SAL7995, Act: V°298.1-V°301.1 (62 of 86)
Search Act
previous | next
Act V°298.1-V°301.1  
Act
Date: 1751-04-05
LanguageNederlands

Transcription

2019-05-27 by Karel Embrechts
In de teghenwoordigheijdt/
der heeren schepenen der hooft-/
stadt loven naergenoempt ge-/
staen joannes baptista everaert/
officiael der middelste schrijff-/
camere alhier uijt crachte ende/
naer vermoghen vande onwe-/
deroepelijcke procuratie gein-/
sereert inden naervolgenden/
contracte scabinael om den/
selven alhier te vernieuwen herkennen ende reitereren als/
thoonder dijer geconstitueert/
sijnde heeft het selve gedaen in/
voegen ende manieren naer-/
volgende luijdende aldus/
Wij norbert verstraeten, martinus/
van bedts ende michiel peeters/
schepenen der banderije van rot-/
selaer maeken condt ende ken-/
nelijck eenen iegelijcken die dese/
teghenwoordige letteren sullen/
sien ofte hooren lesen dat op/
heden datum van desen brieve/
voor adriaen van hoegaerden/
onsen meijer ende voor ons/
schepenen boven genoempt
//
comen ende gecompareert is in/
propre persoone joannes baptista/
beetens als tot des gene naerbes(chreven)/
behoorelijck gemagtight bij let-/
teren van onwederoepelijcke/
procuratie hem sonderlinghe/
gegeven ende verleent bij ende/
van weghens de eersaeme ca-/
tharina haverhals weduwe/
wijlen jan van essche volgens/
acte daer van sijnde geinsereert/
in seekere instrumente not(ariae)l/
gepasseert voor den notaris r/
jonckers binnen dese banderije/
residerende ende seekere ge-/
tuijgen in dathe seventhien april/
senventhien hondert seven en/
veertigh bij den voorschreven/
notaris onderteekent, ende door/
den voorseijden comparant als/
thoonder dijer gecontstitueert sijnde/
alhier vernieuwt, ende herkent/
waer van den teneur van/
woorde tot woorde hier naer/
es volgende ende luijdt aldus/
Op heden desen sevensten april/
seventhien hondert seven en/
veertigh comparerende voor mij/
/ als openbaer notaris geadmitteert/
bij den souverijnen raede van/
brabant tot rotselaer residerende/
present die getuijgen naer te/
noemen de eersaeme catharina/
haverhals weduwe wijlen/
jan van essche geassisteert met/
jacobus ende adrianus van/
essche haere respective kinderen/
als daer toe genoechsaem bejaert/
aen mij notaris ende getuijgen/
voor lange bekent de welcke/
alsnu bekennen wel ende deugh-/
delijck ontfangen te hebben/
uijt de handen van sieur jo-/
annes franciscus de persij in/
den naeme van sijne moeder/
eene somme van twee hon-/
dert guldens courant geldt/
tot het voldoen vanden coop/
over een daghmael landts/
bij de comparanten innege-/
meijnt op den drijentwintigh-/
sten meert seventhien hondert/
eenenveertigh, den schellinck/
gerekent tot seven stuijvers/
ende alle andere specien
//
naeradvenant alsnu cours/
ende ganck hebbende in bra-/
bant voor welcke capitaele/
somme sij comparanten be-/
looven te betaelen aende/
voorschreve weduwe de persij/
a rato van vijff par cento eene/
jaerelijcxe somme van thien/
guldens courant geldt ende/
dat promptelijck alle jaeren/
als schult met recht verwonnen/
te beginnen van op heden/
desen sevensten april duijsent/
seven hondert sevenenveertigh/
ende alsoo voor d'eerste jaer/
te verschijnen op den sevensten/
april seventhien hondert acht/
enveertigh, ende soo voorts/
van jaere tot jaere tot de/
quijtinge dijer die atlijt sal/
vermoghen te geschieden in twee/
reijsen met gelijcken interest/
ter deliberatie vande eerste/
comparanten, voor welcke/
captiaele rente ende interesten/
dijer sij sijn verobligerende/
hunne respective persoonen
//
ende goederen, meubelen ende/
immeubelen present ende toe-/
comende ende bovendijen ob-/
ligeren sij comparanten het/
voorschreven daghmael lants/
onbegrepen der maete gelegen/
op het distelaeren velt tot vaeken/
onder rotselaer reg(eno)ten het straetjen/
naer de landen ter i[e] jouff(rouw)[e] huens/
ter ii[e] peeter briers ter iii[e] jan/
van essche ter iii sijden, los ende/
vrije goedt./
Ende hier mede comparerende/
jan van herck bejaert jonghman/
die ten desen is verobligerende/
sijnen persoon ende goederen, haeve/
ende erffve als borge principael/
voor de voors(chreven) rente als interesten/
dijer beneffens de eerste com-/
paranten consenterende al-/
volgens in het slaen van beleijde/
ende mainmise decreet ende/
herdecreet voor schepenen van/
loven hierop te volgen mits-/
gaeders inde ontgoedenisse voor/
rechter competent tot asseurantie/
als boven constituerende ten/
effecte van allen het gene voors(chreven)/
mits desen [vacat] ende alle thoonders/
deser ofte copije auth(entique) der selve/
om te gaen ende te compareren/
/ soo voor den souv(erijnen) raede van brabant/
heere meijer ende schepenen van loven/
wethouderen van rotselaer als al-/
omme elders daer des van noode wesen/
sal, om aldaer ingevalle van eenighen/
faute ofte gebreck over den inhoude/
deser, dese ten laste van(de) gebrecke-/
lijcke te doen ende laeten passeren/
ingewillige condemnatie met costen/
sonder voorgaende wete oft daghement/
Aldus gedaen ende gepasseert ten/
daege, maende ende jaere als boven/
ter presentie van a van hoegaerden/
meijer ende m(eeste)[r] anthoon vloebergh/
getuijgen hier toe aensocht es gebeden/
ende is d'originele minute deser,/
becleedt met behoorelijcken segel vol-/
gens reglement bij die comp(aran)ten/
ende getuijgen beneffens mij notaris/
behoorelijck onderteekent, onderstont/
quod attestor signatum r jonckers/
not(ariu)s pub(licu)s./
Ende heeft den voorgenoemden geconsti(tueerd)[e]/
uijt crachte ende naer vermogen van/
sijne voorseijde commissien den geheelen/
inhoudt van(de) voors(chreven) acte not(ariae)l vernieuwt/
ende herkent ende het daghmael lant/
hier voren breeder gespecificeert ende/
met sijne reg(eno)ten gedesigneert, alsoo/
behoorelijck opgedraegen verbonden/
ende geaffecteert als vaste hijpotecq/
in handen des meijers alhier als in/
s'heeren handen, om in cas van/
noode daer op bij de voors(chreven) comp(aran)ten/
maria lauwens wed(uw)[e] wijlen/
/ s(eigneu)[r] joannes baptista de persij ende haere/
erffgen(amen) verhaelt te worden de voorseijde/
rente van twee hondert gul(den)s courant/
gelt met d'interesten dijer, en(de) voorts/
alles meer prout inde bovengemelde/
acte not(ariae)l waer toe ten desen oock/
wordt gerefereert ende den teneur/
dijer alhier anderwerff wort gehouden/
voor gerepeteert ende geinsereert/
sijnde allen t'selve alsoo geschiet ter/
behoorelijcke maenisse des meijers/
ende wijsdomme van ons schepenen/
boven genoempt daerop gevolght/
met alle ende igelijcke solemnitijten/
van rechten dijer schuldigh waeren/
toe te geschieden geene van(de) selve/
hierinne versuijmt nochte achter-/
gelaeten behoudelijck den heere/
ende eenen igelijcken anders hunnen/
goeden rechte, altijts in allen dingen/
daer toe staende, ende des toirconden/
hebben wij schepenen voors(chreven) onsen/
gemeijnen dorps ende schependoms/
segele hier op doen drucken ende door/
onsen s(ecreta)ris laeten teekenen, gedaen op/
den elfsten dagh vande maent junii/
inden jaere ons heeren als men schreeff/
1749. Signatum a dirix./
Aldus vernieuwt ende gereitereert bij/
den voors(chreven) geconst(itueerd)[e] den voors(chreven) contracte/
in alle poincten clausulen ende/
articulen, den rentgelders obligantes/
submittentes ac renunt(iantes) in forma coram/
jo(nke)[r] joannes laurentius philippi et/
s(ieu)[r] adrianus noe, schepenen hac 8[e]/
aprilis 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick