SAL7995, Act: R°324.1-R°326.1 (66 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°324.1-R°326.1  
Act
Date: 1751-04-10
LanguageNederlands

Transcription

2019-05-07 by Karel Embrechts
In de teghenwoordigheijdt/
des heere meijers ende sche-/
penen der hooftstadt loven/
naergenoempt gestaen joannes/
baptista everaerts officiael/
der middelste schrijffcamere/
alhier uijt crachte ende naer/
vermoghen vande onwederoe-/
pelijcke procuratie geinsereert/
inden naervolgenden contracte/
notariael om den selven/
alhier te vernieuwen, her-/
kennen ende reitereren als/
thoonder dijer geconstitueert/
sijnde heeft het selve gedaen/
in voegen ende manieren naer-/
volgende luijdende aldus/
Op heden desen achthienden/
december seventhien hon-/
dert vijfftigh, voor mij/
notaris inden souverijnen/
raede van brabant gead-/
/ mitteert tot loven reside-/
rende present die getuijgen/
naer te noemen compare-/
rende rombout jespers/
innegesetenen van velthum/
den genen bekendt wel/
ende deughdelijck schuldigh/
te sijn over gelevert eijser/
eene somme van vierhon-/
dert vier guldens thien/
stuijvers aen s(eigneu)[r] p j mer-/
tens coopman binnen/
de stadt brussele volgens/
rekeninge alhier gevisit-/
ueert, welcken eersten/
comparant gelooft aen/
den selven mertens te/
betaelen te kersmis toe-/
comende twee hondert vijff-/
tigh guldens, ende het/
restandt twee maenden/
/ naer datum naer allent'/
gene voorschreven gelooft/
den selven jespers hem/
punctuelijck te sullen regu-/
leren onder obligatie van/
sijnen persoon ende goederen/
present ende toecomende/
daer toe onwederoopelijck/
constituerende allen thoonder/
deser ofte dubbel authentique/
ten eijnde van vernieu-/
winghe te decreteren soo/
voor den souverijnen raede/
van brabant, heeren meijer/
ende schepenen van loven/
als alomme elders, stem-/
mende in cas van gebreck/
op de voorschreve gestelde/
termeijnen in condemnatie/
voluntair alles sonder voor-/
gaende daghement, gelovende/
e(tcetera) verbindende e(tcetera)/
/ Aldus gedaen binnen loven/
loven ten daeghe voorschreve/
present joannes baptista/
wirix ende van jan bans/
getuijgen aensocht, de minute/
deser becleedt met segel volgens/
reglement ende was onder-/
teekent rombout jespers/
ende p j mertens. j(oannes) b(aptista) /
wirix, met het handtmerck/
van jan bans in forme van/
een cruijs verclaerende niet te/
connen schrijven ende van mij/
notaris onderstont quod attestor/
signatum r. van langendonck/
not(ariu)s pub(licu)s./
Aldus vernieuwt herkent ende/
gesententieert bij den voors(chreven) geconst(itueerd)[e]/
den voors(chreven) contracte not(ariae)l ter in-/
stantie van p j mertens coopman/
ten laste van rombout jespers/
tot velthum, faute van voldoeninge/
vande somme in den voors(chreven) contracte/
vermelt, mits non comparitie, ofte/
oppositie des voors(chreven) rombout jespers/
coram jo(nke)[r] jo(ann)es laurentius de/
vroije et s(ieu)r adrianus noe schepenen/
hac 10. april 1751/
/ Ad predicta bona simul ad mobilia/
constituentium id monente et/
ducente pretore coram iisdem/
eodem.
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-29 by Agata Dierick