SAL8105, Act: R°135.1-V°135.1 (46 of 83)
Search Act
previous | next
Act R°135.1-V°135.1  
Act
Date: 1417-02-04

Transcription

2019-10-30 by Walter De Smet
It(em) villicus lovan(iensis) median(tibus) scab(inis) lovan(iensibus) adduxit r(at)io(n)e do(min)[ii] joh(ann)em d(ominu)m lonijs/
seniorem filiu(m) na(tura)lem m(a)g(ist)ri joh(ann)is q(uon)da(m) lonijs canonici (et) custodis leodien(sis) ad bona/
will(el)mi d(ic)ti chambier de rosirez sit(a) apud ysscham sup(er)io(r)em ac alibi ubicu(m)q(ue) locor(um)/
sita consistu(n)t in domib(us) [man(sionibus)] curt(ibus) t(er)r(is) ar(abilibus) p(ra)t(is) pascuis (et) suis p(er)t(inentiis) univ(er)s(is) att(inentibus)/
pro c(er)tis p(ro)missionib(us) (et) recognic(i)o(n)ib(us) consc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinor(um) lovanien(sium) quar(um)/
tenor sequit(ur) in hec verba Cond sij allen lieden dat willem chambier van rosierez/
es come(n) in jegewordich(eit) der scepen(en) van lovene en(de) heeft genome(n) en(de) bekendt dat/
hi ghenome(n) heeft van hansen lonijs den oudsten sone wilen meester jan lonijs/
canonc en(de) coste(r) van ludeke de goede des selfs hansens geheten ten broeke met/
huysen hoven wy(n)nende lande beemden eeusselen heyden en(de) boschweyden met alle(n)/
hoe(re)n toebehoerten behalven dien dat hi gheen recht hebben en sal in dlant/
gelegen ter erdbrugghen bid(en) galchghen van ov(er)yssche want dat den goeden/
vanden broeke niet toe en hoert Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van half/
meye naest comende ene(n) t(er)mijn van sesse jae(re)n lang daer nae sond(er) middel/
volgende elx jaers dae(re)n bynne(n) om derthien sacke rox yscher maten met/
wa(n)ne en(de) met veede(re)n wel bereydt acht sister yscher maten voer enen sac/
gherekent altoes te sente andries misse apostels en(de) ten lanxsten tonser/
vrouwe(n) daghe liechtmisse te betalen en(de) te loven(en) te leve(re)n op des voirs(creven)/
willems cost alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mine als v(er)volghde/
schout Ende es vorw(er)de dat de voirs(creven) wy(n)ne sijn beesten op den bosch gheene(n)/
tijt doen en mach dan als den hou drie jaer out es oec soe selen moeghen/
de voirs(creven) hansen en(de) sijn wy(n)ne ten drien jae(re)n van malcande(re)n scheyden op dat/
hen ghenueght Item sal de voirs(creven) willem den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde moeghen/
nemen op de voirs(creven) goede hout te bernen inden voirs(creven) hove vande(n) broeke ende/
and(er)s niet en(de) altoes ter mynster schaden Item sal de voirs(creven) willem hebben/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde de thiende van hafligheem aldaer gelijc dat se den/
voirs(creven) hansen toebehoert en(de) die thiende alle jae(re) indoen en(de) vueren in tvoirs(creven) hof/
op sijns selfs cost en(de) daer af sal de selve wy(n)ne willem alle jae(re) gheven ende
//
ende betalen dien van haffligheem twintich rinsche guldene alsoe/
dat den voirs(creven) hansen ghenen co(m)mer daer af en come Ende alle dat/
stroe dat vande(n) voirs(creven) lande en(de) vand(en) voirscr(even) thienden comen sal dat/
sal de voirs(creven) willem te meste b(re)nghen in tvoirs(creven) hof en(de) dat mest alle/
jae(re) vueren op dlant den voirs(creven) hove vande(n) broeke toebehoe(re)nde ten/
meesten p(ro)fijte des lants en(de) nerghens elde(r) Item sal de voirs(creven) willem/
den voirs(creven) hansen gheve(n) alle jae(re) vijfhond(er)t stroes wals [walms] de huysingen/
aldaer mede te houden en(de) and(er)s ghene(n) walm make(n) noch stroe v(er)coepe(n)/
noch vande(n) goeden vueren noch doen in gheenre manie(re)n en(de) alst noet/
es ald(aer) te deckene soe sal de voirs(creven) hansen de dachue(re)n betale(n) en(de) wille(m) den werclieden hoe(re)n cost gheve(n) It(em) sal de voirs(creven) willem alle jae(re) op/
de voirs(creven) goede houden hond(er)t scape en(de) twintich hoet vees behalven/
sijn p(er)de en(de) e(m)mer alsoe veel beesten dat hi alle dat voirs(creven) stroe wel/
en(de) loeflec binne(n) den voirs(creven) goede te meste mach make(n) It(em) sal de voirs(creven)/
willem de voirs(creven) lande wel en(de) loeflec wy(n)nen met vier ghetidege(n)/
voe(re)n en(de) bezayen met goeden zade en(de) ten eynde vande(n) voirs(creven) sesse jae(re)n/
laten alsoe hijse vant ten beghinne vande(n) voirs(creven) t(er)mine te weten/
sessedalf boend(er) lants bezaeyt met rogghe en(de) sesse boend(er) en(de) een/
dachmael lants bezaeyt met zomercoerne en(de) alle dande(re) lande alsoe/
hijse vant Item sal de voirs(creven) hansen den voirs(creven) wille(m)me alle jae(re) eenw(er)f/
leverye gheve(n) of den selven wille(m)me daer voe(r) afslaen ene(n) sac rox/
yscher maten welke vorw(er)den en(de) poenten alle en(de) yeghe welke boven/
bescreve(n) de voirs(creven) willem heeft gheloeft den voirs(creven) hansen wel en(de)/
volcomelec te voldoen en(de) te vervullen in alle der voeghen en(de) manie(re)n/
bove(n) v(er)cleert en(de) telken t(er)mine als v(er)volghde schout Hier wae(re)n over/
jan spoelart en(de) wouter capellema(n) scepen(en) van loven(en) Ghegeven int/
jaer ons he(re)n dusent vierhond(er)t en(de) twelfve tweentwintich daghe in/
oeghstmaent in quo (et) habuit q(ue)rel(as) oppendorp haenwijc febr(uarii) iiii/
It(em) eod(em) modo add(uctus) est ad mo(bili)[a] p(ro) d(ic)to de(bi)[to] cor(am) eisd(em)/
ContributorsJan Bonquet
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-03-01 by xavier delacourt