SAL8096, Act: R°48.1-V°50.1 (13 of 82)
Search Act
previous | next
Act R°48.1-V°50.1  
Act
Date: 1789-01-29

Transcription

2019-06-21 by Jos Jonckheer
In de tegenwoordigheydt der heeren/
meyer ende schepenen der hooft stad/
loven naer te noemen gestaen den/
notaris joannes baptista bisschop/
officiael van de tweede secretarie/
camer der selve stad uyt crachte/
en naer vermogen der onwederroe-/
pelijke procuratie geinsereert in den/
naervolgenden contracte notariael/
om den selven alhier te vernieu-/
wen, erkennen en realiseren als/
thoonder dier geconstitueert synde/
heeft het selve gedaen als volgt./
Op heden desen 16. december 1788/
compareerde voor mij als openbaeren/
notaris bij den souvereijnen raede/
van brabant geadmitteert binnen/
de hooft stad loven residerende ende/
in de presentie der getuygen naer te/
noemen in propren persoone josephus/
grietens innegesetenen tot neten/
gelovende den inhoude deser te/
sullen doen aggreëren tusschen heden/
en acht daegen door syne huijs-/
vrouwe anna maria spreutel den/
welken verclaert op die vermogen vercogt/
gecedeert en getransporteert te hebben
//
aen ende ten behoeve van sieur petrus/
spreutel innegesetenen der baronnie van/
heverlé den selven hier present ende/
accepterende soo ten synen als ten behoeve/
van anna maria vander elst sijne huysvrouwe/
dats te wetene seker huijsinge met hof ende/
voordere annexe erve beneffens de fruyt-/
boomen daer op staende int geheel groot/
omtrent een dagmael gestaen ende gelegen/
tot nethen voors(chreven) regenoten franciscus mois/
ter ie, henricus Ballin ter iie, jo(hann)es bap(tis)ta/
pee ter iiie ende [de] gemeijnte van aldaer ter iiiie/
belast aen de parochie van nethen met/
eene rente van negen guldens courant/
sijaers ende met eene capitale rente van/
honderd vijftig guldens courant aen ...../
sullende den vercooper den gene van ses/
guldens sijaers aenbetaelen tot den eerst-/
volgenden verschyndag, ende de gene van/
negen guldens tot date deser a rate van tyd/
comende den cooper seffens int besit ge-/
schiedende dese cessie ende transport om ende/
voor de somme van twee honderd guldens cour(an)t/
boven de voormelde uijtgestekene Lasten welke/
somme den comparant van den cooper reëlijk/
bekent ontfangen te hebben dese daer over die-/
nende voor quittantie van voldoeninge in forma/
sonder van andere te moeten doen blijken met
//
renuntiatie aen d'exceptie van geenen/
getelden gelde./
Mits welcke verclaert den comparant onder/
sterkmaekinge als voor tot dit getransporteerde/
geen pretentie meer te reserveren direct nogte/
indirect surrogerende den cooper cum sua/
in hunne plaetse ende geregtigheyd emmers ge-/
lyck het selve aen de vrouwe des compa-/
rants is toegekomen uijt de successie haerder/
ouders joannes philippus spreutel ende anna/
borgignon ingevolge hunne testamentaire dis-/
positie coram notario thumas tot archenne/
residerende de date ................. daer over guar-/
rand gelovende./
Constituerende ten dien effecte onwederroe-/
pelyk alle thoonders deser ofte copije auth(entiek)e/
dier om in cas van eenig gebreck te gaen/
ende te compareren soo voor syne majestijts/
souv(ereijne) raede van brabant, heeren meijer ende/
schepenen deser hooft stad loven, wethouderen/
van nethen als alomme en den inhoud deser/
aldaer te doen vernieuwen, sententieren ende/
verclaeren executoriael sonder voorgaende/
dagement met costen, mitsgaeders naer/
in die ziele vernieuwt hebbende den/
eede die den cooper alhier in handen
//
myns notaris heeft gedaen nopende/
d'acquisitie van immeubele goederen/
volgens placcaert van syne majesteijt de/
date 15. september 1753 te consenteren in/
ontgoedenisse ende goedenisse./
Actum loven date ut supra ter presentie/
van sieur christianus joannes josephus/
van hove meester brouwer binnen dese/
stad ende guillielmus bisschop als getuygen,/
in welckers presentie den inhoude deser/
in de fransche taele door den onderges(chrev)en/
notaris aen den transportant behoorelyk/
is geexpliceert, gemerkt hij de vlaemsche/
taele niet wel en begrijpt, finalijk is bij/
de contractanten gestipuleert, dat den/
transportant reserveert het regt om/
dit getransporteerde tot sig te nemen mits/
restituerende aen den cooper de voormelde/
gheele coopsomme als d'oncosten/
van 't passeren deser, segels, copije/
goedenisse ingevalle e(tceter)a ende dat bin-/
nen de acht eerstvolgende jaeren,/
ende desen tyd gepasseert synde sonder/
het gene voors(chreven) gerestitueert te hebben/
sal dese clausule van reserf in sig
//
cesseren, allen't welk door hun contrac-/
tanten word geaccepteert, d'originele minute/
deser bekleed met zegel van twelf stuyvers on-/
teekent s' joseph gritens, p:spreutel, c.j.j van hove,/
g:bisschop 1788 leeger staet mij present onderteekent/
j.b:bisschop not(ari)s 1788./
Depost prima anni 1789 compareerd anna maria/
spreutel huysvrouwe van josephus grietens/
huysvrouwe van jo voorlesinge gehad hebbende der/
vorenstaende acte van transport verclaert den/
geheelen dier te aggreëren, onderteekent met/
een cruijs waer bij staet d'merk van anna/
maria spreutel verclaerende niet te connen/
schryven, leeger staet ons present onderteekent/
m:bisschop, j:b:bisschop testis 1789/
Welcken volgens den voorschreven/
geconstitueerden uyt crachte en naer/
vermogen als voor, heeft den boven-/
staenden acte van transport alhier in/
alle syne pointen en stipulatien ver-/
nieuwt, erkent en gerealiseert, eensae-/
mentlyck met behoorelijke vertheijde-/
nisse en renuntiatie opgedraegen/
in handen des heere meijer als in/
s'heeren handen dats te wetene/
sekere huysinge met hof ende voor-/
dere annexe erve beneffens de
//
fruyt boomen daer op staende/
int geheel groot ontrent een/
dagmael gestaen ende gelegen/
tot nethen in den voorschreven/
contracte tusschen de regenoten/
naeder gedesigneert, dan mits/
d'ordonnantie van rechten/
ter maenisse des heere meijer en wijs-/
domme der naer te noemen heeren/
schepenen, de transportanten daer/
uyt ontgoeijt en onterft synde/
soo worden daer inne met alle solemniteyten/
van rechten gerequireert en alhier geob-/
serveert behoorelijk gegoeyt, gevest ende/
geerft petrus spreutel ende anna maria/
van der elst gehuysschen en innegesetenen/
der baronnie van heverlé, den officiael/
de coster alhier present en voor hun accep-/
terende naer dien den voornoemden gecon-/
stitueerden alhier in handen des heere/
meijer hadde gereitereert den eede door/
den voorschreven cooper gepresteert in/
conformiteijt van syne majesteijts plac-/
caert vanden 15. (septem)ber 1753./
Coram jonker gerardus franciscus xave-/
rius de herckenrode de raedtshoven ende heer/
ende m(eeste)r guillielmus de vienne schepenen/
desen 29. januari 1789.
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-04-25 by kristiaan magnus