SAL7995, Act: V°69.1-R°74.1 (13 of 86)
Search Act
previous | next
Act V°69.1-R°74.1  
Act
Date: 1751-01-12

Transcription

2020-04-24 by Karel Embrechts
Inde teghenwoordigheijdt/
des heere president schepenen/
loco pretoris ende die schepenen/
der hooftstadt loven naergen(oemp)[t]/
gestaen joannes baptista/
everaerts off(iciae)l der middelste schrijff-/
camere alhier, uijt crachte en(de)/
naer vermogen vande onwederoe-/
pelijcke procuratie geinsereert in/
den naervolgenden contracte not(ariae)l/
om den selven alhier te vernieu-/
wen, herkennen e(nde) reitereren als/
thoonder dijer geconstitueert sijnde,/
heeft het selve gedaen in voegen/
e(nde) manieren naervolgende, luij-/
dende aldus/
Alsoo bij acte van transport/
ende cessie gepasseert voor den/
notaris j(acobus) a(ntonius) durij binnen/
de stadt loven op den xxii maii/
seventhien hondert vierendertigh/
die heeren proviseurs ende/
rentmeester der fondatie her-/
mans gecedeert ende getrans-/
porteert te hebben gehadt aen/
sebastiaen de cré borger/
der stadt loven ende aen/
anna berckmans gehuijsschen/
/ seeker huijs hoff ende toebe-/
hoorten gestaen ende gelegen/
binnen de voorseijde stadt/
loven inde thiensche straete/
tegen over de ledige erve ofte/
plaetse van het convent der/
carmeliterssen, alleenelijck op/
den last, boven die aldaer ge-/
exprimeerde ende gereserveerde/
rente ten behoeve der voorseijde/
fondatie hermans, van eenen/
chijns van seven schellingen/
boon, twee cappuijnen ende/
dertigh schellingen paijements/
waer voor van outs worden/
betaelt aen het cappittel van/
sinte peeters derthien stuijvers/
een oort twelff mijten salvo/
iusto, sonder meer, ende dat/
alsnu van weghens sijne ma(jesteij)ts/
daer op wordt gepretendeert/
in twee items ofte posten twee/
chijnsen elcken van ses denieren/
lovens ende twee cappuijnen/
s'jaers, welcke chijnsen den/
voorn(oemden) de cré niet en pre-/
tendeerde te betaelen als/
niet sijnde soo voorseijt is/
uijtgesteken inde voor geciteerde/
acte van transport vant'voor-/
gemelt huijs, den voornoemden/
/ de cré, vanden anderen cant/
sustineerde dat den voorseijden/
chijns aen sijne ma(jesteij)ts, met alnoch/
eenen anderen last van twelff/
stuijvers s'jaers aen het groot/
gasthuijs int geheel ofte ten/
deele respectivelijck sijn geaffec-/
teert ende uijtgaende op een/
parceelken landts, hoff ofte/
erve groot een sesde paert/
van een daghmael gelegen/
teghens aen het huijs ende/
erve voorgemelt des voor-/
seijde de cré, regenoten het/
selven huijs ter i[e] den h(eiligen) geest/
vanden grooten beggijnhove/
binnen loven ter ii[e] alexander/
adriaens ter iii[e] ende de straete/
van voren ter iiii sijden/
competerende aen jouff(rouw)[e] do-/
rothea catharina vander noot/
geestelijcke dochter innegesetene/
deser stadt, waer door questien/
ende geschillen respectivelijck/
tusschen die voorseijde partijen/
stonden gemoveert te worden/
om alle welcke te voorkomen/
ende int minnelijck neder te/
leggen, sijn op heden den 25/
der maendt julii seventhien/
/ hondert vijfftigh, personelijck/
gecompareert voor mij notaris/
geadmitteert bij den souverijnen/
raede van brabant, binnen de/
stadt loven residerende present/
die getuijgen hier onder genoemt/
den voornoemden sebastianus/
de cré ter eenre, ende de/
voorseijde jouffrouw dorothea/
catharina vander noot ter/
andere sijden, welcke compa-/
ranten ten overstaen vanden/
hooghgeleerden heere christo-/
phorus robert doctor ende/
professor primarius in bijde/
de rechten, vand'universiteijdt/
binnen de stadt loven, ende/
vanden eerw(eirdig)e heere jacobus/
rufflet licentiaet ende professor/
in beijde de rechten vande/
voorseijde universiteijt loven/
als proviseurs der voorschreve/
fondatie, hebben verclaert/
t'saemen t'sijn overeen ge-/
komen ende getransigeert te/
hebben in voegen ende ma-/
nieren naervolgende./
Dat de voornoemde jouff(rouw)[e]/
vander noodt bij desen is cede-/
rende ende transporterende/
aen ende ten behoeve des/
/ bovengenoemden sebastiaen/
de cré het voorgemelt parceelken/
erve hier boven tusschen de/
regenoten uijtgedruckt, op/
expresse conditie noghtans dat den/
selven de cré voortaen int toe-/
comende int geheel sal moeten/
dragen, ende betaelen alle die/
bovengemelde lasten ende chijnsen/
beneffens oock alle andere niet/
excederende die vijff stuijvers/
s'jaers, de welcke in allen/
gevalle naermaels soo op het/
voorseijt parceel lants ofte/
erve als op het voorgemelt huijs/
sullen gepretendeert konnen/
worden, ende dat alles ten/
vollen ontlastinghe vande voor-/
seijde fondatie, als mede van/
de jouff(rouw)[e] comparante blij-/
vende daer enboven die achter-/
stellen vanden last aent ge-/
melt gasthuijs ten laste vanden/
selven de cré, ende wat/
aengaet den achterstel vanden/
chijns aen sijne majestijt voor-/
gemelt, heeft de voorseijde/
jouff(rouw)[e] vander noodt daerinne/
gecontribueert ende goetgedaen/
aenden rentm(eeste)[r] der voorgemelde/
/ fondatie herremans eene somme/
van vijffthien guldens courant/
waer mede den selven chijns/
ten volle is voldaen tot kers-/
misse seventhien hondert negen/
enveertigh inclues, welcken/
voortaen beneffens alle andere/
lasten als hier boven sullen/
staen ten laste vanden meer-/
genoemden de cré sullende/
het voorseijt parceelken erve/
sijn ende blijven verbonden ende/
geoppignoreert tot asseurantie/
ende verhael der rente aende/
voorseijde fondatie verclae-/
rende de voors(chreve) jouff(rouw)[e] vander/
noodt op dien voet ende in con-/
formiteijt van allent'gene voor-/
gemelt haer geen recht, actie/
nochte pretentien nimmermeer/
te behauden aen het alhier bij/
haer getransporteert parceelken/
erve, surrogerende desaengaende/
den voorseijden de cré in/
haere plaetse, stede ende gerech-/
tigheijdt onder consent achter-/
volgens den inhoude deser in die/
ontgoedenisse, goedenisse ende/
realisatie naer behooren, allent/
welck alsoo bij die voorseijde/
/ partijen reciproquelijck in weder-/
canten wordt geaccepteert met/
geloffte van hun in wederseijts/
naer allent'gene voorgemelt/
punctuelijck te sullen conformeren/
onder obligatie, submissie ende/
renuntiatie als naer rechten/
constituerende ten effecte/
van dijen onwederoepelijck/
een ider thoonder deser ofte/
dobbel dijer, om te compareren/
inden souverijnen raede van/
brabant, voor die heeren wet-/
houderen der stadt loven, ende/
alomme elders, ten eijnde van/
den inhoude deser aldaer vernieu-/
wende ende erkennende, te/
consenteren inde condemnatie/
volontair tot volvueringe, voldoe-/
ninghe ende achtervolginghe van/
allent gene respectivelijck/
staet gestipuleert, sonder daer/
toe alvorens te moeten laeten/
doen eenige citatie ofte da-/
ghement, de surranneringhe/
in allen gevalle niettegenstaende./
Aldus gedaen, gepasseert/
getransigeert ende geaccepteert/
respectivelijck binnen de stadt/
/ loven ten tijde als hier boven/
ter presentie van hendrick wau-/
ters ende van ambroos claere-/
boets beijde innegesetene der/
voors(chreve) stadt loven als getuijgen/
hier toe aensocht, sijnde d'origi-/
nele minute deser, becleedt met/
behoorelijcken segel onderteekent/
sebastiaen de cre, d(orothea) c(atharina) vander-/
noot, c(hristophorus) robert i(uris) u(triusque) doct(or) fundationis/
d. hermans patronus et provisor,/
j(acobus) rufflet dicto fundationis provisor/
hendrick wouters, met het handt/
merck van ambroos claerboedts/
in forme van een cruijs verclae-/
rende niet te konnen schrijven/
ende van mij notaris onderstondt/
quod attestor signatum ant(honius) fisco/
not(ariu)s/
Copije der betaelde/
pontpenningen/
Ontfangen van sebastianus de/
cré de somme van drij guldens/
wisselgelt over de pontpenningen/
verschenen voort vercrijgh van/
een parceelken lants ofte erve/
groot een sesde paert als blijckt/
bij d'acte hier boven geroert/
actum loven den 11 januarii 1751/
signatum g. joris/
Welcken volgende den voors(chreve) ge-/
/ constitueerden uijt crachte ende naer/
vermoghen als voor, heeft den/
bovenstaenden contracte not(ariae)l alhier/
vernieuwt, herkent ende gereite-/
reert consenterende als inden/
selven, den transportante obligando,/
submittendo ac renuntiando in/
forma, eentsaementlijck ter/
maenisse des heere president/
schepenen loco pretoris naer/
voorgaende wijsdomme der naer/
te noemen heeren schepenen/
heeft met behoorelijcke verthij-/
denisse ende renuntiatie op-/
gedraegen een parceelken lants/
hoff ofte erve groot een sesde/
paert van een daghmael gelegen/
inde thiensche straete recht over/
de ledighe erve vande carmeliterssen/
ten voors(chreve) contracte tusschen de/
regenooten naerder gespecificeert/
ende gedesigneert, ende mits/
d'ordonnantie van rechten den/
voors(chreve) opdragere uijt het selve/
sesde paert behoorelijck ontgoeijt/
ende onterfft sijnde, wordt mits/
desen in het selve met alle/
solemnitijten van rechten behoo-/
relijck gegoeijt ende geerfft/
den officiael davidts alhier/
present, ende accepterende voor/
/ inden naem ende ten behoeve/
van s(ieu)[r] sebastianus de cré/
ende anna berckmans gehuijsschen/
innegesetene deser stadt, sijne erffven/
ende naercomelingen ofte de/
gene sijns actie hebbende, welckers/
teneur
alhier breeder uijtweijsens/
den voors(chreve) contracte, welckers/
teneur alhier wordt gehouden/
voor anderwerff geinsereert ende/
gereserveert./
Coram jon(ke)[r] joannes lau-/
rentius philippi et s(ieu)[r] guilliel-/
mus van kerckhoven, schepenen/
hac 12 januarii 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-04 by Inge Moris