
gepasseert voor den notaris j(oannes) h(enricus) j(osephus)/
petit ende seekere getuijgen/
binnen dese stadt residerende/
in date negenthien februarii/
seventhien hondert vierender-/
tigh aen jacques laurent/
innegesetene vanden dorpe van/
weert, in eene jaerelijckxe/
rente van sesthien guldens/
waer vanden voorschreven/
jacques laurent egeene betae-/
linghe en conde becomen, der/
selver rente, ende voort daer in/
gebreke was van vastigheijdt/
ende om vande selve jaere-/
lijckxe rente ende captiaele/
dijer des te beter verseekert te/
worden, genootsaeckt is ge-/
weest bij contbrieven deser stadt/
de date twee april seventhien/
hondert drijen veertigh te doen/
/ daeghen sebastiaen geeraerts/
ende catharina gourier benef-/
fens haere kinderen geexploicteert/
door den bode nicolaus vandenplas/
ten eijnde om t'eenen seekeren/
gelegen daeghe de voorschreve/
transactie voor heeren schepenen/
alhier in hac camera comen/
sien vernieuwen, ende vorders/
voldoen[ninge] aenden schoudt der selver tot/
[ofte daer tegens te doen prout consilii met utg(ang)[e]] waer teghens den voorschreven/
sebastiaen geeraerts sigh op den/
ter rolle vanden sessentwintighsten/
aprilis 1743 heeft gestelt in/
oppositie, versoekende door sijnen/
procureur durij pertinente/
redenen vant'selve alias e(tcetera) waer/
inne in wederseijts soo verre is/
geprocedeert dat carolus adams/
in houwelijk hebbende maria/
barbara laurent als d'actie/
hebbende van sijnen schoonvader/
den voors(chreve) jacques laurent [ten processe overgeleght] bij/
vonnissen vanden eersten (decem)bris/
seventhien hondert vijfftigh, joris/
thielens in houwelijck hebbende/
anna maria laurent [dochtere des voors(chreve) anthoon laurent] innegesetene/
vanden dorpe van hamme de saecke/
van op den seventhienden november/
seventhien hondert seven enveer-/
tigh geresumeert hebbende, is door/
[den procureur durij is] versteken /
soo van het stellen van/
procureur mits d'afflijvigheijdt van/
den voorschreven procureur durij/
/ procureur als ten principael/
ende in contumaciam regt/
doende dat de transactie ten/
processe beroepen ende over-/
geleght mits desen wort ver-/
nieuwt, gedecreteert ende ver-/
claert executoriael met con-/
demnatie inde costen./
Welck vonnis aenden voor-/
schreven joris thielens behoo-/
relijck is geinsinueert geweest/
op den 16 (decem)bris 1750 door den/
geswooren stadts bode joannes/
ludovicus rogge als blijckt bij/
desselfs relaes, op vermoghen/
van welcke de voorschreve/
transactie vernieuwt sijnde/
voor die eerw(eirdige) heeren schepenen/
deser stadt op den 2 jan(ua)rii 1751 son-/
d[er innovatie ofte alteratie aen(den) voors(chreven) vonnisse] den voorschreven carolus adams/
cum sua ons versocht hebben/
hun verleent te worden behoo-/
relijcke provisie van beleijde/
ende mainmise in desen die-/
nende, addresserende aenden/
eersten bode des aensogt sijnde,/
welcke voorschreve brieven van/
mainmise hun op den voors(chreve) 2 jan(uarii) 1751/
daer naer sijn verleent ende ge-/
accordeert geweest, op macht/
van welcke soo heeft den voors(chreven)/
bode joannes ludovicus rogge/
/ hem op den vierden jan(ua)rii seventhien/
hondert eenenvijfftigh getransporteert/
binnen den dorpe van hamme ende/
aldaer in sijne als in ons genaed(igh)[e]/
vrauwe die keijserinnen ende co-/
ninginne als hertoginne van/
brabant, ende deser stadts handen/
ten behoeve vande voorschreve/
impetranten genomen te hebben/
seeker huijs, hoff, stallingen app(endentien)/
ende dependentien van dijen gestaen/
binnen den dorpe van hamme/
ontrent de brugge, regenoten s'/
heeren straete ter eenre, den rector/
vande capelle van mil ter ii[e]/
elisabeth du bois te vorens d'abdije/
vans'hertogendael ter iii[e] alles/
breeder uijtwijsens de selve brieven/
van mainmise, hebbende eodem/
den voors(chreven) bode rogge bij behoore-/
lijcke contbrieven deser stadt ge-/
daeght den voorschreven joris/
thielens soo in eijgen naem als/
in qualiteijt van vaeder ende mom-/
boir van sijne kinderen ende voor-/
kinderen, als mede bij contbrieven/
gilis tordeur die schepenen van/
hamme voors(chreven) inden persoon van/
den schepenen gilis tordeur als/
perse momboirs der selve kinderen/
ende voorkinderen om teghens/
t'eenen seekeren daeghe de main-/
mise op het voors(chreve) huijs appendentien/
ende dependentien dijer, tot asseu-/
/ rantie der voorschreve rente/
geslaegen, te comen sien decre-/
teren ende verclaeren executo-/
riael met costen, welcke brieven/
van mainmise - mits egeene/
comparitie, oppositie nochte/
beletsels der voorschreve becon-/
dighde ende gedaeghde respective/
op den negen entwintighsten/
januarii seventhien hondert/
eenenvijfftigh sijn gedecreteert/
ende verclaert executoriael/
met costen. Uijt crachte van/
welcken decrete soo heeft den/
voorschreven carolus adams cum/
sua door den voorschreven geswo-/
ren bode joannes ludovicus/
rogge ter vente doen stellen/
het voorschreven huijs, hoff, stal-/
lingen e(tcetera) gestaen ende gelegen/
tot hamme bij behoorelijcke/
affixien der billetten ende procla-/
matien soo op de kerckdore/
vant voors(chreve) hamme, geexecuteert h..?/
ende herberge aldaer bij jan/
francis vincent, innehoudende/
specificatie ende designatie/
vande voorschreve huijsingen, dagh/
ende ure, waer ende wanneer/
men de sitdaeghen tot vercoopinge/
der selve souden houden, inder/
voegen dat daerover inde voor(schreve)/
herberghe gehouden sijn tdrije/
drij behoorelijcke sitdagen van vierthien/
tot vierthien daegen, daer van(den) eersten den/
derden februarii, den tweeden 17 ditto/
ende den derden ex gratia 3 meert 1751/
/ behoorelijcke sitdaegen van vierthien/
tot vierthien daeghen
welcken/
den derden ex gratia is verworven/
ende geobtineert bij s(ieu)[r] joannes/
franciscus meeus als geinteresseer-/
den ende mainmise hebbende tot/
asseurantie van seekere capitaele/
somme van vijff hondert gh[eenentagtigh gul(den)s cour(an)[t] geslaegen]/
op de voorschreve [rente] van sesthien/
guldens s'jaers waer vorens dese/
executie was gedreven, bij apostille/
gemargeert op desselfs requeste/
de date sevenentwintighsten/
februarii seventhien hondert eenen/
vijfftigh onderteekent j. van lan-/
gendonck s(ecreta)ris op welcken lesten/
sitdagh de voorschreve huijsingen/
hoff e(tcetera) ten uijtganck vande bran-/
dende keirsse als hooghsten ende/
lesten verdieder is gebleven aen/
joannes josephus haine innegesetene/
van hamme, om ende voor de somme/
van drije hondert sestigh guldens/
wisselgelt, mits den executant van/
het geboth bij hem gedaen ten lest voor-/
[gaende] ofte tweeden sitdagh hadde gedesis-/
teert in seven ende voor cooper/
aenveert den voors(chreven) jan joseph haine/
voor het geboth ten selven sitdaghe bij hem/
gedaen, welcken voorschreven jan/
joseph haine in het voors(chreve) huijs, hoff e(tcetera)/
voor cooper heeft gedenomineert/
den voorschreven joannes franciscus/
meeus die het selven heeft geaccep-/
/ alles in conformiteijt der voorbe-/
roepene conditien van evictie/
gehouden door joannes baptista/
everaerts officiael (...)? camere/
in originali alhier gesien ende/
gebleken./
Allen het welck alsoo gedaen sijnde/
soo heeft den voorschreven executant/
cum sua den voorschreven joris/
thielens in qualiteijt als voor/
ende die meijer ende schepenen/
van hamme voors(chreven) in quali den/
persoon van(den) meijer aldaer e(nde) daneel (bor-)/
[ger schepenen] als perse momboirs der voorbe-/
roepene kinderen, bij contbrieven/
deser stadt geexploicteert door den/
voorschreven bode rogge, als/
oock alle andere die eenigh regt,/
actie, ofte pretentie souden/
connen ofte moghen pretenderen/
in ofte tot het voorschreven geexecu-/
teert goedt, ter paijen van desen/
stadthuijse affgedaeght, als blijckt/
bij den gebode boeck huns camere/
ten eijnde om t'eenen seekeren/
gelegen daeghe voor heeren/
meijer ende schepenen deser/
stadt, in medio, het decreet van/
goedenisse over den voorschreven/
huijse hoff e(tcetera) te comen sien/
ende hooren interponeren, ende/
den cooper daer inne te comen/
/ sien goeden, vestigen ende erffven/
met alle solemnitijten van/
rechten daer toe gerequireert,/
ofte anderssints daer teghens te/
comen seggen ofte doen soo/
hunnen raedt gedraegen soude/
met inthimatie e(tcetera)/
Doen condt ende te weten dat/
bij ons schepenen voorschreven/
allen die stucken, vonnisse,/
decreet, daghementen ende be-/
scheeden met allen het gene/
des daer van dependeert, in het/
langhe wel ende rijpelijck/
oversien sijnde, ende geexamineert/
hebbende, ende voorts gecon-/
sidereert dat de voorschreve/
geexecuterde ende alle andere/
recht ofte actie hebbende tot/
het geexecuteert goedt ter/
paijen van desen stadthuijse/
noch eens gedaeght ende/
affgeroepen sijnde, ende mits/
non comparitie, nochte oppo-/
sitie ofte imant anders in/
hunnen naeme ende van hunnen/
t'weghen, ende voorts proce-/
/ [deres] tot den interpositie vanden/
voorschreven decrete, hebben/
wij schepenen voorschreve ter/
maenisse des heere meijers/
daerover staende van weghens/
haere keijserlijcke ende conincl(ijcke)/
ma(jestei)ts als hertoginne van brabant/
bij onsen wijsdomme geauthoriseert/
ende authoriseren bij desen allen/
die voors(chreven) besoignien, proclamatien,/
decreet ende sitdaegen, met allen/
het gene uijt crachte van(den) voors(chreven)/
vonnisse ende decreet in desen geda(en)/
ende gebesoigneert is geweest,/
ende voorts tegens de voors(chreven) ged(aegd)[e] en(de)/
geexecuteerde deffaut ende contu-/
matie gevende, ende voort prouffijt/
van dien hun van alsulcken recht,/
actien ende pretentien als hun tot het/
voors(chreve) goedt eenighsints soude moghen/
competeren, heijsschen ende pretender(en)/
[daer van verstekende] hebben wij het voors(chreven) huijs, hoff ende/
lant aengewesen ende aenwijsen/
mits desen aen s(ieu)[r] joannes franciscus/
meeus ende jouff(rouw)[e] elisabita staes/
gehuijsschen binnen dese stadt, om het/
selve goet te houden, besitten ende/
gebruijken gelijck sijne andere eijgen/
ende propre goederen, en(de) is dijenvol-/
gens in het voors(chreve) goedt gegoeijt ende/
geerfft joannes franciscus meeus en(de)/
jouff(rouw)[e] elisabeta staes sijne wet-/
tighe huijsvr(ouw)e, hunne naercomelingen/
de genee huns actie hebbende, alles naer dije/
den h(ee)[re] meijer van sijn recht van/
naederschap hadde gerenuntieert/
actum vijff april 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick