SAL8096, Act: R°33.1-V°34.1 (7 of 82)
Search Act
previous | next
Act R°33.1-V°34.1  
Act
Date: 1789-01-10

Transcription

2019-08-08 by Hadewijch Masure
In de tegenwoordigheijt der heeren/
schepenen der hooftstadt loven naergenoemt/
gestaen petrus de coster officiael der tweede secretarije/
kamer alhier, uijt crachte ende naer vermogen van/
de onwederroepelijcke procuratie geinsereert inden/
naervolgender acte notariael, om den selven alhier/
te vernieuwen, herkennen ende realiseren als thoonder/
dijer geconstitueert sijnde, heeft het selve gedaen als/
volght/
Op heden desen 2[en] jan(ua)rii 1789, compareerde/
voor mij ondergeschreven als openbaer notaris bij sijne/
majesteijts souv(ereijne) raede van brabant geadmitteert/
binnen de hooftstad loven residerende present die/
getuijgen naergenoemt, philippus daniels bejaerden/
jonghman pachter ende ingesetenen der baronnie/
van bierbeeck welcken comparant verclaert ende/
bekent bij desen, t'onser presentie getelt reelijck ont-/
fangen ende ter rente gelicht te hebben uijt handen/
van heer ende meester carolus ludovicus josephus/
dirix licentiaet in bijde de rechten ingesetenen deser/
stadt loven, ten behoeve van den alderclaersten heere/
carolus adrianus josephus van rossum doctoor/
ende primarius in de mediceijnen binnen dese/
voors(chreven) stad, applicerende ende accepterende, de somme/
van duijsent guldens wisselgelt, den schellinck à/
ses st(uijve)rs ende d'andere specien der munten naer/
advenant gerekent, dese daer over dienende voor obligatie/
in forma, sonder van andere te moeten doceren, voor/
welcke voorschreven capitaele somme den comparant/
rentgelder belooft interest te sullen gelden ende betaelen/
à rate van vier guldens par cent courant van/
wissel, ende alsoo eene somme van veertigh guldens/
courant geld, s'jaers, te leveren ende betaelen in/
handen van den voors(chreven)[e] heere rentheffer ofte sijns/
actie hebbende als schuldt met recht verwonnen,/
vrij ende exempt van alle lasten ende exactien/
soo van x xx[e] xl honderste meerdere ofte/
mindere penningen, beden, subsidien, rembourse-/
menten, rations mixte ende generaelijck van alle/
andere lasten bedacht ende onbedacht op renten
//
alreede geseth ofte naermals te stellen, niette-/
genstaende eenige placcaerten ter contrarie waer/
aen den comparant rentgelder verclaert te derogeren/
ende renuntieren bij desen ingaende dese rente/
op heden date deser, sulckx dat het eerste jaer/
van betaelinge der interest vallen ende verscheijnen/
sal op gelijcken tweeden januarii van den toekomen-/
den jaere 1790 ende soo voorts te continueren van/
jaere te jaere tot de volle afquijtinge dijer, de gene/
ten allen tijde sal vermogen te geschieden t'eender/
reijse met gelijcke capitaele somme van duijsent/
guldens wisselgelt ende den interest van dien à rate/
van tijdt verschenen mede de costen hier ende daer van/
dependerende, verbindende ende verobligerende hij/
comparant rentgelder sijnen persoon ende goederen,/
meubelen ende immeubelen, actien ende credieten/
present ende toekomende ende wel naementlijck/
voor speciale hypotheque, dats te weten: Eerst een/
parceel lands groot thien daghmaelen gelegen op't/
herenveld onder bierbeeck reg(eno)ten den wegh van/
berghen naer blanden ter i[re], elisabetha meule-/
mans ter ii[re], ende elisabetha vander geten ter/
iii[re] zeijden, belast met twee halsteren coren aen den/
h(eijligen) geest van bierbeeck ende eenen cleijnen cheijns/
aen't collegie drutii, soo ende gelijck het voors(chreven)[e]/
parceel goed aen den comparant rentgelder is com-/
peterende bij donatie inter vivos aen hem gedaen/
wegens den heere francois bernard de bulloij/
ende vrouwe isabella christiaens gehuijsschen/
ingevolge d'acte daer van sijnde gepasseert voor/
wijlen den not(ari)s c. r. quirini tot loven geresi-/
deert hebbende ende sekere getuijgen in date 26/
(septem)ber 1750 alhier bij copije gesien/
Item alnog een parceel lands groot drij daghmaelen/
der maete onbegrepen, geheeten den laetendriesch,/
gelegen onder bierbeeck regenoten de s'heerestraete/
ter i[re], den h(eijligen) geest van loven ter ii[re], ende iii[re],/
ende den comparant rentgelder, met een parceel/
leengoed ter 4[re] zeijde, belast aen den h(eijligen) geest
//
van bierbeeck met twee halsteren rogge ende aen't/
collegie drutii met twee denieren boon, sonder meer, soo/
ende gelijck het voors(chrev)[e] goed aen den rentgelder is com-/
peterende onder andere bij scheijdinge ende deijlinge/
daer over met consoorten aengegaen ende gepasseert/
voor wethouderen der baronnie van bierbeeck in date/
9 julii 1788 alhier bij extract auth(entique) gesien onder-/
teeckent c. van(der) perren sec(reta)ris, over alles waerschap/
ende guarrand gelovende oft'er naermaels iet aenge-/
braecke met voordere gelofte ingevalle van gebreck/
van ten allen tijde des aensocht zijnde te stellen/
naerdere suffisante hypotheque, ter contentemente/
vanden heere rentheffer, andersints bij faute van/
dien dese rente met de verloopen dier te sullen/
rembourseren, consenterende den comparant rent-/
gelder over de voors(chrev)[e] opgedraegene hypotheque/
in de behoorelijcke affectatie bij opdracht oft/
andersints in't slaen van mainmise decreet ende/
herdecreet daer op te volgen soo voor die heeren/
meijer ende schepenen van loven als elders voor/
heer ende weth competent alles ten coste ende/
laste des rentgelder tot de pontpenningen inge-/
valle ende cassatie inclues, stemmende ten/
effecte van allen't gene voors(chrev)[e] inde condemnatie/
voluntair te decreteren soo inden souvereijnen/
raede van brabant voor heeren meijer ende schepe-/
nen van loven degene van bierbeeck als/
elders daer des behooren ende van noode wesen/
sal waer toe hij onwederroepelijck constitueert/
ieder thoonder deser ofte dobbel authentique dier/
alles sonder voorgaende daegement, met costen/
gelovende (etc) verbindende (etc) ende renuntierende/
als naer rechten/
Aldus gedaen ende gepasseert binnen loven/
date ut supra, ter presentie van den eerw(eerden) heere/
petrus meulemans ende s(ieu)[r] thomas lowet/
als getuijgen hier toe aensocht ende gebeden, sijnde
//
d'orginele minute deser bekleedt met zegel/
van vierentwintigh stuijvers, onderteeckent/
philippus daniels, ca(ro)[lij] dirix qq. 1788, p. meulemans, thomas lowet et a me notario/
onder stondt quod attestor signatum p. van/
groenendael not(ariu)s 1789./
Aldus vernieuwt ende herkent door den/
voornoemden geconstitueerden den vorenstaenden/
acte notariael in alle ende iegewelcke sijne/
poincten clausulen ende artikelen, consente-/
rende als in den selven den rentgelder obli-/
gando submittento ac renuntiando in forma/
Coram jon(ke)[r] ludovicus josephus joannes/
baptista de gaethovius heere van holsbeeck (etcetera)/
ende van heer ende meester guillielmus/
de vienne schepenen hac 10[a] januarii 1789.
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-04-25 by kristiaan magnus