SAL7997, Act: R°101.2-V°103.1 (19 of 285)
Search Act
previous | next
Act R°101.2-V°103.1  
Act
Date: 1752-03-23
LanguageNederlands

Transcription

2019-07-04 by Dieter Cammaerts
In de tegenwoordigheijdt des heere/
meijers ende die schepenen der/
hooftstadt loven naergenoempt,/
gestaen lambertus goffart offi-/
ciael van de tweede secretarie/
camer der gezeijde stadt loven/
om de naervolgende acte ofte/
borgtogte notariael alhier/
wettelijck te vernieuwen/
ende t'herkennen als thoonder/
van de selve geconstitueert/
zijnde volgens d'onwederroepe-/
lijcke procuratie daerinne geinse-/
reert heeft dat gedaen als volgt:/
Op heden den xxii[en] der maendt/
/ meert xvii[c] tweeenvijftig, com-/
pareerde voor mij notaris geadmit-/
teert bij den souvereijnen raede/
van brabant, binnen de stadt/
loven residerende, present die/
getuijgen hier onder genoempt,/
joannes martinus a speculo/
innegesetennen borger ende/
negociant binnen de stadt/
thienen, welcken comparant/
heeft verklaert dat om te vol-/
doen aen het versoeck van/
cautie van hem versocht in/
de saecke de welcke hij ge-/
noodtsaeckt wordt te sustineren/
in qualiteijt van suppliant voor/
die heeren schepenen der hooft-/
stadt loven, bij requeste geap-/
postilleert den xvi[en] der/
maendt februarii lest leden/
tegens d'heer [vacat] de wijth als/
collecteur der heeren staeten/
van brabant over den im-/
post binnen de voorzeijde stadt/
thienen, te hebben opgedraegen,/
verobligeert ende geoppignoreert/
bij desen voor cautie tot ver-/
hael ende asseurantie van die/
proceduer costen voortevallen/
in de gemelde saecke van/
den kant des voornoemden/
/ geinsinueerden bij aldien den com-/
parant daerinne soude komen/
te succomberen, seker parceel/
landts groodt een bunder der/
juste maete onbegrepen gele-/
gen onder de jurisdictie des/
dorpe van miscum, regenoten/
de straete ter i[re] den prince/
van oragnie ter ii[e] d'erffgenae-/
men van [vacat] neus ter iii[e]/
ende het clooster van barba-/
rendael binnen thienen ter/
vierdere zeijden, wesende los, vrij/
ende onbelast, behoudelijck met/
eenen cleijnen cheijns van drij/
vierendeelen kieken s'jaers/
waer voor wordt betaelt ontrent/
die acht stuijvers aen den voor-/
zeijden heere prince van orag-/
nie, sonder meer, daer voor/
guarrandt gelovende, het selve/
parceel landts ten minsten/
weerdig zijnde vijffhondert gul-/
dens wisselgeldt actuelijck/
in hueringe behouden met die/
andere goederen ende pacht-/
hoff des comparants aldaer ge-/
legen, bij hendrick van den/
poel, consenterende den sel-/
ven comparant ten voordeele/
van den bovengenoemden/
d'heer de wijth ende alle andere/
des raeckende daer over op den/
/ voet als hier boven in de realizatie/
deser naer behooren ter concurren-/
tie ende verhael voorgemeldt inge-/
valle als hier boven, t'zij voor/
die heeren wethouderen der stadt/
loven, de gene vant' voorzeijdt/
miscom als alomme elders des/
behoorende, daer toe onwederroepe-/
lijck constituerende eenieder thoon-/
der deser ofte dobbel dier, stommen-/
de voorders ten respecte ende/
effecte deser int' decreet van/
condemnatie volontair soo voor/
de gemelde wethouderen respe-/
tivelijck, als in den souvereijnen/
raede van brabant, sonder daer/
toe alvorens te moeten laeten/
doen eenige citatie ofte daegement/
de surranneringe niettegenstaende/
Aldus gedaen binnen de stadt/
loven, ten teijde als hier boven/
ter presentie van s(eigneu)[r] lambertus/
goffart officiael van de tweede/
secretarie camer der stadt loven/
ende van joannes lambertus/
vreven als getuijgen hier toe/
geroepen sijnde d'originele minute/
deser - bekleedt met behoorelijcken/
zegel - onderteekent j(oannes) m(artinus) a/
speculo, l(ambertus) goffart, j(oannes) l(ambertus) vreven/
1752 Onder staet mij present signa-/
tum ant(honius) frisco nat(ari)s/
/ Welcken volgende den voor(schreven) ge-/
constitueerden uijt krachte ende/
naer vermogen van de onweder-/
roepelijcke procuratie geinsereert/
in de bovenstaende acte ofte/
borgtochte notariael, heeft den/
selven alhier in alle ende iege-/
welcke sijne pointen, clausulen/
ende articulen vernieuwt ende/
herkent, den welcken dijenvol-/
gend ter maenisse des heere/
meijers naer voorgaende wijsdom-/
me der naertenoemen heeren/
schepenen, heeft met behoore-/
lijcke vertheijdenisse ende renun-/
tiatie opgedraegen seker parceel/
landts groodt een boinder der juste/
maete onbegrepen gelegen onder/
de jurisdictie des dorpe van mis-/
cum in de bovenstaende acte/
notariael tusschen die regenoten/
naerder gespecificeert ende ge-/
designeert ende mits d'ordonnan-/
tie van rechten den voor(schreven)/
opdraegere uijt het voor(schreven) parceel [boinder]/
landts behoorelijck ontgoeijdt ende/
onterft zijnde, soo wordt daerinne/
met alle solemniteijten van/
rechtswegen daer toe gerequireert/
behoorelijck gegoeijdt, gevest/
ende geerft s(eigneu)[r] joannes baptista/
everaerts officiael van de/
tweede secretariecamer der /
gezeijde stadt loven, present ende/
accepterende, voor in den naeme/
ende ten behoeve van d'h(ee)[r] de/
wijth als collecteur der heeren/
staeten van brabant over/
den impost binnen de voor-/
zeijde stadt thienen, om daer/
aen te verhaelen de proceduer/
costen de welcke den voor-/
noemden joannes martinus/
a speculo genoodtsaeckt wordt/
te sustineren in qualiteijt/
van suppliant voor heeren/
schepenen deser stadt loven/
tegens den voor(schreven) d'heer de/
wijth bij aldien hij in de selve/
saecke soude komen te succom-/
beren et satis et waras, obli-/
gando, submittendo ac renunti-/
ando in forma prout latius/
in dicto procuratorio, welckers/
geheelen inhoude hierinne/
anderwerff wordt gehouden/
voor geinsereert ende gerepe-/
teert. Coram jon(ke)[r] joannes/
laurentius philippi et s(eigneu)[r] guil-/
lielmus van kerckhoven/
schepenen hac 23[en] martii/
1752
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-18 by Agata Dierick