SAL8096, Act: R°40.2-V°42.1 (10 of 82)
Search Act
previous | next
Act R°40.2-V°42.1  
Act
Date: 1789-01-20

Transcription

2019-08-24 by Dominique Van Daele
In de tegenwoordigheijdt der heeren sche-/
penen der hooft stad loven naer te noemen/
gestaen den notaris joannes baptista/
bisschop officiael van de tweede secretarie/
camer der selve stad, uijt crachte en naer/
vermogen der onwederroepelijcke procuratie/
geinsereert in den naer volgenden contracte/
notariael om den selven alhier te vernieu-/
wen ende erkennen als thoonder dier/
geconstitueert sijnde, heeft het selve gedaen/
als volgt./
Op heden desen 31[e] october 1788 com-/
pareerde voor mij notaris bij sijne ma-/
jesteijts souvereijnen raede van brabant/
geadmitteert binnen de hooft stad loven
//
residerende ende ter presentie der ge-/
tuijgen naer te noemen in propre/
persoonen engel vander wallen ende/
theresia mommens gehuijsschen en/
innegesetenen der heerelijkheijd van/
berthem de welke bekennen mits/
desen reelijck ontfangen te hebben/
uijt handen van peeter nonville sigh/
selfs sijnde ende actuelijck innegese-/
tenen van aldaer de somme van vijf/
honderd guldens courante munte den/
schellink a seven stuijvers en alle/
andere specien naer advenant gerekent/
dese daer over dienende voor quittantie/
van ontfanck sonder van andere te/
moeten doen blijken ter saecke van/
welcke, de voornoemde comparanten/
verclaren ende bekennen ten behoeve/
van den geltschieter alhier present/
en accepterende te gelden ende te/
betaelen eene voortaene rente van/
twintig guldens courant s'jaers die sij/
alle jaeren in handen van den gelt-/
schieter geloven exactelijck te be-/
taelen vrij ende exempt van alle/
lasten soo van x[e] xx[e] meerdere ofte/
mindere penningen, vijantlijke contributie,
//
bede, subsidie mixte ende generalijk van/
alle andere lasten bedagt ende onbe-/
dagt die alle blijven ten laste der/
rentgelders sonder corten aen de voors(chrev)e/
rente, niet tegenstaende sijne majesteijts/
placcaerten, edicten ofte landts rechten/
ter contrarie, waer aen de rentgelders niets/
desen verclaeren te derogeren, dese rente/
cours nemende op heden, sulckx dat het/
eerste jaer crois verschijnen sal gelijken/
31 october 1789 en soo voorts van jaere/
te jaere tot de effective quijtinge toe die/
altijt sal vermogen te geschieden met/
gelijcke capitael en verschene croisen/
dier a rate van tijdt, blijvende het pas-/
seren deser, dobbel, segels, brieven/
van affectatie tot de cassatie inclues/
ten laste van de rentgelders, tot assu-/
rantie van welck capitael ende te/
verschijne croisen verobligeren sij rent-/
gelders hunne solidaire persoonen ende/
goederen, meubel ende immeubel/
present en toekomende en specialijck/
de volgende goederen alle gelegen/
onder de heerelijkheijdt van berthem./
Eerst seker huijs, hof ende block annex/
genoemt het swert schaep int geheel
//
groot een daghmael en drijenvijftigh/
roeden regenoten de straete ter i[e], het/
comcommer straetjen ter ii[e], jan limbosch/
ter iii[e] en anthoon vander wallen ter/
iiii[e]/
Item eene partije erfs aldaer gelegen groot/
negen en viertigh roeden regenoten corne-/
lis goeseels ter [e], josephus vander wallen/
ter ii[e], den heere humblé ter iii[e] ende het/
voorgaende parceel over den voetwegh/
tusschen beijde loopende./
Finalijck eene partije voorganck recht/
over het eerste parceel gelegen de voere/
daer door loopende, groot vierentwintigh/
roeden regenoten den hoogen heuvel ter/
i[e], jan bapt(ist) goeseels ter ii[e], de straete ter iii[e]/
en anthoon vander wallen ter iiii[e] seijden/
dese drij partijen saemen belast met/
twee sevenste deelen in den chijns van/
vier guldens s'jaers aen sijne hoogheijd/
den hertog van aremberg, aerschot (etceter)[a] (etceter)[a] (etceter)[a]/
als ook twee sevenste in ses en half hal-/
steren koren daer op uijtgaende sonder/
voorder daer over guarrand gelovende/
mitsgaeders in cas van eenige insuffi-/
santie altijt naerdere reele hijpoteque/
te sullen stellen ten vollen contentemente/
van den rentheffer en welk huijs ende
//
goederen aen den eersten rentgelder/
yoegecomen [te weten] het huijs met een daghmael/
erfs hier voor sub n(umer)[o] i[o] bij deijlinge op/
21 april lestleden en den restant bij/
coop tegens joannes, hendrick ende elisa-/
beth vander wallen bij publieke conditie/
mitsgaeders d'acte van verdeelinge daer/
op gevolgt met sijne mede condividenten/
coopers, anthoon ende josephus van-/
der wallen heden gepasseert respective/
voor mij notaris, en in de kaerte figuratief/
geannexeert aen dese laeste verdeelinge aen-/
gewesen sub n(umer)[o] 5[o]/
constituerende ten effecte voors(chrev)e onwe-/
derroepelijck alle thoonders deser ofte/
copije authentique dier om in cas van/
eenig gebreck te gaen ende te compare-/
ren soo voor den souvereijnen raede/
van brabant, heeren meijer en schepenen/
deser stad loven als alomme ende den/
inhoude deser aldaer te doen vernieuwen,/
sententieren ende verclaeren executoriael/
sonder voorgaende daegement met/
costen, mitsgaeders voor die voormelde/
heeren schepenen deser stad te consenteren/
in d'affectatie bij mainmise mede in het/
decreet dier daer op te volgen met
//
alle voordere formaliteijten ten cas/
voor handen gerequireert/
Gedaen ende gepasseert binnen/
loven date ut supra ter presentie/
van den voormelden josephus van/
der wallen ende guillielmus bis-/
schop als getuijgen hier toe aen-/
socht, d'originele minute deser becleed/
met zegel van twelf stuijvers, door de/
rentlichters, rentheffers ende getuijgen/
beneffens mij notaris behoorelijck on-/
derteekent leeger staet quod attestor/
signatum j(oannes) b(apstita) bisschop not(ariu)s 1788/
Welckenvolgens den voorschreven/
geconstitueerden uijt crachte en/
naer vermogen als voor, heeft den/
bovenstaende contracte notariael al-/
hier in alle sijne pointen en stipula-/
tien vernieuwt, ende erkent, consen-/
terende int slaen van mainmise/
alsmede in het decreet dier en voorts/
meer als bij den selven./
Coram jonker ludovicus josephus joannes/
baptista de gathovius heere van holsbeeck/
en heer ende m(eeste)r guillielmus devienne/
schepenen desen 20 januarij 1789.
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-04-25 by kristiaan magnus