SAL7995, Act: V°31.2-R°34.1 (4 of 86)
Search Act
previous | next
Act V°31.2-R°34.1  
Act
Date: 1750-12-30
LanguageNederlands

Transcription

2019-06-06 by Livia Oeyen
In de teghenwoordigheijt/
des heere president schepenen/
mits d'aflijvigheijdt des heere/
meijers ende die schepenen der/
hooftstadt loven naergen(oemp)[t] gestaen/
henricus davidts off(iciae)l der mid-/
delste schrijffcamere alhier uijt/
/ crachte ende naer vermoghen vande/
onwederoepelijcke procuratie geinse-/
reert inden naervolgenden con-/
tracte notariael, omden selven/
alhier te vernieuwen, herkennen/
ende reitereren als thoonder dijer/
geconstitueert sijnden heeft het selve/
gedaen ende geeffectueert in voegen/
ende manieren naervolgende/
luijdende aldus/
Op heden desen 14 februarii/
seventhien hondert vijfftigh/
compareerde voor mij als open-/
baer notaris bij haere majestijts/
souverijnen raede van brabant/
geadmitteert tot wespelaer resi-/
derende present die getuijgen/
naergenoempt, arnoldus hoijvaerts/
in houwelijck met margareta/
verhulst innegesetene van winx-/
el, welcken comparant ver-/
claerde vercocht gecedeert ende/
getransporteert te hebben soo/
hij is doende bij ende mits/
desen aen ende ten behoeve/
van guilliam poetemans bejaert/
jonghman innegesetene van/
campenhout hier present ende/
/ den coop accepterende dats te/
weten eene partije erffve van/
een boinder der juste maete on-/
begrepen wesende ten deele/
bossch ende ten deele landt/
gelegen onder campenhoudt/
reg(eno)ten jouff(rouw)[e] van eijck tot mech-/
elen ter eenre, d'erffgenaemen/
vanden heere van berckel ter ii[e]/
die alexiaenen van mechelen/
ter iii[e] ende hendrick paeps/
ter iiii ende v[e] sijde, wesende/
belast met eenen capp(uijn) ende/
eenigh gelt chijns aen het laet/
hoff van coolhem sonder meer,/
waer over den vercooper waer-/
schap ende guarrand is gelovende/
soo t'selve parceel hem is com-/
peterende bij successie sijnder/
ouders volgens deijlinge voor/
den notaris p(etrus) smets tot loven/
gepasseert opden 2 meert 1700/
drijenveertigh, geschiedende/
dese coop, cessie ende transport/
te weten vanden gront ende/
sonder het houtgewas soo boven/
als onder de aerde t'welck den/
vercooper aen hem reserveert/
om ende mits eene somme/
van vier hondert guldens cou-/
rant gelt welcke somme den/
/ cedaat alsnu vanden acceptant/
bekent ontfangen te hebben ende/
daer van voldaen te wesen, dese/
daer over dienende voor volle/
ende absolute quittantie sonder/
van andere te moeten doceren/
sijnde ten desen tusschen partijen/
besproken dat den vercooper/
behoudt den tijdt van een jaer/
naer date deser omden voors(chreven)/
houtwas soo boven als onder de/
aerde op den selven bossch staende/
aff te cappen ofte uijt te roijen/
mits t'selve doende in goede/
order volgens usantie ende/
voorts dat allen het hout naer/
den voors(chreven) tijdt op den grondt/
noch te bevinden in dijen gevalle/
t'selve sal sijn ende blijven/
ten behoeve des acceptants/
sonder eenigh vergeldingh mits/
welcke verclaert den cedant/
den acceptant te surrogeren/
in sijne plaetse ende stede daer/
ende alsoo, constituerende/
voorts partijen voors(chreven) onwede-/
roepelijck mits desen m(eeste)[r]/
[vacat] ende alle thoonder/
deser om te gaen ende te/
compareren voor haere ma(jestei)ts/
souverijnen raede van brabant/
als alomme elders ende aldaer/
/ in cas van eenigh gebreck te/
consenterende inde condemnatie/
voluntair sonder voorgaende/
daghement met costen, mede om/
voor heer ende hoff competent/
als eensgelijcx alomme te con-/
senteren inde ontgoedenisse/
ende goedenisse pro ut moris/
et stilii, gelovende (ende) verbin-/
dende (ende) ende renuntiererde/
pro ut in forma./
Aldus gedaen ende gepasseert/
tot wespelaer ten tijde voors(chreven)/
ter presentie van jan poetemans/
ende francis collins als getuijgen/
hier toe aensocht, sijnde d'origi-/
nele deser becleet met segel/
competent bij de voorschreve/
comparanten ende getuijgen be-/
neffens mij notario behoorlijcken/
onderteekent, onderstont quod/
attestor ende was onderteekent/
j(ohannes) rijdams not(ari)s 1750/
Welcken volgende den voors(chreven)/
geconstitueerden uijt crachte ende/
naer vermogen vande [voors(chreven)] onwederoe-/
pelijcke procuratie heeft den voors(chreven)/
contracte alhier vernieuwt, her-/
kent ende gereitereert, consen-/
terende als inden selven den/
/ transportant obligando, submittendo/
ac renuntiando in forma, eentsae-/
mentlijck ter maenisse des heere/
president schepenen heeft met/
behoorelijcke verthijdenisse ende/
renuntiatie opgedraegen eene partije/
erffve van een bunder bossch ende/
landt gelegen onder campenhoudt/
ten voors(chreven) contracte tusschen de/
regenooten breeder gespecificeert/
ende gedesigneert, ende mits d'/
ordonnantie van rechten den/
voors(chreven) opdraegere uijt het selve gelt/
behoorelijck ontgoeijt ende ont-/
erfft sijnde, wordt mits desen in/
het selve goet gegoeijt ende/
geerfft den off(iciae)l everaerts alhier/
present ende accepterende voor/
inden naem ende ten behoeve/
van guilliam poetemans inne-/
gesetene van campenhout sijne/
erffven ende naercomelingen, alles/
pro ut latius in supradicto pro-/
curatorio, welckers teneur alhier/
wordt gehouden voor anderwerff/
geinsereert ende gerepeteert/
Coram jon(cke)[r] joannes lauren-/
tius philippi et s(eigneu)[r] adrianus/
noe schepenen hac 30 (decem)bris/
1750
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-16 by Agata Dierick