SAL8107, Act: V°116.3-V°118.1 (120 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°116.3-V°118.1  
Act
Date: 1435-07-27

Transcription

2019-11-15 by Karel Embrechts
Na dien dat voer meye(r) en(de) scepen(en) van loven inde/
banck ald(aer) int recht geweest sijn jan de beye(re) van bruessel/
in deen zijde en(de) m(ar)griete melijs portersse te loven weduwe/
arnts wilen melijs in dande(re) daer de voirs(creven) jan de beyere/
een aensprake dede t(er) voirs(creven) m(ar)grieten weert seggen(de) dat/
hij d(er) selver m(ar)grieten jegen hem mette(n) rechte hadde doen/
dach doen voer meye(r) en(de) scepen(en) van zeempse o(m)me d(er)/
selv(er) m(ar)griete(n) aenspreken en(de) te bedingen van zekere(n) pachte/
die hij meynde dat sij hem sculdich wae(r) Tot welken/
daghe de voirs(creven) m(ar)griete t(er) voirs(creven) plaetsen hue(r) den/
rechte p(rese)nteerde o(m)me hu(r) hue(r) [op] des voers(creven) jans aensprake/
te beraden en(de) na den rechte te verantw(er)den Seggen voert/
de voirs(creven) jan want hij hem beduchte dat hue(r) de voirs(creven) m(ar)g(rie)te/
met ...heiden? het ware van porterien van loven/
oft van bruessel soude willen beschudden en(de) hij met/
eenre moetenissen g(er)ne gestaen soude so versocht hij en(de)/
bat den voirs(creven) meye(r) dat hij der voirs(creven) m(ar)grieten vragen/
mocht oft de voirs(creven) m(ar)griete kende dat hue(r) met rechte/
/ dach gedaen wae(r) en(de) oft sij jegen hem op die tijt van des hij/
hue(r) aenleggen soude ald(aer) te rechte staen en(de) totten eynde/
rechts pleghen woude sond(er) hue(r) met enig(er) vrih(eit) te beschudden/
En(de) dat d(aer) op de voirs(creven) m(ar)griete seide dat sij jegen hem/
voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van zeempse van des voirs(creven) es te recht/
staen woude en(de) voert dat sij op sijn aensprake antw(er)de dat/
sij xiiii nacht dach begeerde o(m)me huere te beraden en(de) op sijn/
aensprake te verantw(er)den meynende dat hue(r) dat na der/
bancken recht gebue(re)n soude en(de) want sij niet op die tijt/
en antw(er)de so meynde de voirs(creven) jan dat hijse va(n) sijnre ae(n)sprake(n)/
na der bancken recht va(n) veele verreicht hadde Aenleggen(de)/
voert de voers(creven) jan dat de voirs(creven) m(ar)griete hue(re)n binnen comen/
es te loven de vrih(eit) vand(er) porterie(n) van loven aennemen(de) en(de) den/
voirs(creven) janne also mett(er) stat brieve(n) va(n) loven uuter banck van/
zeempse trecken(de) voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven inde banck/
ald(aer) en(de) dat dit waer wae(r) dat boet de voirs(creven) jan te thoene(n)/
en(de) mette(n) mynsten d(aer) hij mede liden mochte inde(n) rechte h(...)?/
en(de) meynde so waer hij dit getone(n) conste dat hem de voirs(creven)/
m(ar)griete niet wed(er)staen(de) dat sij gelijc voirs(creven) es port(er)sse worden/
wae(r) antwoerden soude en(de) te recht staen d(aer) sij dach genome(n)/
en(de) geloeft hadde rechts te pleghen gemerct dat alle porterie(n)/
en(de) port(er)ssen van loven als sij de vrih(eit) vand(er) (porterien) (...) aen/
neme(n) gelove(n) en(de) zeke(re)n alle calaengie(n) van (...) te doen dwelc/
hij oec boet te thoene(n) op dat hem yema(n)t ontkenne(n) woude ende (dat)/
der genuechde hem wil manissen vanden meye(r) en(de) vonnisse(n)/
der scepen(en)/
/ Op dwelc de voirs(creven) m(ar)griete antw(er)de en(de) seide dat/
hue(r) zee(r) verwonderde dat de voirs(creven) jan de beye(re) de/
aensprake te hue(r) weert dede gemerct dat hij/
nu(m)mermeer gethoene(n) en soude conne(n) tgheen des/
hij hem v(er)meten hadde maer hoepte voert all na/
den goeden rechte d(er) vrih(eit) vand(er) porterien te loven/
dat sij h(ier) te loven int recht staen soude op dat/
hue(r) de voirs(creven) jan yet aen te spreken hadde/
en(de) des genuechde hue(r) desgelijx manisse vand(en)/
meye(r) en(de) vonnisse vand(en) scepen(en) So dat de scepen(en)/
van loven te weten h(er) lodewijc pynnoc henrick van/
caste(re)n joes absoloen wout(er) wittema(n) en(de) arnt vand(en)/
velde t(er) manissen tsmeyers van loven hen opt/
tgheen des voirs(creven) es ripelic beraden wesen(de)/
wesen voer eene vo(n)nisse ... dat dat sij de voirs(creven)/
p(ar)tien setten inder stat hande en(de) t(er) t(er)minacien/
vand(er) stat des xxi daichs in julio xiiii[c] xxxv/
jaer Dit gesciet sijnde en(de) de voirs(creven) zake(n) bide(n)/
voirs(creven) he(re)n den scepen(en) van loven der stat bibracht/
en(de) hen ov(er)gegeve(n) wesen(de) heeft de raet vand(er)/
stat voirs(creven) de (war)? waerh(eit) en(de) bethoen des voirs(creven)/
jans (...) begheert aen te hoe(re)n en(de) hem die/
te (...) daer toe in hue(r) p(rese)ntien dach bescheid(en)/
tot eene(n) zeke(re)n daghe Totten welken daghe/
(de) voirs(creven) jan alrehande pu(n)cten thoende hem/
(weynich) tot sinen rechte dienen(de) also dat/
/ ten eynde de raet d(er) stat van loven get(er)mineert heeft/
na all dats voer hue(r) comen es voe(r) reden(en) en(de) rechte dat/
de voirs(creven) m(ar)griete voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven int/
recht bliven sall als port(er)sse te loven ende eest also dat/
de voirs(creven) jan der voirs(creven) m(ar)griete(n) yet aen te spreke(n) heeft/
dat hij dat doe voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven voirs(creven) ald(aer)/
daer sij van halze en(de) have(n) te recht behoert in pleno/
consilio p(rese)ntibus pynnoc abs(oloens) julii xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt