SAL8096, Act: R°45.1-V°47.1 (12 of 82)
Search Act
previous | next
Act R°45.1-V°47.1  
Act
Date: 1789-01-26

Transcription

2022-10-30 by Dominique Van Daele
In de tegenwoordigheydt der heeren/
meijer ende schepenen der hooft stad/
loven naer te noemen gestaen den/
notaris joannes baptista bisschop/
officael van de tweede secretarie/
camer der selve stad uijt crachte/
en naer vermogen der onwederroepe-/
lijke procuratie geinsereert in den/
naervolgenden contracte notariael/
om den selven alhier te vernieuwen,/
erkennen en realiseren als thoonder/
dier geconstitueert sijnde, heeft het/
selve gedaen als volgt./
Op heden desen eenen dertigsten/
december 1700 achtentachentigh/
compareerde voor mij notaris bij/
sijne majesteijts souvereijnen raede/
van brabant geadmitteert binnen/
loven residerende ter presentie van de/
getuijgen naergenoemt petrus ludo-/
vicus neefs notaris ende procureur/
binnen dese stad loven residerende/
den welcken op macht van procuratie/
op hem verleden door die jouff(rouw)[en]/
anna barbara bulens beggijntjen tot/
mechelen ende van haere twee meerder-
//
jaerige susters anna helena ende/
catharina bulens ingesetene der voors(chrev)[e]/
stad mechelen in date ses december/
1788 alhier gesien ende aen de/
minute deser geannexeert bekent/
ontfangen te hebben van s(ieu)[r] egidius/
stroobants meester schrijnwerker/
binnen dese stad eene somme van/
achthien hondert twee en sestig gul-/
dens courant geld den schellinck, gere-/
kent a seven stuijvers ende soo/
voorts van d'andere specien naer adve-/
nant ende dat in voldoeninge der/
coopsomme daer onder gerekent het/
stuijvergeld stomme ende gestelde/
hoogen de vercooperssen raekende/
van een huijs, hof, ap(pendentien) ende depen-/
dentien van dien genaemt het/
schipken gestaen binnen dese stad/
in de heversche straet regenoten jouuff(rouw)[e]/
de weduwe de bot ter i[e], mevrouw rol/
ter ii[e], s(ieu)[r] lijftocht ter iii[e] ende de voors(chrev)[e]/
straet ter iiii[e] zijden, vrij, suijver/
en onbelast aen de vercooperssen
//
competerende als erfgenaemen van/
hunne ouders henricus bulens ende/
barbara nairesse dewelcke het selven/
huijs hebben vercregen bij coop tegens/
die kercke ende leden der parochie/
van s(in)[te] quinten binnen dese stad/
volgens goedenisse in hunnen hoofde/
geopereert voor heeren wethouderen/
alhier 28 anni 1755 in prima welck/
voors(chreve) huijs en hoff de voors(chrev)[e] jouff(rouw)[en]/
te coop hebben gestelt volgens con-/
ditie gehouden door mij notaris bij/
keirsbrandinge gesloten den 4 december/
1788 waer van cooper is gebleven/
den voors(chrev)[en] egidius stroobants alles/
ingevolge de voors(chreven) conditie dewelke/
alhier om kortijts wille word ge-/
houden voor geinsereert ende gere-/
peteert/
Verclaerende den comparant q(ualitate) q(ua) tot het voors(chreven)/
huijs cum annexis geen recht ofte pretentie/
meer te hebben oft te behouden surrogerende/
alvolgens den voornoemden stroobants in/
sijne plaetse ende gerechtigheijd met confent/
in d'ontgoedenis en goedenis voor hof
//
en rechter competent, ten effecte/
van allent gene voors(chreven) constitueren/
partijen onwederroepelijck een ider/
thoonder deser ofte dobbel authentique/
dijer om te compareren soo in den/
souv(erijnen) raede van brabant heeren/
meijer ende schepenen van loven als elders/
consenterende aldaer in d'achtervolgen deser/
in de condemnatie voluntair sonder voor-/
gaende dagement, hebbende den acceptant/
in handen mijns not(ari)s gedaen den eede dat/
dese acquisitie niet en is gedaen ten be-/
hoeve van eenige doode hand conform sijne/
majesteijts placcaert van den 15 (septem)ber 1753/
ten dien eijnde constituerende een ider/
thoonder deser ofte dobbel auth(entiqu)e dijer om/
dien eede in sijne ziele te vernieuwen/
daer ende alsoo/
Aldus gedaen ende gepasseert binnen/
loven ten tijde als voor ter presentie van/
s(ieu)[r] andreas van doren ende van philippus/
neefs als getuijgen hier toe aensocht/
d'originele minute deser bekleed met/
zegel van twalf stuijvers onderteekent p/
l neefs q(ualitate) q(ua), e(gidius) stroobants andreas van
//
doren, p. neefs leeger staet mij present/
ondertekent g. de ronde not(ari)s 1788/
Copije der quittantien van de/
pondpenningen/
Ontfangen bij mij ondergeteekenden van s(ieu)[r]/
egidius stroobants m(eeste)[r] schrijnwercker alhier/
de somme van drijen negentig guldens ende/
twee st(uijvers) courant, voor de pontpenningen/
competerende dese stad, over den huijse/
tusschen sijne regenoten in de vorenstaende/
acte breeder uijtgedrukt. Loven desen twin-/
tigsten anni 1700 negen en tagentig. Ondertee-/
kent j.t. de bontridder/
Ontfangen van s(ieu)[r] egidius stroobants de somme/
van drij en negentigh guldens twee stuijvers/
corant voor de pontpenningen van seker/
huijs met die voordere erve in desen/
voorenstaende acte breeder vermelt actum/
den 24 jan(ua)rii 1789 onderteekent g.minten/
Welckenvolgende den voors(chrev)[en] geconstitueerden/
uijt crachte en naer vermogen der onweder-/
roepelijke procuratie geinsereert in den/
naer volgenden [voorschreven] contracte notariael, heeft/
den selven alhier in alle sijne pointen/
en stipulatien vernieuwt herkent en
//
gerealiseert, eensaementlijck met behoore-/
lijke vertheijdenisse en renuntiatie opge-/
dragen in handen des heere meijer als/
in s'heeren handen het huijs en hof ap(pendentien)/
ende dependentien van dier genaemt/
het schipken gestaen binnen dese stad/
ten voorschreven contracte in regenoten/
naeder gedesigneert, dan mits d'ordon-/
nantie van rechten ter maenisse des/
heere meijer en wijsdomme der naer te noe-/
men heeren schepenen de vercooperssen/
daer uijt ontgoeijt en onterft sijnde, soo/
word daerinne met alle solemniteijten/
van rechten gerequireert en alhier geob-/
serveert, behoorelijck geha gegoeijt, gevest/
en geerft s(ieu)[r] egidius stroobants m(eeste)r schrijn-/
wercker binnen dese stad, den officiael vander/
veken alhier present ende voor dito stroobants/
accepterende, naer dien den voornoemden/
geconstitueerden alhier in handen des heere/
meijer hadden gereitereert den eede door den/
voornoemden cooper gepresteert in con-/
formiteijt van sijne majesteijts placcaert van/
den 15 (septem)ber 1753/
Coram heer ende m(eeste)r guillielmus de/
vienne ende s(ieu)r livinus lints schepenen/
desen 26 anni 1789
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-04-25 by kristiaan magnus