SAL8107, Act: V°169.3-R°170.1 (180 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°169.3-R°170.1  
Act
Date: 1435-11-05

Transcription

2020-02-25 by Karel Embrechts
!!de kneep!!/
/ Item willem mas van geldenake es comen in/
p(rese)ncien andries van voshem [als burg(er)meesters] en(de) gords roelofs/
als raet d(er) stat van loven ende heeft geloeft vo(er)/
[hen als inder stat hande] willem van berghen [opten zoom] van eenen scepen(en) brieve/
van loven beg(ri)pende hoe dat jan van moelenbeke/
geg(even) heeft in huwelik(er) vurw(er)den en(de) wettig(er)/
deylinghen janne van mulkene soen willems/
/ vanden mulkem van hug(ar)den met joffr(ouwe) katline(n)/
van molenbeke sinen wive docht(er) des voirs(creven) jans/
de goede inden selven brieve beg(re)pen die/
vand(er) daten es van m cccc en(de) vi jae(re)n/
opten lesten dach van julio den welken/
de voirs(creven) willem van b(er)gen willem(me) mas/
ov(er)gaf Waert also dat den selve(n) wille(m)/
van b(er)gen van dien ov(er)geve(n) oft brieve in/
tiden toecomen(de) e(n)nich hynder co(m)mer cost oft/
achterdeel gesciede dat hij daer af den/
selve(n) willem van b(er)gen scadeloes en(de) co(m)merloes/
ontheffen soude tot eewige(n) dagen Oft oec/
gebuerde dat enige p(er)soene quame(n) die/
des briefs naerder oft also nade womey(n)den/
te sijn als willem mas oft die hen e(n)nichs/
rechts daer toe v(er)meten(e) wae(re)n so heeft noch/
geloeft de selve willem mas altoes als dat/
gebue(re)n soude en(de) mens begeerde den selven/
brief voer oegen te bringen en(de) te laten sien/
en(de) visite(re)n [en(de) hen d(aer) mede te behelpen thuerre noet] ter goed(er) meyningen en(de) sond(er) argelist/
no(vembris) v[a] anno xxxv[to]
Contributorskristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt