SAL7995, Act: R°332.1-V°334.1 (68 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°332.1-V°334.1  
Act
Date: 1751--
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-09 by Karel Embrechts
In de teghenwoordigheijdt/
des heere meijers ende schepe-/
nen der hooftstadt loven naer-/
genoempt gestaen joannes/
baptista everaerts officiael der/
middelste schrijffcamere alhier,/
uijt crachte ende naer vermogen/
vande onwederoepelijcke pro-/
curatie geinsereert in seekere/
publiecke conditien van vercoop/
van goederen, gehouden door den/
notaris ende procureur jo-/
annes baptista gerardus franssens/
binnen dese voorschreve stadt/
loven residerende, ter instantie/
ende van weghens peeter/
vandenhoeck ende joanna smets/
gehuijsschen ende innegesetene/
vande heerelijckheijdt van/
winxsele, ende dat over ende/
ter saecke van/
thien vierendeelen landts landts/
gelegen onder velthem op het/
spightveldt, regenooten het clooster/
vande halff straete ter eenre, ende/
tweedere, de jobskeel ter derdere/
jon(ke)[r] van winghe ter iiii[e] ende/
het beggijnhoff van aerschot ter v[e]/
sijden, vrije ende onbelast goedt/
/ over welcke thien vierendeelen/
landts den lesten sitdagh is ge-/
houden geweest binnen dese/
voorschreve stadt inde herberghe/
gestaen inde steenstraete opden/
hoeck vande pensstraete be-/
woont bij s(ieu)[r] joannes vanden-/
hoeck respective op den negenen-/
twintighsten meert seventhien/
hondert eenenvijfftigh. Op welcke/
voorschreven lesten sitdagh de/
voorschreve thien vierendeelen/
landts ten uijtganck vande/
brandende keirsse als hooghsten/
ende lesten verdieder sijn ge-/
bleven aen s(ieu)[r] petrus ludovicus/
vanderbuecken voor hem ofte/
voor den genen bij hem te nomi-/
neren, om ende voor de somme/
van vijff hondert vierense-/
ventigh guldens seventhien/
stuijvers wisselgeldt daerinne/
begrepen alle hoogen, stuijvergelt/
ende andere ongelden, als blijckt/
bij de copije authentiecq ende/
quittantie van voldoeninghe dijer/
welcken cooper daerinne voor-/
coopersse op den achthienden/
april heeft genomineert jouff(rouw)[e]/
maria theresia bollens wed(uw)[e]/
/ wijlen geldolphi vanderbuecken/
desselfs moeder, ende d'acceptatie/
dijer, daer onder staende, alles bij/
copije authenticq alhier gesien/
ende gebleken/
Welcken volgende heeft den voor-/
schreven geconstitueerden ter/
maenisse des heere meijers naer/
voorgaende wijsdomme der naer/
te noemen heeren schepenen/
met alle behoorelijcke verthij-/
denisse ende renuntiatie opge-/
draegen de thien vierendeelen/
landts gelegen onder velthem/
op het spight veldt, hier vorens/
tusschen de regenooten ende/
situatien naerder geexprimeert/
ende gedesigneert, ende mits/
d'ordonnantie van reghten den/
voorschreven opdraegere uijt de/
voorschreve thien vierendeelen/
landts behoorelijck ontgoeijt ende/
onterfft sijnde, soo wordt met alle/
solemniteijten van rechten daer/
toe gerequireert, inde selve thien/
vierendeelen lants behoorelijck/
gegoeijt ende geerfft den officiael/
/ davidts alhier present ende ac-/
cepterende voor in den naeme/
ende ten behoeve van jouff(rouw)[e]/
maria theresia bollens we(uw)[e]/
wijlen geldolphi vanderbuecken/
innegesetene deser stadt, haere/
erven ende naercomelingen ofte/
de gene haers actie hebbende, alles/
breeder uijtwijsens de voorschreve/
conditien, welckers teneur alhier/
wordt gehauden voor anderwerff/
geinsereert ende gerepeteert/
Coram jon(ke)[r] joannes laurentius/
de vroije heere van linden et s(ieu)[r]/
adrianus noè schepenen hac 19/
aprilis 1751/
Copije der betaelde coopsomme/
staende in pede der ori-/
ginele conditien/
Wij ondeergeschreve peeter vanden/
hoeck ende joanna smedts gehuijsschen/
ende innegesetene van winxsele/
verclaeren ende bekennen soo/
ende gelijck sij verclaeren ende/
bekennen bij ende mits desen/
reelijck in aengetelde penningen/
ontfangen te hebben uijt handen/
/ van jouff(rouw)[e] maria theresia van/
bollens weduwe wijlen s(ieu)[r]/
geldolphus vanderbuecken de/
somme van vijffhondert vier en/
seventigh guldens seventhien/
stuijvers wisselgeldt, alles/
ingevolghe de voorschreve conditien/
inde voorschreve somme begrepen/
stomme hoogen, stuijvergeldt/
ende gestelde hoogen, uijtgenomen/
den notaris ende bellemans/
loon in volle voldoeninghe van/
den incoop der voorschreve thien/
vierendeelen landts gelegen/
onder velthem breeder hier voo-/
rens vermeldt, dijenvolgens/
consenterende ende ontgoedenisse/
ende goedenisse voor alle heere/
hoven daer het de coopersse/
goetduncken ende gelieven sal/
alles sonder voorgaende daghe-/
ment, dese dienende voor acte,/
in forma, actum loven desen/
negenthienden april seventhien/
hondert eenenvijfftigh, ondertee-/
kent peeter vandenhoeck, in forma/
van een cruijs, de handt merck van/
joanna smedts verclaerende/
/ niet te connen schrijven, leeger/
stondt mij present signatum/
j(oannes) b(aptista) g(erardus) franssens testis
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick