SAL7995, Act: V°142.2-V°149.1 (27 of 86)
Search Act
previous | next
Act V°142.2-V°149.1  
Act
Date: 1751--
LanguageNederlands

Transcription

2019-05-19 by Karel Embrechts
In de teghenwoordigheijdt/
des heere president schepenen/
loco pretores ende
der schepenen/
der hooftstadt loven naergenoemt/
gestaen joannes bap(tis)ta everaerts/
off(iciae)l der middelste schrijffcamere/
alhier uijt crachte ende naer ver-/
moghen vande onwederoepelijcke/
procuratie geinsereert inden/
naervolgenden contracte notariael/
om den selven alhier te vernieuwen/
herkennen ende reitereren gegeven/
wa als thoonder dijer geconstitueert/
sijnde, heeft het selve gedaen in/
voegen ende manieren naer-/
volgende luijdende aldus/
Op heden desen derthienden/
februarii seventhien hondert eenen/
vijfftigh comparerende voor mij/
openbaer not(ari)s, geadmitteert bij/
haere majestijts souverijnen raede/
van brabant binnen die hooftstadt/
/ loven residerende ende inde/
presentie vandie getuijgen/
naergenoempt s(eigneu)r jan vanden-/
hoeck weduwer wijlen eerst/
anna van laer ende voor den/
tweeden houwelijcken weduwer/
wijlen catharina dinjaer/
innegesetene brauwer tapper/
van sijnen stiele binnen dese/
voorscreve stadt, den welcken/
heeft verclaert ende bekent/
soo ende gelijck hij verclaert/
ende bekent bij ende mits/
desen reelijck ende deughdelijck/
in mijnder presentie ende ge-/
tuijgen getelt in clinckende/
ende blinckende ontfangen te/
hebben uijt de handen van/
joncker petrus gisbertus de/
grez ende vrauwe joanna maria/
fredericx sijne compaigne die/
somme van acht hondert guldens/
wisselgeldt, den schellinck tot/
sesse stuijvers den ducaton tot/
drije guldens ende alle andere/
meerdere ende mindere specien/
naeradvenant gerekent dienende/
dese voor quittantie ende/
obligatie voor welcke somme/
/ den eersten comparant aenden/
heere ende vrauwe tweede com-/
paranten alhier present ende ac-/
cepterende geloven te gelden/
ende te betaelen eene erffelijcke/
rente van twee endertigh guldens/
t' jaers courant gelde ende ten/
tijde vande betaelinge cours ende/
evaluatie hebbende, ende alsoo ten/
penninck vijffentwintigh los ende/
vrije van alle lasten soo van x xx/
meerdere ofte mindere penningen/
contributien leverantien ende/
generaelijck alle andere lasten op/
de welcke sullen staen ten laste/
vanden rentgelder niettegenstaende/
alle ofte eenige placcaerten van/
haere majestijt ofte envoyen der/
heeren staeten ter contrarie dero-/
gerende aen alle de selve bij ende/
mits desen welcke rente haeren/
cours heeft aengenomen op dato/
heden voors(chreven) ende waer van het/
eerste jaer van betaelinge vallen/
ende verschijnen sal den 13 fe-/
bruarii vanden toecomende jaere/
seventhien hondert twee envijfftigh/
ende soo voorts van jaere tot jaere/
tot de respective ende effective/
quijtinge toe, die altijts sal mogen/
geschieden als het den voors(chreven) rent-/
gelder go ofte degene sijns actie/
/ hebbende goetduncken ende gelieven/
sallen t'eender reijse ende met volle/
rente gelovende hij rentgelders/
de voorschreve rente alle jaeren/
loffelijck ende deughdelijck op de(n)/
voorschreven valdaghe te betaelen/
aende voorschreve renthe(f)feren/
te hunnen huijse binnen deser stadts/
wissele van loven, als schult met/
recht verwonnen ten effecte vandijen/
ende tot volbrengen soo oft dat hij/
comparant voor de voorschreve/
capitaele somme ende verloopen/
is verobligerende sijnen res-/
pectiven persoon ende goederen/
meubelen ende immeubelen/
present ende toecomende met/
submissie ende renuntiatie als/
naer rechte/
Ende om den voors(chreven) heere ende/
vrauwe nog naerder te versee-/
keren over hunne capitaele/
somme ende verloopen dijer soo/
ist dat hij rentgelder daer voor is/
opdraegende ende voor speciaele/
hijpoteque is stellende ende/
assignerende de naervolgende/
panden./
Ierst een halff boender landts/
genoempt den beenhauwer gelegen/
onder de heerelijckheijdt van/
/ winxel reg(eno)ten het godthuijs/
vanden grooten baggaerden in ii/
sijden de costerije van winxel/
ter iii[e] ende de kercke often h(eiligen)/
gheest van winxel ter iiii sijden/
Item een halff daghmael lants/
gelegen onder de voors(chreven) jurisdictie/
van winxele reg(eno)ten het godtshuijs/
vande halff straete binnen loven/
ter i[e] d'erffgenaemen van/
anthoen bulens ter ii[e] de begijnen/
van aerschot ter iii[e] ende de/
doele straete ter iiii sijden/
Item drije vierendeelen lants/
ende weijde gelegen onder winxele/
voors(chreven) in het clijn maijbroeck reg(eno)ten/
den heere cauwenhoven ter eenre/
rombout janssens ter ii[e] jan/
verhulst ter iii[e] het pachtenhoven/
velt ter iiii sijden alle vrije van/
chijnsen aenden rentgelder compe-/
terende uijt crachte van coop/
gedaen teghens sijne suster/
ende swaeger, volgens acte ge-/
passeert voor mij onderges(chreven) notaris/
ende seekere getuijgen in date/
18 (octo)ber 1750 ende de goedenisse/
daer op gevolght voor heeren meijer/
ende schepenen deser stadt in dato/
19 (octo)ber 1750 in 2[a]/
/ Item sesse vierendeelen bossch voor/
desen geweest hebbende weijde/
gelegen onder winxele voorschreve/
reg(eno)ten d'abdije van perck ter i[e]/
het clooster vande halff straete ter ii[e]/
in ii[e] sijden, de wed(uw)[e] stroobants/
ter iiii [e(nde) v[e]] sijden onbelast bij den/
rentgelder vercregen teghens/
sijnen broeder ende suster volgens/
acte gepasseert voor mij onderges(chreven)/
notaris in dato eersten maij/
1750 ende de goedenisse daer op/
gevolght voor heeren meijer ende/
schepenen van loven in i[a] in/
dato 24 (octo)ber 1750/
Item drije vierendeelen lants/
gelegen onder winxele voors(chreven)/
reg(eno)ten de halff straete ter i[e] d'/
iersch collegie ter ii[e] den heere/
van bets ter iii/
Item twee vierendeelen lants/
gelegen als voor reg(eno)ten de wolfer-/
beeck ter i[e] de halffstraete ter ii[e]/
d'erffgenaemen vande wed(uw)[e]/
bulens ter iii[e] eensgelijckx bij/
den rentgelder vercregen teghens/
jouff(rouw)[e] maria van meerbeeck/
beggijntjen tot diest ende haere/
suster elisabeth van meerbeek/
volgens acte gepasseert voor den/
not(ari)s j bocquet tot diest resi-/
derende ende [de] goedenisse daer/
/ op gevolght voor heeren meijer/
ende schepenen deser stadt loven/
in dato 24 (octo)ber 1750 in prima/
Item verclaert den voors(chreven) eersten/
comp(aran)t alnoch te stellen de naervolge(nde)/
panden ten dijen eijnde gebruijkende/
de cracht ende maght der heeren op-/
permomboiren deser hooftstadt loven/
aen hem rentgelder verleent bij/
app(ointeme)nt de date 21 januarii 1751/
gevolght op de requeste door hem aen/
hun gepresenteert, welcke requeste/
met den app(ointeme)nte aen dese wordt/
gevoeght ende geannexeert./
Item een halff daghmael lants/
gelegen onder winxele voors(chreven) aenden/
hoogen kant reg(eno)ten dirick muls ter/
i[e] bartholomeus verhoeven ter ii[e] dh(ee)r/
de wils ter iii sijden vrije ende/
onbelast/
Item een daghmael bempts in het/
clijn maijbroeck onder winxele/
voors(chreven) reg(eno)ten mijnh(ee)[r] de hertogh ter i[e]/
ende ii[e] mijnh(ee)[r] cauwenhoven ter/
iii[e] den heere de wils ter iiii sijden/
vrije ende onbelast/
Item drije vierendeelen lants onder/
winxele voors(chreven) reg(eno)ten de terbanck/
straete ter i[e] den h(ee)[r] de wils ter ii[e]/
d'abdije van s(in)[te] geertruijden ter iii[e]/
ende de gemeijnte ter iiii sijden/
vrije goedt/
Item drije vierendeelen lants onder/
herent op den maleijsenbergh reg(eno)ten/
peeter meulemans ter i[e] den h(ee)[r] baron/
de loos ter ii[e]/
/ Item een daghmael lants onder velthem/
op het wijtrot reg(eno)ten de eerw(eirdige) p(aters) au-/
gustijnen in ii[e] sijden den h(ee)r raedt schutte-/
put ter iii vrij goet./
Item drije vierendeelen op den hoogen/
eijsput onder winxele voors(chreven) reg(eno)ten/
s(in)t jobsbeek ter i[e] den heere baron de/
waha ter ii[e] ende iii den h(ee)[r] de hertogh/
ter iiii sijden, belast met eenen gulden s'/
jaers aen het groot collegie binnen/
loven sonder voorder/
Item ende finaelijck alnoch een/
block lants gelegen onder winxele/
voors(chreven) groot drije daghmaelen salvo/
iusto voor de kercke aldaer reg(eno)ten/
de wolfverbeek ter i[e] de cappelrije/
van winxele ter ii[e] de eerw(eirdige) p(aters)/
augustijnen ter iii(e) ende guilliam/
bulens ter iiii[e] waerinne is liggende/
een daghmael belast met eenen/
cappuijn ende xviii s(chellingen) boon aenden/
heere cauwenhoven sonder meer,/
ende op welck stuck lants den/
rentgelder geloeft alnoch te stellen/
een huijs brauwcamme, stallingen/
alles in behoorelijcke forme ende tot/
welcken eijnde dese penningen/
worden gelecht, ende sal hij de/
selve penningen absolutelijck daer-/
toe moeten appliceren verclae-/
rende den voors(chreven) rentgelder de/
voors(chreven) respective panden te wesen/
voor vrije suijver ende onbelast/
ofte onveralieneert daer vorens/
guarrant gelovende, des ingevalle/
aende selve panden heden ofte/
morghen iets aengebraecke ofte de/
/ de selve niet en waeren ten conten-/
temente vanden heere ende vrauwe/
renthefferssen ofte de gene huns/
actie hebbende gelooft hij t'allen/
tijde ter maenisse ende eerste ordre/
te sullen stellen naerdere suffi-/
sante panden te hunnen contente-/
mente, ofte wel sullen dese rente/
moeten rembourseren met de/
interesten dijer ende volle rente/
consenterende alvolgens in het slaen/
van beleijde ende mainmise der/
heeren schepenen van loven decreet/
ende herdecreet daer op te volghen/
mede inde affectatie bij opdraght/
ofte anderssints voor de voors(chreven) sche-/
penen ende andere wetten ende/
gerighten daer het de rentheffers/
gelieven sullen alles sonder voor-/
gaende daghement constituerende/
ten effecte onwederoopelijck een/
ider thoonder deser [vacat] ofte copije/
auth(entique) der selver om te compareren/
soo voor den souv(erijnen) raede van/
brabant heere meijer ende schepenen/
van loven ende alomme elders/
daer het van noode wesen sal/
ende daer het de voors(chreven) rentheffers/
goetduncken ende gelieven sal/
consenterende aldaer inde gewillige/
condemnatie voluntair daer ende/
alsoo, alles sonder voorgaende/
daghement, gelovende verbindende/
ende renuntierende als naer rechte/
de surranneringhe niettegenstaende/
e(tcetera)/
Aldus gedaen ende gepasseert binnen/
/ loven ten daeghe maende en(de) jaere/
voors(chreven) ter presentie van s(eigneu)[r] joannes/
bap(tis)ta everaerts ende niclaes van/
denplas beijde als getuijgen tot desen/
aensocht ende gebeden de minute/
originele deser becleet met behoorelijcken/
segel bij den rentgelder rentheffers/
ende getuijgen respective beneffens mij/
notaris onderteekent, onderstont mij/
present signatum j(oannes) b(aptista) g(erardus) franssens/
not(ariu)s pub(licu)s./
Aldus vernieuwt herkent ende gerei-/
tereert bij den voors(chreven) geconstitueerde(n)/
den voorschreven contracte no-/
tariael in alle ende igewelcke/
sijne poincten clausulen ende/
articulen consenterende als/
inden selven den rentgelder ob-/
ligando, submittendo ac renun-/
tiando in forma./
Coram jon(ke)[r] joannes lauren-/
tius de vroije heere van linden/
et s(ieu)[r] michael van langendonck/
schepenen hac 13 februarii 1751/
Copije der requeste/
Aen mijne heeren die/
oppermomboiren der/
/ hooftstadt loven/
ende van haeren/
resorte/
Verthoont met eerbiedinghe/
s(eigneu)[r] jan vandenhoeck we-/
duwer wijlen eerst anna van/
laer, ende vanden tweeden/
houwelijcke catharina denjaer/
innegesetenen borger deser voor-/
schreven stadt hoe dat hij ten/
tijde van sijnen weduwelijcken/
staet heeft vercregen differente/
goederen gelegen onder winxele/
soo compt te blijcken bijde/
goedenissen gepasseert voor heere/
meijer ende schepenen deser/
stadt, waer van men alhier/
