SAL7995, Act: V°382.2-V°385.1 (78 of 86)
Search Act
previous | next
Act V°382.2-V°385.1  
Act
Date: 1751-05-17
LanguageNederlands

Transcription

2020-04-20 by Karel Embrechts
In de teghenwoordigheijdt/
der heeren schepenen der hooft-/
stadt loven naergenoempt, gestaen/
joannes baptista everaerts/
officiael der middelste schrijffcamere/
alhier, uijt crachte ende naer/
vermoghen vande onwederoepe-/
lijcke procuratie, geinsereert in/
den naervolgende contracte not(ariae)l/
om den selven alhier te vernieu-/
wen, herkennen ende reitereren/
als thoonder dijer, geconstitueert/
sijnde, heeft het selve gedaen in/
voegen ende manieren naervol-/
gende luijdende aldus/
Op heden desen sesthienden/
maii seventhien hondert eenen/
vijfftigh, voor mij openbaer no-/
taris in haere maiesteijts souve-/
/ rijnen raede van brabant geadmit-/
teert tot loven residerende present/
die getuijgen naergenoempt, com-/
parerende jan van eembeeck die/
dese acte sal eerstdaeghs sal doen/
approberen door sijne huijsvrauwe/
joanna baen innegesetene van/
leeffdael, welcken comparant/
heeft verclaert soo ende gelijck/
hij verclaert bij desen, wel ende/
deugdelijck van op den sevensten/
maii gepasseert reelijck in clinc-/
kende, blinckende te hebben/
ontfangen uijt handen vanden/
eerw(eerdigen) heere guillielmus beijaerts/
priester ende rentm(eeste)[r] vanden/
huijsarmen, h(eiligen) gheest ende tre-/
sorije der kercke van sinte geer-/
truijden binnen dese stadt/
de somme van hondert vijfftigh/
guldens wisselgeldt, den schel-/
linck tot sesse stuijvers ende/
alle andere specien naeradvenant/
volgens de leste evaluatie opt/
stuck vande nieuwe munte/
gerekent, dienende dese voor/
volle ende absolute quittantie/
cesserende mits desen de manuaele/
/ obligatie daer over bijden com-/
parant verleijdt ende de selve/
aen hem alsnu overgelevert, re-/
nuntierende de non numerata/
pecunia, in welck voorschreven/
capitael is begrepen eene/
somme van hondert negenen/
twintigh guldens vierthien/
stuijvers courant, provenierende/
uijt de quiijtinghe van verscheijde/
clijne rentjens den voorschreven/
huijsarmen, h(eiligen) gheest ende/
treijsorije competerende, ge-/
affecteert staende op seekere/
huijsingen gestaen binnen dese/
stadt inde doolaegh straete/
genoempt het exterken ge-/
competeert hebbende de re-/
presentanten aert bries/
ende de meer rest van het voors(chreven)/
capitael weghens den voors(chreven)/
huijsarmen, dienende dese voor/
reapplicaet./
Ter saecke van welcke somme/
gelooft den voors(chreven) comparant/
tot behoeft vanden voorschreven/
huijsarmen h(eiligen) gheest ende tre-/
sorije elck pro quota, present/
/ alhier den voors(chreven) eerw(eerdigen) heere/
beijaerts ende accepterende/
te gelden ende te betaelen eene/
rente van sesse guldens s'jaers/
los ende vrije van alle lasten/
beden, subsidien, contributien/
leverantien, xx penninghen/
ende alle andere bedaght ofte/
onbedaght, innegestelt ofte/
innetestellen, niettegenstaende/
eenighe placcaerten ter con-/
trarien, aende welcke den/
rentgelders sijn [is] derogerende bij/
desen, cours ende inganck/
nemende dese rente van op den/
sevensten maii deser, sulckx/
dat het eerste jaer van betae-/
linghe vallen ende verschijnen/
sal den sevensten maii se-/
venthien hondert twee en/
vijfftigh, ende soo voorts van/
jaere tot jaere tot d'affquij-/
tinghe toe, die altijt sal vermoghen/
te geschieden t'eender reijse/
in munte als voor ende met volle/
rente, daer vorens verobligerende/
hij comparant sijnen persoon/
ende alle sijne goederen, meu-/
/ belen ende immeubelen, present/
ende toecomende met submissie/
ende renuntiatie als naer rechten/
Ende namentlijck is hij com-/
parant voor speciaele hijpoteque/
opdraegende seeker halff boender/
landts gelegen onder leeffdael/
opt waijnaeren velt, reg(eno)ten het/
clooster van groenendael ter i[e]/
den grooten h(eiligen) gheest binnen/
loven ter ii[e] de baronesse van/
leeffdael ter iii[e] het aertgat daer/
door loopende ter iiii sijden/
Belast met drij oorden ses/
mijten chijns s'jaers aende/
voors(chreven) baronesse van leeffdael/
sonder meer den comparant/
competerende bij coop teghens/
jan hendrickx voor de somme/
van drije hondert achtensestigh/
guldens wisselgeldt, ende opge-/
volghde goedenisse tot behoeff/
des comparants huijsvrauwe/
alleen gepasseert voor heeren meijer/
ende schepenen deser stadt den 10/
maii 1751 in 2[a]/
/ Consenterende hij comparant/
tot meerdere vastigheijdt in/
d'affectatie bij mainmise, decreet/
ende herdecreet dijer alles sonder/
voorgaende daghement, constitue-/
rende ten effecte van dijen onwe-/
deroepelijck een ider thoonder/
deser, ten eijnde van vernieuwinge/
te geschieden, soo voor den sou-/
verijnen raede van brabant, heeren/
meijer ende schepenen van loven/
als alomme elders, consenterende/
aldaer inde gewillige condemnatie,/
parate ende reele ex(ecuti)[e] alles/
sonder voorgaende daghement/
de surranneringe niettegenstaende/
geloevende, verbindende ende re-/
nuntierende in forma./
Aldus gedaen ende gepasseert binnen/
loven ten daeghe, maende ende/
jaere voorschreve ter presentie van/
s(ieu)[r] joannes baptista everaerts/
ende alexander buijers als getuij-/
ghen sijnde de minute originele/
deser becleet met behoorelijcken/
segel, onderteekent jan heem-/
beeck, g(uillielmus) beijaerts q(uo)q(ue) j(oannes) b(aptista)/
/ everaerts testis 1751 alexander/
buijers onderstont j(oannes) b(aptista) g(erardus) franssens/
not(ariu)s pub(licu)s. Leeger stont de onderges(chreven)/
joanna baen, lecture gehadt heb-/
bende vanden bovenstaenden/
contracte, verclaert de selve te/
approberen met consent in de/
affectatie op den verobligeerden pant/
als in den selven onder obligatie/
als naer rechten, actum 17 maii/
1751 signatum met het marcq van/
joanna baen, j(oannes) b(aptista) everaerts testis/
j(oannes) b(aptista) g(erardus) franssens testis, onderstont/
concordantiam attestor signatum j(oannes)/
b(aptista) g(erardrus) franssens not(ariu)s pub(licu)s/
Aldus vernieuwt ende herkent bij/
den voorschreven geconstitueerden/
den voors(chreven) contracte notariael, in/
alle ende igewelcke sijne/
poincten, clausulen ende arti-/
culen, consenterende als inden/
selven, de rentgelders obligantes/
submittentes ac renuntiantes in/
forma./
Coram jon(ke)[r] joannes laurentius/
philippi et s(ieu)[r] michael van langen-/
donck schepenen hac 17 maii 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick