SAL7995, Act: R°8.1-R°25.1 (1 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°8.1-R°25.1  
Act
Date: 1750-12-19
LanguageNederlands

Transcription

2019-06-18 by Livia Oeyen
In de tegenwoordigheijdt der/
heeren schepenen van loven/
naergenoempt gestaen lamber-/
tus goffart officiael der tweede/
schrijffkamere om de naervolgen-/
de acte notariael alhier wette-/
lijck te vernieuwen ende t'her-/
kennen als thoonder van de/
selve geconstitueert zijnde vol-/
gens d'onwederroepelijcke pro-/
curatie daerinne geinsereert heeft/
dat gedaen als volgt:/
Op heden den thiensten der/
maendt december xvii[c] vijftig, com-/
pareerde personelijck voor mij no-/
taris geadmitteert bij den souve-/
reijnen raede van brabant, bin-/
nen de stadt loven residerende,/
present die getuijgen hier onder/
genoempt die jonckvrauwe/
constantia de rijckman dogter/
van den edelen heere joan/
de rijckman in sijn leven heere/
van geetbetz (etceter)a ende van vrau-/
we isabelle bertholle de ghijs/
in hun leven wettige gehuijsschen/
waeren, welcke comparante/
gebruijckende ten desen die/
opene brieven van octroije, per-/
missie ende authorisatie bij haer/
geimpetreert in haere majesteijts/
souvereijen raede van brabant/
/ in date den elffsten augusti lest/
leden van dit loopenden jaere/
xvii[c] vijftig geparapheert va.?/
v.[t?] ende op de plieque ondertee-/
kent j. h. henrici alsmede beze-/
gelt in die behoorelijcke ende ge-/
woonelijcke forme met den/
grooten zegele van de voor-/
zeijde haere majesteijt gedruckt/
op roode wasche daer aen han-/
gende aen eene dobbele steer-/
te van parquement, alsmede/
in consequentie van het ac-/
coordt ende transactie bij de/
comparante beneffens haere/
sustere die jonckvrouwe/
marie josine de rijckman soo/
voor hun selven, als voor/
hunnen broeder joncker lam-/
bert antoine de rijckman/
alsmede voor soo veel noodig/
ongeprejudicieert in alles van/
hunne susters catherina wedu-/
we van d'h(ee)[r] warnotte, anna/
catharina de rijckman ende/
van de kinderen van hunne/
andere sustere isabella de/
rijckman aengegaen met de/
vrouwe weduwe van jonc-/
ker jean joseph de rijckman/
in sijn leven heere van geet-/
betz hunnen broeder was,/
op den vierthiensten der/
/ maendt maii lestleden van dit loo-/
penden jaere xvii[c] vijftig voor/
die heeren commissarissen van/
den souvereijnen raede van bra-/
bant tourneville ende van lan-/
gendonck onderteekent de vos,/
in de voorberoepene brieven/
van octroije vermeldt ende aen/
ons respectivelijck alhier origi-/
nelijck gebleken, verklaert de/
bovengenoemde comparante/
uijt kragte ende op vermogen/
van de voorzeijde brieven van/
octroije ende van de authorisa-/
tie bij de selve aen haar priva-/
tivelijck ende solidairelijck gege-/
ven reelijck ontfangen te/
hebben van den eerweerdigen/
heere guillielmus le page pries-/
ter licentiaet in de heijlige/
godtsgeleertheijdt ende president/
vant'collegie standonck binnen/
de stadt ende universiteijt lo-/
ven, de somme van vier-/
thien duijsent guldens wissel-/
geldt den ducaton aen drij/
guldens, ende alsoo van de/
andere specien van munte/
naer advenandt, in onse presen-/
tie in contante ende in/
ganckbaere specien van mun-/
te genumereert ende bij de/
comparante geheelijck opge-/
trocken dese daer over die-/
nende voor volle bekente-/
/ nisse, sonder van andere te moe-/
ten doen blijcken ter saecke/
van welcke voorberoepene/
somme de comparante, soo/
in haeren naeme, als in den/
naeme van haere voornoemde/
consorten, is gelovende ende/
haer is verobligerende bij ende/
mits desen, van te sullen gel-/
den ende betaelen aen ende/
ten behoeve van den voor/
zeijden heere guillielmus le/
page, den selven present en(de)/
accepterende soo voor hem/
ofte voor den genen bij hem/
te denommineren, eene jaere-/
lijckxe rente van vier hondert/
negentig guldens courant, doen-/
de vier hondert twintig gul-/
dens wisselgeldt ten advenant/
van drij gulden wisselgeldt/
per cento ofte per hondert, de/
selve rente op dien voet cours/
ofte inganck nemende date/
deser, alvolgens voor den eer-/
sten jaere te vallen ende te/
verscheijnen op gelijcken dag/
van den toekomenden jaere/
xvii[c] eenenvijftig, los, vrij, liber/
ende exempt van alle lasten/
ende exactien, t'zij thienste,/
twintigste, mindere ofte meer-/
dere penningen, contributien,/
ende alle andere diergelijcke/
/ impositien, alreede innegestelt,/
ende alnog naermaels innete-/
stellen ofte te exigeren inge-/
valle niettegenstaende eenige/
placcaerten, ordonnatien/
ende edicten van haere ma-/
jesteijt ofte andere mogent-/
heden, envoijen der heeren/
staeten van brabant, als/
andere, alreede geemaneert/
ende uijt gesonden ofte alnog/
in allen gevalle naermaels/
uijttesenden ende te emane-/
ren, daer aen ter contrarie/
waren mellende ofte ordon-/
nerende waer aen de com-/
parante soo in haeren nae-/
lutelijck is derrogerende en(de)/
renuncierende wel expresse-/
lijck bij desen, mits gaeders/
los, vrij ende exempt van alle/
kosten, realizatie, verheffen,/
hergeweijden, kamer-rechten,/
pontpenningen ingevalle,/
ende generaelijck van alle/
andere geene uijtgenomen/
nog te gereserveert hoedaenig/
ende van welcke natuere/
die souden konnen ende mogen/
zijn, ende alsoo voorts van/
jare te jare tot de volle/
ende absolute quijtinge der/
/ voorgemelde capitaele somme/
van vierthien duijsent gul-/
dens wisselgeldt, de welcke/
ten allen teijde sal mogen/
geschieden t'eender reijse,/
met gelijcke somme, tegens/
den alsdan te verscheijnen/
dag hier boven gestipuleert,/
bij preadvertentie van vijff-/
tien daegen te vorens, ach-/
tervolgens het gestatueerde/
van den twee-entwintig-/
sten ende drijentwintigsten/
articulen onder het vijffde/
cappittel der geemologeerde/
ende gedecreteerde costuijmen/
der hooft stadt leuven, met/
volle rente ende onkosten/
dear van dependerende, ge-/
lovende ondertusschen de/
comparante insgelijckx soo/
in eijgen naeme als in den/
naeme als hier boven, dese/
voorzeijde rente wel ende/
loffelijck te sullen betaelen/
t'elcker respective valdagen/
binnen de stadt loven aen/
den voornoemden heere ac-/
ceptant ofte aen den genen/
sijne actie hebbende ende re-/
presenterende, onder obligatie/
van haeren persoon ende haer-/
der voorzeijde consorten/
persoonen, alsmede van hun-/
/ ne goederen soo meubelen als/
immeubelen present ende toeko-/
mende ende naementlijck ver-/
klaert sij comparante uijt krag-/
te ende op vermogen der voor-/
beroepene brieven van octroije,/
permissie ende authorisatie,/
te hebben opgedraegen ,ver-/
obligeert ende geoppignoreert/
bij desen, soo tot asseurantie/
ende verhael, ingevalle van/
eenig gebreck van de voor-/
gemelde capitaele rente als/
jaerelijckxen interest van/
dien de naerbeschreve goederen/
tusschen de comparante/
ende haere voorgemelde con-/
sorten gemeijn ende ongedi-/
videert./
Voor eerst seker pachthoff be/
staende in huijsinge, schuere,/
stallingen, hoff, block ende boom-/
gaerdt groot t'saemen een boin-/
der twelff roeden genaempt het/
hoff van vranckrijck, gestaen/
ende gelegen onder de jurisdic-/
tie des dorpe van pellenberg,/
regenoten het pels collegie/
binnen loven in drij zeijden,/
ende d'andere goederen depen-/
derende van de selve hoeve/
ter andere zijden./
/ Item vijff bunderen ende seven/
roeden landts genoempt het/
groot block, gelegen onder het/
voorzeijt pellenberg, regenoten/
d'andere goederen der voorseijde/
hoeve met peeter goossens./
Item drij bunder vijffenviertig/
roeden landts oock gelegen/
onder pellenberg regenoten/
het pels collegie binnen loven/
ter i[re], de herbaene van loven/
naer diest ter tweedere, d'erff-/
genaemen ofte representanten/
van sebastiaen merckx/
ter derdere, ende de strege/
genaempt het straetjen./
Item een dagmael elff roeden/
landts onder pellenberg int'/
vranckrijck veldt, regenoten/
de voorzeijde drij bunderen/
vijffenviertig roeden wesende/
het voorgaende parceel ter/
eenre, het pels collegie ter/
iire, den bosch oock compete-/
rende aen de comparante/
ende consorten ten derdere/
ende n. goossens ter iiii[re] zeijde./
Item drij dagmaelen en half/
met sesthien roeden landts/
gelegen onder pellenberg opt/
voorzeijt vranckrijck veldt, re-/
/ genoten den heere baron van/
pellenberg ter eenre den groo-/
ten heijligen geest van loven/
ter ii[re] het pels collegie ter/
iii[e] ende die rentgelders ten/
desen ter iiii[e] zijden./
Item twee bunderen en halff/
met een halff dagmael ende/
negenthien rooden landts/
oock onder pellenberg opt voor-/
zeijt vranckrijck veldt regenoten/
het groot gasthuijs van loven/
ter eenre, de herbaene van/
loven op diest ter ii[re], den/
heijligen geest van pellen-/
berg ter iii[re]; peeter govaerts/
ter iiii[e], de paters augusteij-/
nen vant'convent van lo-/
ven ter vijffdere, ende den/
heere baron van pellenberg/
ter sesdere zijde./
Item een bunder met een/
halff dagmael ende seven-en-/
dertig roeden landts oock ge-/
legen onder pellenberg, opt/
pellenbergs veldt, regenoten/
n. corthoudt ter i[e] den heere/
baron van pellenberg ter ii[e]/
ende de verhuerders ofte rent-/
gelders ten desen ter andere/
zijde./
Item een bunder een dag/
mael ende dertig roeden/
/ landts oock gelegen onder pel-/
lenberg opt voorzeijt pellen-/
bergs veldt, regenoten het/
voorgaende stuck ter eenre,/
den heere baron van pellen-/
berg ter tweedere, d'erffge-/
naemen ofte representanten/
van jo(ncke)[r] van cruijningen/
ter derdere ende iiii[e] zeijden./
Item een halff bunder ende/
seven roeden landts gelegen/
opt roosenveldt oock onder/
pellenberg regenoten de vloet-/
grachte ter eenre, ende de/
verhuerders ofte rentegelders/
ten desen ter andere zijde./
Item een dagmael en halff met/
sesendertig roeden landts/
oock gelegen onder pellen/
berg opt voorzeijt roosen-/
veldt, regenoten de klijne/
loo ende den grooten heijli-/
gen geest van loven./
Item een bunder een dagh-/
mael een halff ende negen-/
thien roeden landts oock/
onder pellenberg opt'voor-/
zeijdt roosenveldt, regenoten/
den heijligen geest van loven/
ende het weesen-huijs ofte/
fondatie t'santvoort./
/ Item een parceel landts gelegen/
onder pellenberg, opt voorzeijt/
roosenvelt, regenoten het par-/
ceel landts hier boven uijt ge-/
druckt wesende den elffsten/
Item ofte stuck in twee/
zijden, groodt sesthien roeden./
Item een halff bunder landts/
gelegen onder de jurisdictie/
van linden, regenoten de/
herbaene van loven op diest/
ter eenre, den heijligen geest/
van loven ter tweedere,/
ende den postweg ter iii[e]./
Item een halff dagmael landts/
gelegen onder den voorzeij/
den dorpe van linden, re-/
genoten den postweg ende/
n. van mol./
Item drij dagmaelen landts/
gelegen onder het voorzeijt/
pellenberg waer op voor desen/
een huijs heeft opgestaen re-/
genoten het groodt block/
ter eenre de steenrotzen ter/
ii[e], het straetjen vant'voor-/
zeijt pachthoff naer loven/
ter iii[e]./
Item een bunder twee dag-/
maelen ende drij roden weij-/
de gelegen onder pellenberg,/
ontrent de voorzeijde hoeve,/
regenoten de straete leijdende/
/ van de herbaene naer de steen-/
rotze ter eenre, s'heeren straete/
van loven naer diest ter/
ii[e] het pels collegie ter iii[e],/
ende die verhuerders ofte rent-/
gelders ten desen ter iiii[e],/
zeijde./
Item twee bunderen, twee/
dagmaelen ende achtendertig/
roeden landts voor desen/
bempts geweest zijnde, ins-/
gelijckx gelegen onder pel-/
lenberg, regenoten de herbae-/
ne van loven van loven op diest/
ter eenre, het weesen-huijs/
ofte fondatie t'santvoort/
ter ii[e], den heijligen geest/
van loven ter andere drij/
zeijden./
Item een halff bunder ende/
dertig roeden landts voor/
desen bempts geweest zijn-/
de gelegen onder het voor-/
zeijt linden, regenoten de/
herbaene van loven naer/
diest ter eenre, ende het wee-/
sen-huijs van loven voor-/
gemelt ter andere zeijden./
Item drij dagmaelen ende ses-/
thien roeden landts oock/
gelegen onder linden, rege-/
noten de leijbeke van linden/
/ naer de lange straete ter eenre,/
ende den heere van linden/
ter andere zeijde./
Item drij dagmaelen en halff met/
twelff roeden landts gelegen/
op het lange straete veldt,/
onder de jurisdictie van [vacat]/
[vacat] regenoten de paters/
jesuiten in twee zeijden,/
het weesenhuijs ter iii[e], het/
aertgat ter iiii[e], ende de/
lange straete ter vijffdere/
zeijden./
Item een halff bunder ende/
twelff roeden landts voor/
desen weijde ofte bempts/
geweest zijnde, genaempt den/
veulenbempt, regenoten/
de leijbeke ter i[re] den heere/
van linden ter ii[re], ende/
mevrouwe huens ter andere/
zeijde./
Item een bunder ende acht/
roeden landts gelegen onder/
het voorzeijt linden genaemt/
het slumbunder regenoten/
de paters jesuiten ter eenre,/
de linden straete ter ii[re],/
de herbaene van loven/
naer diest ter iii[e] ende n./
goossens ter iiii[e] zijden./
Alle die voorgespecificeerde/
parceelen van goederen/
dependerende van de voor-/
/
zeijde heere genaemt vranck-/
rijck ende welcke hoeve met/
het meesten deel van de selve/
parceelen, tegenwoordig in/
hueringe wordt gehouden/
bij peeter merckx, de reste/
rende parcelen in hueringe/
bij eenige andere persoonen,/
als alles breeder vermeldt/
staet in die publieque condi-/
tien van verhueringe daer/
over respectivelijck gehou-/
den door den ondergeteeken-/
den notaris op den xx[e(n)] der/
maendt september xvii[c] acht/
enviertig geprothocolleert/
11[o] 169 ende dat t'saemen voor/
de somme van twee hondert/
guldens s'jaers./
Item een parceel bosch groodt/
een boender der maete onbe-/
grepen gelegen onder de/
jurisdictie des voorzeijden/
dorpe van pellenberg regeno-/
ten den grooten heijligen/
geest van loven ter eenre,/
die rentgelders ten desen/
ter ii[re] ende de straete loo-/
pende naer pellenbergh ter/
iii[re] zeijde./
Item een parceel bosch oock/
gelegen onder het voorzeijt/
pellenberg, groodt een bun-/
der der maete onbegrepen,/
/ regenoten den steenrotschen/
weg ter i[re] den heijligen/
geest van pellenberg ter ii[re],/
genaemt het slumboender./
Item een parceel bosch insge-/
lijckx gelegen onder het voor-/
zeijt pellenberg, groodt een/
bunder der maete onbegrepen/
regenoten de baene van lo-/
ven naer lubbeeck ter i[e],/
de slijckstraete ter ii[e], het/
groodt gasthuijs van loven/
ter iii[e] ende n. van langen-/
donck ter iiii[e] zijden./
Item alnog een parceel bosch/
gelegen onder de jurisdictie/
des dorpe van lubbeeck, re-/
genoten d'abdije van parcq/
in twee zijden, de straete/
ter iii[e] groodt een bunder/
De voorgemelde parceelen/
van bosschen beneffens die/
voorgemelde hoeve ende/
goederen daer van depende-/
rende hier boven respective-/
lijck tusschen die regenoten/
ende situatien uijtgedruckt/
aen de comparante ende aen/
haere voorgenoemde consor-/
ten toegekomen ende com-/
peterende uijt den hooffde/
van hunne voorouders te/
weten den heere joan/
/ ghijs in sijn leven colonel ten/
dienste van sijne majesteijt/
ende van de vrouwe josi-/
na bauwens vander boijen/
sijne compangne als bij parta-/
gie ofte divisie tusschen/
hun ende den heere etienne/
jaques van weijls beneffens/
sijne compagne vrouwe/
marie juliene bauwens/
vander boijen, aengegaen,/
als kinderen ende erffgenae-/
men respectivelijck van/
vrouwe marie van duffel/
weduwe was van den/
heere albert bauwens in/
sijn leven heere van wilder/
ende capiteijn ten dienste/
van sijne majesteijt gepasseert/
binnen de stadt loven voor/
de noteris g. b. snijers op den/
xxix[en] meert xvi[c] tachen-/
tig ten respecte van de/
settinge ende d'acte van kie-/
singe van den cavel aldaer/
afgeteekent met de lettere/
b. gekosen bij den voornoem-/
den heere joan ghijs benef-/
fens sijne gemelde vrouwe/
compaigne josina bauwens/
vander boijen, ingelijckx ge-/
passeert voor den selven/
/ notaris j. b. snijers op den xii[en]/
aprilis daer naer van den sel-/
ven jaere xvi[c] tachentigh,/
aen ons alhier bij copije au-/
thentieque op den collationerin-/
ge van den notaris n. gil-/
bert op date van den x[en]/
december 1699 gebleken,/
ende bij welcke partagie komt/
te blijcken dat die parceelen/
van goederen abstractivelijck/
die partijen van bosschen, sijn/
getauxeert geworden d'een/
door d'ander op twee hondert/
tachentig guldens per bunder/
Item alnog een dagmael landts/
gelegen onder de jurisdictie/
des dorpe van winxele, der/
juste maete onbegrepen,/
gelegen aen de chartroise-/
willige, regenoten d'abdije/
van afflighem van sinte ger-/
trudis binnen loven ter der-/
dere het clooster van de/
chartroisen oock binnen/
loven ter vierdere zeijden./
Item een bunder, twee/
dagmaelen, ende twintig/
roeden landts insgelijckx/
gelegen onder winxele/
op het veldt boven de klijne/
lieve vrouwe, regenoten/
/ den doolen weg loopende van/
loven naer vilvoorden ter/
eenre, den heijligen geest van/
loven ter ii[e] mevrauwe/
romanus nu den heere baron/
de waha ter derdere ende vier-/
dere ende de cappellerije van/
winxele ter vijffdere zijden./
Item een dagmael ende acht-/
enseventig roeden landts/
oock gelegen onder winxele/
beneden den snephoeck, rege-/
noten d'abdije van de beijgaer-/
den ofte afflighem te eenre,/
jo(ncke)[r] cauwenhoven nu den/
baron de waha ter tweedere,/
het klooster van de augus-/
teijnen tot loven ter derdere,/
ende den grooten heijligen/
geest van loven ter iiii[e]/
zeijden./
Item drij dagmaelen en halff/
met acht rooden landts gele-/
gen onder het voorzeijt winx-/
el, genaempt den snephoeck,/
regenoten den vossensteert-/
bosch ofte schailliendag-bosch/
in twee zeijden, d'erffgenae-/
men van n. van ophem/
nu jan keijns den jongen/
ter derdere, ende de cappel-/
/ lerije van winxele ter vierdere/
zijden./
Item een dagmael ende vijffen-/
seventig roeden landts gele-/
gen onder de jurisdictie des/
dorpe van velthem regeno-/
ten de wolffleijbeke ter een-/
re die paters augusteijnen/
van het klooster binnen de/
stadt loven ter tweedere/
ende derdere alsmede ter iiii[e]/
ende d'erffgenaemen glavi-/
mans ter v[e]./
Item drijenseventig roeden/
landts gelegen onder het/
voorzeijt velthem bij bert-/
hem-bosch regenoten de pa-/
ters augusteijnen van loven/
ter eenre, jan de coster/
ter tweedere, de wolffsbe-/
ke ter derdere ende het voor-/
gaende parceel ter iiii[e], beij-/
de dese parceelen in huerin-/
ge bij laureijs gellens./
/ /
Item twee dagmaelen en/
halff mt drij entwintig roeden/
landts insgelijckx, gelegen/
onder velthem [aen het heijken] regenoten/
het volgende parceel ter/
i[e], d'erffgenaemen ofte repre-/
sentanten van d'h(ee)[r] michiel/
/ de hertoghe in twee zeijden,/
die paters augusteijnen van/
loven ter derdere, ende den/
voetweg van loven naer/
vilvoorden ter iiii[e]./
Item een half bunder der/
maete onbegrepen landts/
oock gelegen onder velthem,/
regenoten het voorgaende/
parceel ter i[e], den weg van/
winxele naer de kercke van/
beijssem ter ii[e], den steen-/
weg van loven op brussel/
ter iii[e], de paters augusteij-/
nen van loven ter iiii[e],/
ende den weg van velt-/
hem naer loven ter vijffde-/
re zijden./
Item een bunder ende seven-/
enviertig roeden landts/
gelegen onder het voorzeijt/
winxele op het weijrot, rege-/
noten hendrick verhulst/
nu gillis maes ter i[e], peeter/
maes ter ii[e], de wolverbeeck/
ter derdere, het klooster/
van de halve straete ter/
iiii[e], ende v, de predickeren/
van loven ter vi ,ende/
d'infirmereije vant groodt/
beggijnhoff tot loven ter vii[e]/
zeijde./
/ Item een dagmael en halff met/
sevenentwintig roeden ofte/
een dagmael drij vierendeelen/
landts gelegen onder het voor-/
zeijt winxele opt nerijsput, re-/
genoten sint jobs beeke/
ter eenre, den heere francis/
van dael pastor van aldaer/
ter ii[e] ende iii[e], ende het cap-/
pittel van sinte peeters/
binnen loven ter iiii[e] zeijden/
Item vierenviertig roeden/
landts gelegen onder het/
voorzeijt winxele opt'selve/
nereijs put, regenoten de/
pastorije van winxele ter i[e],/
d'erffgenaemen van peeter/
maes den ouden ter ii[e],/
d'erffgenaemen van n. thie-/
lens ter iii[e], ende d'erffge-/
naemen van peeter van/
de put ter iiii[e] zeijden./
Item een dagmael en halff/
met drij roeden landts onder/
het voorzeijt winxele opt'sel-/
ve nereijsput, regenoten het/
clooster van de halffstraete/
binnen loven ter i[e], ende/
ii[e], d'infirmerije van den/
grooten beggijnhove tot loven/
ofte heijligen geest vant'/
selve beggijnhoff ter derdere,/
den heere baron van pellen-/
/ berg ter iiii[e] ende d'h(ee)[r] de/
hertoghe ter v[e]/
Item drijensestig roeden landts/
gelegen bij het voorgaende/
parceel onder winxele opt'/
voorgemelt nereijsput, regeno-/
ten de speckstraete ter i[e],/
d'heer de hertoghe ter ii[re],/
ende d'infirmerije van den/
grooten beggijnhove binnen/
loven ter iii[e]./
Item een halff bunder landts/
der maete onbegrepen gele-/
gen onder het voorzeijt velt-/
hem opt speckveldt, rege-/
noten de speckstraete ter/
i[e], de weduwe pauwel/
vervoort ter ii[e], het landt/
genaempt den wollenhaeck/
ter iii[e]./
Item een halff bunder ende/
negentig roeden landts/
gelegen onder het voorzeijt/
winxel opt'broeckveldt,/
regenoten het clooster van/
de halffstraete in twee zeij-/
den den beggijnhove van/
aerschot ter iii[e], den heere/
baron van pellenberg ter/
vierdere ende den groonen/
weg ter vijffdere zeijden,/
/ Item seven vierendeelen/
landts gelegen op het voor-/
zeijt broeckveldt onder winx-/
el, regenoten het clooster/
van de halffstraete in twee/
zeijden, het beggijnhoff van/
aerschot ter iii[e], den heere/
baron van pellenbergh ter/
iiii[e], ende d'erffgenaemen/
van den heere philippus/
tritsmans gewesenen pastor/
van winxele ter vijffdere/
zijden./
Item een halff dagmael landts/
bij het voorgaende parceel/
opt voorzeijt broeckveldt,/
onder winxel, regenoten de/
scholieren op den grooten/
beggijnhove van loven/
ter i[e], den heere baron van/
pellenberg ter ii[e], het clooster/
van de halffstraete ter iii[e],/
ende het voorgaende parceel/
ter iiii[e] zijden./
Item een bunder ende acht-/
entwintig roeden landts/
op het voorzeijt broeckveldt,/
onder winxel, regenoten/
den groonenweg ter i[e],/
het clooster van de halff-/
straete ter ii[e], iii[e] ende iiii[e],/
het beggijnhoff van aerschot/
ter v[e] d'infirmerije van/
/ den grooten beggijnhove tot/
loven ter vi[e] ende vii[e], d'ab-/
dije van sinte gertrudis ter/
viii[e], ende d'abdije van de/
groote beijgaerden ter ix[e]/
zijden./
Item sestig roeden landts/
opt'selve broeckveldt onder/
winxel, regenoten die paters/
augusteijnen van loven/
ter i[e], het iersch-collegie/
ter ii[e], ende iii[e], ende de/
kleijneveldt straete ter vier-/
dere zeijden./
Item een dagmael ende ses-en-/
twintig roeden bempts ofte/
broeck gelegen onder in beijssems/
broeck onder het selve beijssem/
regenoten s'heeren beke ter i[e],/
het clooster van terbanck ter/
ii[e], [vacat]/
[vacat]/
Item een halff bunder ende/
achtendertig roeden bempts ofte/
broeck uit voorzeijt beijssem/
broeck, onder beijssem rege-/
noten de heesenbeke ter i[e],/
[vacat]/
[vacat]/
[vacat]/
Item sesennegentig roeden/
bempdts, ofte broeck, int'voor-/
gemeldt beijssembroeck, onder/
beijssem, regenoten de heesen-/
beke ter i[e], de leijcke ter ii[e], [vacat]/
[vacat]/
/ Item een dagmael en halff/
met derthien roeden bempdts/
ofte broeck onder winxele in/
de etterbempden, regenoten/
de gemeijnte ter i[e] d'erffge-/
naemen van d'h(ee)[r] delvaux/
nu jo(ncke)[r] roost dalkemade/
ter ii[e], s(eigneu)[r] henricus du cha-/
teau ter iii[e], ende het col-/
legie drutii ter iiii[e] zijden./
Item een dagmael en halff/
met twintig roeden bempdts/
nu gereduceert bosch, gemeij-/
nelijck genaempt het achter-/
ste sinte jans-bempdeken,/
onder winxele, oock genaemt/
het luijsenbemptdeken, regeno-/
ten jo(ffrouw)[e] de weduwe ver-/
meeren ter i[e], d'h(ee)[r] streit-/
haegen ter ii[e], het collegie/
drutii ter iii[e] ende de coste-/
rije van winxele ter iiii[e]/
zeijden./
Item een dagmael ende vier-/
enviertig roeden bempts/
genaempt den eersten/
etterbempt in de laeken/
tegenwoordig gereduceert/
in bosch onder winxele,/
het collegie drutii ter i[re],/
s(eigneu)[r] michiel van langen-/
donck ter ii[e], de pastorije/
van winxele ter iii[e] ende/
d'h(ee)[r] streithaegen ter iiii[e]/
zeijden./
/ Item twee bunderen ende een/
dagmael en halff met dertigh/
roeden bosch, genoemt den/
peerdenbosch, regenoten de/
stockstraete ter i[e], de paters/
augusteijnen van loven ter/
ii[e], het clooster van de halff-/
straete ter iii[e], iiii[e] ende vijff-/
dere mede ter vi[e] ende de/
sutzelstraete ter sevenste/
zeijde onder winxele./
Item een dagmael der juste/
maete onbegrepen bempts/
genaempt den maij-bempt/
int'groodt maijbroeck, onder/
winxele, bij den voorzeijden/
peerdenbosch, regenoten den/
heere baron van pellenberg/
ter i[e] [vacat]/
[vacat]/
[vacat]/
Alle die voorzeijde parceelen/
van goederen voortskomen-/
de ingelijckx uijt den hooffde/
als bij de voorgemelde scheij-/
dinge ende deijlinge./
Item vijff bunderen drij dag-/
maelen ende twelff roeden/
landts in een stuck ter/
plaetse genaemt op de elff/
bunderen, onder winxel, re-/
genoten d'abdije van vlier-/
beeck ter i[e], het clooster/
/ van de halffstraete ter ii[e],/
d'abdije ofte godtshuijs van/
terbank ter iii[e]./
Dit parceel landts in huerin-/
ge behouden bij arnoldus/
van den schrieck voor ne-/
gentig guldens s'jaers./
Item alnog sekere hoeve/
bestaende in huijsinge ende/
stallingen met den hoff/
ende block daer van depen-/
derende gelegen gelegen tot/
motbroeck jurisdictie van/
d'heerelijckheijdt ende dorpe/
van sinte joriswinge, ge-/
naempt de blauwershoff, groodt/
t'saemen vijff dagmaelen,/
regenoten die paters je-/
suiten ter i[e], het molen/
straetjen ter ii[e], ende iii[e]/
ende den notelaeren dreeff/
ter iiii[e] zijden./
Item ses dagmaelen landts/
aldaer gelegen, regenoten/
den notelaeren dreeff ter/
i[e], de herbaene van loven/
op diest ter ii[e], matheus/
timmermans ende jan goet-/
huijs ter iii[e], ende het molen-/
straetjen ter iiii[e] zeijden./
Item een bunder landts/
genoemt het klijn bunder,/
oock aldaer gelegen, regenoten/
/ de herbaene van loven op diest/
ter i[e], d'erffgenaemen van den/
heere doctor bombaije ter ii[e]/
guilliam wolffs ter iii[e], ma-/
theus timmermans ende jan/
goedthuijs ter iiii[e] zeijden./
Item een halff bunder landts/
oock aldaer gelegen, regeno-/
ten de herbaene van loven/
op diest ter i[e], matheus/
timmermans met de kercke/
van sinte joris winge ter/
ii[e], den voorseijden timmer-/
mans ter iii[e]/
Item een dagmael landts/
insgelijckx aldaer gelegen, re-/
genoten d'erffgenaemen/
van den heere doctor bom-/
baije ter i[e], het molenstrae-/
tjen ter ii[e], de kercke van/
sinte joris winge ter iii[e],/
ende matheus timmermans/
ter iiii[e]./
Item ses dagmaelen weijde/
oock aldaer gelegen, ge/
naemt de steert, regenoten/
de broeckstraete ter i[e], de/
kercke van sinte joris win-/
ge ter ii[e], de kercke van/
kieseghem ter iii[e], d'erffge-/
naemen van den heere/
doctor bombaije ter iiii[e]/
ende den bosch van de/
/ kercke van sinte-joris winge/
ter vijffdere./
Item een halff bunder bemdts/
gelegen onder de jurisdic-/
tie des dorpe van sinte/
peeters-rhode tot schubbeeck,/
regenoten de straete naer den/
schubbeeckschen driesch ter i[e],/
d'erffgenaemen van joos claes/
ter ii[e], de weduwe van n. lem-/
mens ter iii[e]./
De voorzeijde hoeve ende parcee-/
len van goederen daer van de-/
penderende hier boven respec-/
tivelijck gespecificeert tegen-/
woordig in hueringe behouden/
bij jan baeten voor sestig/
guldens s'jaers./
Item een dagmael landts der/
maete onbegrepen, gelegen/
onder de jurisdictie des dorpe/
van sinte peeters-rhode op de/
beucke, regenoten de kercke/
ende heijligen geest van aldaer/
ter i[e], de paters jesuiten ter/
ii[e], het beeckxken ter iii[e] en(de)/
de dorpstraete ter iiii[e]./
Item drij vierendeelen landts/
der maete onbegrepen oock gele-/
gen onder sinte peeters-rhode,/
op het waelenveldt, regenoten/
d'erffgenaemen van martinus/
/ joris ter i[e] de kercke ende heyli-/
gen geest van aldaer ter ii[e],/
peeter de raeijmaekers ter iii[e],/
ende het hollandts collegie bin-/
nen de universiteijt loven ter/
iiii[e] zeijden./
Dese twee parceelen landts tegen/
woordig in hueringe behouden/
bij marcus peten./
Alle die voorgemelde goederen/
verhuert respectivelijck als hier/
boven aen die persoonen hier/
vorens vermelt t'saemen voor/
de somme van vijff hondert vijff-/
entwintig guldens vijthien/
stuijvers courandt geldt s'jaers,/
abstractivelijck ende sonder/
daerinne begrepen te sijn die/
parceelen van bosschen hier/
boven insgelijckx gespecificeert,/
de gene onverhuert zijne ende/
alle welcke goederen bij desen/
worden geguarrandeert voor/
los, vrij ende onbelast dan/
alleenelijck met cheijnsen,/
sonder meer, door dien dat die/
renten daer op eenigsins geaf-/
fecteert ende met de welcke/
die selve goederen souden/
ziijn geoppignoreert, eensdeels/
uijt dese geligte penningen/
sullen worden gerembourseert,/
ende anderdeels oock gerembour-/
seert sullen worden ten/
/ eersten daege door de weduwe/
van wijlen den bovengenoem-/
den jo(ncke)[r] jean joseph de rijck-/
man, alles achtervolgens den/
inhoude der voorgeciteerde/
transactie ende octroije, over/
welcke remboursementen/
respectivelijck ten eersten/
daege sal moeten worden ge-/
const(itu)eert in die behoorelijcke/
forme aen den heere acceptant/
rentheffer; voorders worden/
alle de selve goederen ten desen/
opgedraegen geoppignoreert ende/
geguarrandeert voor allodiael,/
alsmede voor in geenderlaije/
maniere gevinculeert met den/
bandt van fideicomis nog te/
clausulen van retour ofte we-/
derkeeringe, mitsgaeders voor/
eijgene goederen, met gelofte/
de welcke de comparante soo/
in eijgen naeme als in den/
naeme, ende uijt krachte als/
hier boven, wel expresselijck/
is doende bij desen van alle/
de selve goederen voor dusdae-/
nige nature ende wesentheijt/
ten allen teijde te sullen doen/
volgen aen den heere accep-/
tant ende aen de gene sijne/
actie hebbende ofte represente-/
rende onder obligatie van per-/
soonen alsmede van alle an-/
dere hunne gemeijne ende be-/
sondere goederen present/
/ ende toekomende, waer ende ter/
welckers plaetsen die zijn ende/
bevonden sullen worden. Ende/
om den heere acceptant rent-/
heffer des te beter te verseke-/
ren over de betaelinge van/
den jaerelijckxen interest/
der alhier gestipuleerde rente,/
verklaert de comparante aen/
hem daer toe te assigneren/
bij desen, de jaerelijckxe reve-/
nuen ofte huere van alle de/
voorgemelde goederen, om de/
selve onder sijne quittantie van/
die pachters ofte huerlingen/
validelijck te ontvangen hem/
daer toe authoriserende ende/
bemagtigende bij desen, ten/
welcken eijnde hem sal worden/
overgelevert behoorelijcken/
staet met de naemen ende/
toenaemen van de pachters/
ofte huerlingen. Sijnde/
voorders wel expresselijck ge-/
conditioneert dat van wegens/
de comparante ende van/
haere consorten alle de edifici-/
en van die hier boven ge-/
melde twee hoeven in be-/
hoorelijcken staet sullen moe-/
ten gestelt worden ende/
alsoo ten allen teijden be-/
hoorelijcken staet bij hun moe-/
ten onderhouden worden,/
sonder de selve te mogen/
laeten vervallen nogte/
/ te laeten deterrioreren in eeniger/
maniere met voordere gelofte/
de welcke de comparante is/
doende oock bij desen, van ten/
allen teijde ter manisse ende/
vollen contentemente van/
den heere rentheffer ofte van/
de gene sijns actie hebbende/
ofte reprenterende, te sullen/
stellen assigneren ende laeten/
affecteren tot asseurantie/
ende verhael als hier boven,/
naerdere pande ofte hijpothe-/
quen tusschen haer en haere/
consorten wesende gemeijn,/
ende dat uijt kragte ende op ver-/
mogen, alsmede ingevolge/
die voorgemelde brieven van/
octroije, de selve comparante/
ondertusschen consenterende/
in de affectatie deser boven-/
gemelde rente over alle die/
hier boven gespecificeerde/
goederen, bij mainnise, decreet/
ende erdecreet van dien der/
heeren wethouderen van de/
stadt loven, ofte anderssins/
bij opdracht ende realizatie,/
supportavit et reddidit, alles/
naer behooren, daer toe on-/
wederroepelijck constituerende/
bij desen repectivelijck een/
ieder thoonder deser ofte dob-/
bel dier, mits gaeders om/
voor de selve wethouderen,/
in den souvereijnen raede/
/ van brabant, ende alomme elders/
comparerende, te consenteren/
in de condemnatie volontair/
tot volvueringe, voldoeninge/
ende achtervolginge van al-/
lent'gene hier boven respec-/
tivelijck staet gestipuleert,/
sonder alvorens daer toe te/
moeten laeten doen eenige/
citatie ofte daegement, de/
surranneringe ende alle con-/
trarie usantien in allen ge-/
valle niettegenstaende. Sijnde/
voorders gestipuleert ende tus-/
schen partijen ondersproken -/
de contrarie stipulatie hier/
boven vermelt niettegen-/
staende - dat de voorgemelde/
capitale rente sal mogen/
worden afgequeten in drij/
reijsen, als te weten d'eerste/
reijse, met vijff duijsent gul-/
dens ende de resterende twee/
reijsen met twee gelijcke/
sommen, voor de meer rest/
op den voet als hier boven./
Aldus gedaen, gepasseert ende/
geaccepteert binnen de stadt/
loven ten teijde als hier boven,/
ter presentie van den eerweer-/
digen heere petrus maes re-/
gent van de paedagogie den/
valck, priester (etceter)a ende van/
d'heer ende meester joannes/
albertus gambier advocaet/
/ van den souvereijnen raede van/
brabandt en als getuijgen hier toe/
aensocht ende geroepen in/
welckers presentie volle expli-/
catie is gegeven aen de boven-/
genoemde jonckvrauwe com-/
parante in de fransche taele/
van den geheelen inhoude/
der bovenstaende acte in alle/
poincten clausulen ende arti-/
culen, soo sij - becleedt met ee-/
nen zegel van twelff guldens/
twelff stuijvers - onderteekent/
constance de rijckman g. le/
page p. standonck p. maes j./
a. g. gambier 1750 leeger stont/
mij present ende was onderteekent/
ant(onius) fisco not(ari)s/
Aldus vernieuwt ende herkent/
de voors(creven) acte notariael door/
den voornoemden geconsti-/
tueerden in alle ende jegewelc-/
ke haere poincten, clausulen/
ende articulen, consenterende/
als in de selve. Coram jon(cke)[r] joan-/
nes laurentius philippi ende s(eigneu)[r]/
guillielmus van kerckhoven/
schepenen hac 19[e(n)] december/
1750
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1754-11-04
LanguageNederlands

Transcription

2019-06-18 by Livia Oeyen
Op heden den/
vierden (novem)ber/
1754 is geble-/
ken bij acte/
gepasseert/
voor den no-/
taris fisco/
date ut su-/
pra dat dese/
tegenstaende/
capitaele/
rente van/
vierthien/
duijsent gul(den)s/
wisselgelt/
is gequete(n)/
quare vacat/
quod attesor/
l(ambertus) goffart off(iciae)[l]
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-16 by Agata Dierick