visie is doende boven dijen/
hebbende vercregen differente/
goederen bij schijdinge ende/
deijlinghe gepasseert voor den/
notaris j(oannes) b(aptista) g(erardus) franssens/
in dato derthienden julii/
seventhien hondert vijfftigh, doch/
/ de selve goederen waeren gede-/
volveert op sijne respective/
kinderen/
Boven dijen dese schijdinge ende/
deijlinghe is gemaeckt bij consent/
van sijnen vader als daer aen/
haddende de tochte, waer van hij/
heeft affstandt gedaen/
Den verthoonder heeft inde selve/
schijdinge ende deijlinghe doen/
invloeijen ende stellen op sijnen/
cavel seeker stuck lants/
gelegen onder winxele groodt/
sijnde drije daghmaelen gelegen/
voor de kercke, regenooten/
de wolverbeek ter eenre, de/
zielmisse ter tweedere, de eer-/
weirdighe paters augstijnen/
ter derdere, guilliam buelens/
ter vierdere sijden waer van/
een daghmael is belast met/
eenen cappuijn achthien s(chellingen)/
boon aenden heere cauwenhoven/
in welck parceel den vaeder/
vanden verthoonder maer en/
hadde een vierde paert bij tochte/
ende den verthoonder de reste-/
/ rende vierde paerten heeft/
vercregen teghens jouffrouw/
maria van meerbeek beggijntjen/
tot diest ende haere suster/
elisabeth van meerbeek onder/
den tittel van een block lants/
groot sesse vierendeelen e(tcetera)/
ende den verthoonder dat hadde/
gedaen uijt seekere oorsaecke/
Ende alsoo den verthoonder/
op het selve landt geirne/
soude stellen een huijs brauw-/
camme, stallingen e(tcetera) ende/
alle de materiaelen alreede/
aende handt is hebbende dan/
noodigh achtende eenighe/
penningen tot betaelen vande/
handt tot het opbauwen van/
het voorschreven huijs eene/
somme van acht hondert/
guldens wisselgelt ende/
den rentheffer sijne penningen/
niet en verstaet te laeten/
volghen uijt redenen vande/
devolutie/
/ Nochtans het voorschreven gebauw/
wordende gemaeckt op den grondt/
van hem ende sijne kinderen/
niettemin willende verclaeren/
den selven grondt geheelijck te/
abandonneren aen sijne kinderen/
mits dat den verthoonder magh/
voltrecken sijne intentie voor-/
schreven redenen van recours/
tot s(ijne) e(xcellentie)/
Ootmoedelijck biddende gelieve/
gedient te wesen van aenden/
verthoonder te permitteren van/
op de goederen staende inde/
schijdinghe ende deijlinghe als/
andere bij hem vercregen te/
moghen lichten eene somme/
van acht hondert guldens/
wissel ten minsten interesten/
om daer mede te stellen ende/
op te bauwen de voorschreve/
camme, huijs, stallingen e(tcetera)/
de panden daer vorens te verob-/
ligeren met consent in de af-/
fectatie daer ende alsoo, te sij/
met mainmise ofte anderssints/
/ e(tcetera) mits van alles aen s(ijne) e(xcellentie) doende/
behoorelijcke rekeninghe, bewijs/
ende reliqua. Data ende is/
onderteekent joannes vanden/
hoeck./
Copije vanden app(ointeme)nte/
gemargeert op den voors(chreven)/
requeste/
Die heeren oppermomboiren/
der hooftstadt loven ende van/
haeren ressorte, lecture gehadt/
hebbende vanden inhoudt desen/
requeste op alles geleth, hebben/
den verthoonder geauthoriseert/
soo ende gelijck sij den selven/
authoriseren mits desen ten/
effecte als inden dispositiven/
deser. Actum ter weescamere/
hac xxi januarii 1751 coram/
m(ijn) h(ee)r baron de schore out sche-/
penen, heer ende m(eeste)[r] gerardus/
joris rentmeester ende s(eigneu)[r]/
henricus du chateau out schepenen/
als oppermomboiren onderstont/
mij present secretaris ende/
was onderteekent l r dawans/
1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1753-02-19
LanguageNederlands

Transcription

2019-05-19 by Karel Embrechts
Is gebleken bij acte gep(a)ss(eer)t voor den n(ot)a(ri)s franssens/
den 19 febr(uari) 1753 dat de capitaele rente in dese/
vermelt is gequeten aen(den) rentheffers quare sic/
vacat hac 19 feb(ruarii) 1753 ita est/
j(oannes) b(aptista) everaerts ...? off(iciae)l
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick