SAL7995, Act: V°66.2-V°68.1 (11 of 86)
Search Act
previous | next
Act V°66.2-V°68.1  
Act
Date: 1751-01-09
LanguageNederlands

Transcription

2019-06-26 by Jef Willemsens
In de teghenwoordigheijt/
der heeren schepenen der/
hooft stadt loven naergenoemt/

//
gestaen henricus davidts off(iciae)l/
der middelste schrijffcamere/
alhier uijt crachte ende naer ver-/
moghen vande onwederoepelijcke/
procuratie geinsereert inden/
naervolgenden contracte not(ariae)l, om-/
den selven alhier te vernieuwen/
herkennen ende reiterer(en) als/
thoonder dijer geconstitueert sijnde,/
heeft het selve gedaen in voegen/
ende manieren naervolgende/
luijdende aldus/
Op heden xxi (decem)ber 1750/
voor mij openbaer not(ari)s in sijne/
majestijts souverijnen raede van/
brabant geadmitteert, tot loven/
residerende, present die getuijgen/
naergenoempt, comparerende/
arnoldus de jonge ende /
anna eggers gehuijsschen inne-/
gesetene van wackezeel de/
welcke bekennen wel ende/
deughdelijck ontfangen te hebben/
weghens [h(er) not(ari)s] petrus vandergaert/
ende anna maria everaerts/
innegesetene deser stadt/
de somme van twee hondert/
guldens wisselgelt dienende/
dese voor obligatie ende quit-/
tantie ter saeke van welcke/

//
somme geloven de voorschreve/
comparanten te gelden ende/
te betaelen eene rente van/
negen guldens s'jaers, cours/
nemende date deser, sulckx dat/
het eerste jaer van betaelinghe/
vallen ende verschijnen sal/
den 21 (decem)ber 1751 ende soo/
voorts van jaere tot jaere/
totte affquijtinge toe, die altijt/
sal moghen geschieden als het/
de rentgelderen gelieven sal t'/
eender rijse ende in munte als/
voor met volle interest, ge-/
lovende deselve rente alhier/
binnen loven jaerelijcx wel/
ende deughdelijck te sullen be-/
taelen onder obligatie van/
hunne persoonen ende goederen/
present ende toecomende, met/
submissie ende renuntiatie/
als naer recht ende namentlijck/
een boinder lants gelegen/
onder wackezeel aende lips/
reg(eno)ten de straete ter i[e] hendrick/
vermijlen ter ii[e] het paus collegie/
ter iii[e] jan van hooff ter iiii/
sijden belast met ii capp(uynen) aen/
d'abdije van villers, te weten/
d'erffve waerop een huys heeft/
gestaen in het voors(chreven) boender/

//
bij hun vercregen teghens/
d'erffgen(amen) jan rijdams volgens/
conditie gehouden door mij not(ari)s/
den eersten (decem)ber lestleden/
voor de somme van vierhondert/
sestigh guldens wissel daer/
onder begrepen allen het ongelt/
de vercoopers competerende,/
ende waer inne sij geloven hun/
ten eersten te sullen doen/
goeden ten einde van d'affectatie/
concenterende tot assourantie/
soo van het voors(chreven) capitael/
als te verschijne croisen dijer/
int slaen van mainmise, decreet/
ende herdecreet dijer als mede/
in de ov(er)draght sonder daghement/
Constituerende ten effecte van/
dijen onwederoepelijck een/
ider thoonder deser, ten eynde/
van vernieuwinghe te geschieden/
soo voor den souv(ereinen) raede van/
brabant, heeren meijer ende schepenen van loven als/
alomme elders consomerende/
aldaer inde gewillige condem-/
natie, parate ende reele ex(ecuti)[e]/
mitsgaeders in de affectatie als/
voor sonder daghement gelo-/
vende e(tcetera)/
Aldus gedaen ende gepasseert/

//
binnen loven ten daege voors(chreven)/
ter presentie van n.j. vander-/
haert den not(ari)s rijdams ende/
jan verbiest als getuijgen, de/
minute originele deser becleet/
met behoorelijcken segel bij de/
voors(chreven) comparanten ende/
getuijgen beneffens mij notaris/
onderteekent, onderstont ita/
est signatum j.j.hoituer not(ariu)s/
Aldus vernieuwt, herkent/
ende gereitereert bij den voor(schreven)/
geconstitueerden den voors(chreven)/
contracte not(ariae)l in alle ende/
igewelcke poincten clausulen/
ende articulen, consenterende/
als in den selven, de rentgelders/
obligantes, submittentes ac re-/
nuntiantes in forma./
Coram jon(ke)[r] jo(hann)es laurentius/
de vroye philippi et s(ieu)[r]/
guillielmus van kerckhoven/
schepenen hac nona ja-/
nuarii 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1767--
LanguageNederlands

Transcription

2019-06-26 by Jef Willemsens
Is gebleken bij acte gepasseert voor den not(ar)is/
jo(hann)es lud(ovicus) vrancken dat de capp(itale) rente in dese/
vermelt is gequeten op den sesden meert 1767/
qu(ar)e vacat hac 7 dicto/
m.j.b. vander haert (...)? off(iciae)[l]/
1767
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-16 by Agata Dierick