SAL8107, Act: R°222.1-R°223.1 (239 of 331)
Search Act
previous | next
Act R°222.1-R°223.1  
Act
Date: 1436-01-25

Transcription

2019-06-25 by Karel Embrechts
Cond zij allen luden [dat] jan uuter helcht soen lodewijx wilen/
uuter helcht in jeg(ewoirdicheit) der scepen(en) van loven gestaen heeft geg(even)/
ende bekynt dat hij gegeven heeft joesse uuter helcht sinen/
sone thuys en(de) thoff [der selfs jans] met allen sinen toebehoirten/
gelegen tot goethem inde p(ro)chie van werchte(r) [tieldonck] en(de)/
oec alle de wynnende lande des selfs jans inde p(ro)chie/
van werchete(r) [tieldonck] in alrehande plaetsen en(de) steeden ald(aer)/
gelegen Te houden te hebben en(de) te wynnen van/
den yersten daghe van meye nu neestcomen(de)/
eenen t(er)mijn van twelf jaren langc deen na/
dander staphans sonder myddel volgen(de) elcs jaers/
dae(re)n bynnen omme en(de) voer xviii mudde rogs/
en(de) twee mudde t(er)wen beyts corens goet en(de) payabel/
met wanne en(de) met veede(re)n wel bereyt der maten/
van loven tsente andries misse appostels te betalen/
en(de) te loven tot des voirs(creven) jans huys te leve(re)n alle jae(re)/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als ver/
volghde schout Item sall de voirs(creven) wynne opte voirs(creven)/
lande alle jae(re) tslants meesten profite leve(re)n en(de)/
vueren twelf voeder merghels Item sall hij oec/
alle jae(re) twee voeder steens halen en(de) bringhen/
aende voirs(creven) huyse o(m)me die zullen daer mede/
te maken Item sall de voirs(creven) wynne den voirs(creven) ja(n)ne/
alle jae(re) also vele vlas all op bereyt te loven/
tsinen huys leve(re)n als comen sall van eenen halster/
lijnzaets dwelc de voirs(creven) wynne jairlix opte voirs(creven)/
goede zayen sall Item sall de voirs(creven) wynne den/
voirs(creven) janne alle jae(re) sine(n) t(er)mijn due(re)nde wynte(re)n/
een coe en(de) een vercken gelijc den sinen Item sall/
de voirs(creven) wynne alle jae(re) van aende boeme/
/ omtrint den voirs(creven) lande staende t(er) mynster scaden/
berhout maken en(de) de helcht d(aer) af den voirs(creven)/
janne te loven tsinen huys leve(re)n Item sall de/
wynne alle de grechten den wynnenden goede/
toebehoe(re)nde alle jae(re) wel en(de) loflic opgraven en(de)/
de huyse wael en(de) loflic houden van wande/
en(de) van dake Item gheviel aende voirs(creven) huyse/
yet te ty(m)me(re)n daer af soude de wynne den werclude(n)/
den montcost geven en(de) jan soude de dachue(re)n betalen/
It(em) de wynne sall den voirs(creven) janne alle jae(re)/
gheerden struncken en(de) leem halen en(de) vueren/
die aende huysinghen inde plaetse also v dicke/
als jan te doen hebben sall Item sall de voirs(creven)/
wynne alle dhoeft in beyde de bog(ar)de wassen(de)/
af doen doen en(de) de drie deel d(aer) af op sinen/
cost janne uut(er) helcht te loven leve(re)n Item sall/
de voirs(creven) wynne tdhur tduyfhuys int voirs(creven)/
hof staende sine(n) t(er)mijn due(re)nde half [hebben] en(de) daer voe(r)/
sall hij den duyven inden wynt(er) spijsen Item/
sall de voirs(creven) wynne den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
hebben deeuss [alle] deeussele metten [en(de)] beemde des/
voirs(creven) jans te tieldonc geleg(en) uutgenomen/
een boend(er) eeussels gelegen te bettenrode omme/
en(de) voe(r) xi g(ri)pen te weten xl pl(a)c(ken) alsulx/
payments als ten tide van betalingen in borsen/
gaen sall voer elken g(ri)pe gereeckent tsente/
mertens misse inden wynt(er) te betalen alle/
jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne/
als v(er)volghde schout Item sall de voirs(creven)/
jan int voirs(creven) hof behouden de nuwe kame(r)/
metten solde(r) Item sall de voirs(creven) wynne de/
/ voirs(creven) lande wael en(de) loflic werven en(de) winnen/
gelijc sinen reengenoete(n) boven en(de) beneden en(de)/
die ten afsceiden van sine(n) t(er)mijn gewo(n)nen en(de)/
geworven laten also h(ier) na volcht Te weten/
den roggenen aert en(de) de t(er)we op vier getidege/
voren en(de) den ghersten(en) aert op de derde vore/
en(de) de brake eens o(m)me gedaen En(de) oft so/
wae(r) dat e(n)nich van hen beyden sceiden woude/
so zullen sij dat ten halven tide moghen doen/
behoudelic dat de gheene die also sceiden/
wilt den ande(re)n dat een jae(r) te voren sall laten/
weten En(de) alle dese vurs(creven) vurw(er)den en(de) (con)dicie(n)/
(et)c(etera) h(ier)af sijn borgen des voirs(creven) wynnen als/
p(ri)ncipale sculde(re)n ongezundert henric keyenoege/
sijn sweer arnt vander hofstat en(de) jan danijs/
p(ri)m(us) witteman hug(ar)den ja(nuarii) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt