SAL7997, Act: V°33.2-R°36.1 (6 of 285)
Search Act
previous | next
Act V°33.2-R°36.1  
Act
Date: 1752-03-06
LanguageNederlands

Transcription

2019-04-25 by Dieter Cammaerts
Inde teghenwoordigheijdt/
des heere meijers ende die/
schepenen der hooftstadt Loven/
naergenoempt gestaen joannes/
baptista everaerts officiaal der/
middelste schrijffcamere alhier den/
welcken uijt crachte ende op/
macht van seekere onwederoepe-
//
lijcke procuratie geinsereert in/
seekere publieke conditien van/
vercoop gehouden door den no-/
taris vandereecken binnen dese/
voorschreve stadt residerenden/
ende dat ter instantie ende van/
weghens miher charles/
michael schotte borghgrave/
van berghen s(int) winnox ende/
dat over ende tersaecke van/
seekere vervallen ende geruineerde/
huijsinge, hoff ende erve gestaen/
ende gelegen buijten deser stadts/
heversche poorte onder de cuijpe/
deser stadt loven regenooten/
de herbaene ter eenre(n) de dreve/
ter ii[(en)] naer het casteel ofte kercke/
van heverle, het huijs genoempt/
den staeck ter derdere, ende het/
huis genoempt den hertogh van/
beijeren ter iiii[(en)] sijden/
Over welck huis erve ende hoff/
den lesten sitdagh is gehouden/
geweest door den voorschreven/
notaris vandereecken respective/
op den sevenentwintighsten au-/
gusti seventhien hondert achten-
//
enveertigh, op welcken voors(chreven)/
lesten sitdagh de voorschreve erve/
hoff ende vervalle huijsinge, ten/
uijtganck vande brandende koirsse/
als hooghsten ende lesten verdieder/
is gebleven aens(taende) anthonius/
carolus dirix innegesetenen/
borger deser stadt, ene ende voor/
de somme van drije hondert/
eenen sestigh guldens achthien/
stuijvers wisselgelt, boven den/
palmslagh, daerinne begrepen/
stuijver ende andere ongelden/
den voorschreven heere vercooper/
competerenden als blijckt bij/
de voorschreve conditeen ende/
quittantie der voorschreve coop-/
somme daer onderstaende(n) alhier/
in originali gesien ende gebleken/
Copije der betaelde/
coopsomme/
Den ondergeschreven bekendt wel/
ende deughdelijck ontfangen te hebben/
uijt handen vansient anthonius/
carolus dirix de somme van/
drij hondert eenensestigh guldens
//
achthien stuivers wisselgeldt, ende/
dat in voldoeninghe vande coop-/
somme, hoogen ende ongelt het gene/
hij dirix als cooper van het huijs/
ende erffve inde hier bovenstaende/
conditie vermelt, schuldigh is aen/
den onderge(schrevene) mits welcke soo/
verclaert den ondergeschreven bij/
desen te consenteren inde ontgoe-/
denisse ende goedenisse van dito/
huijs in conformiteijt vande voors(chreven)/
conditien daer ende alsoo, toir-/
conden bor(ger)? desen achthienden/
september seventhienhondert acht/
enveertigh, ende is onderteekent/
car(olus) schotte borghgrave van berghen /
s(int) winnocx./
Copije der betaelde
//
pontpenningen./
Ontfangen van anthonius carolus/
dirix de somme van achthien/
guldens sesse oorden wisselgeldt/
in voldoeninge vande pontpenninge(n)/
vander erve inde voors(chreve) conditie/
vervath actum desen sesden meert/
seventhien hondert tweeenvijfftigh
//
ende is onderteekent henricus/
h. caels/
Welcken volgende den voors(chreve)/
geconstitueerden uijt craghte ende/
naer vermoghen als voor(en) heeft/
ter maenisse des voorschreve/
heere meijers naer voorgaende/
wijsdomme der naer te noemen/
heeren schepenen met alle be-/
hoorelijcke verthijdenisse ende/
remintiatie opgedraegen de/
vervallen ende geruineerde huij-/
singe, hoff ende erve gestaen/
onder deser stadtstcuijpe buijten/
de heversche poorte hier vorens/
tusschen de respective regenoten/
naerder gespecificeert ende gede-/
signeert, ende mits de ordon-/
nantie van rechten den voor(schreven)/
opdraegere uijt de voors(chreven)/
vervalle ende geruineerde huij-/
singhe hoff ende erve behoo-/
relijck ontgoeijt ende onterfft/
sijnde, wordt mits desen met/
alle solemnitijten van rechte/
daer toe gerequireert behoorelijck
//
gegoeijt ende geerfft den officiael/
martinus vanderhaert, alhier/
present ende accepterende, voor in/
den naem ende ten behoeve van s(eignieur)/
anthonius carolus dirix innege-/
setene deser stadt, hunne erven es/
naercomelingen, alles prout latius/
in supradicte procuratorio./
Coram jo(nckhee)[r] joannes lauren-/
tius philippi et s(eignieu)[r] michael/
van langendonck schepenen/
hac sexta martii 1752.
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-08-18 by Agata Dierick