SAL8107, Act: V°190.3-V°191.1 (211 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°190.3-V°191.1  
Act
Date: 1435-12-10

Transcription

2019-10-21 by Karel Embrechts
Cond sij allen lieden dat de p(ro)viseuren momboe(re)n en(de) meest(er)ssen/
vanden g(r)[o]ten gasthuyse bynnen loven in jeg(ewordicheit) der scepen(en) van/
loven gestaen (et) hebben gegeven en(de) bekynt dat sij geg(even) hebben/
uuten name des selfs gasthuys henricke wygger van pelle(n)berch [cortrijcke]/
alle de goede des voirg(eruert) gasthuys te pellenberch geleg(en) te/
weten de huysen metten hove bogarde weyden en(de) wynnenden/
lande daer toe behoe(re)nde Te houden te hebben en(de) te wynnen/
van halfmeerte neestcomen(de) enen t(er)mijn van xii jae(re)n deen na/
dand(er) sond(er) myddel volgen(de) elcs jairs hie(re)n bynnen o(m)me xxi(½)/
mudde rox goet en(de) payabel met wanne en(de) veede(re)n wel bereyt/
d(er) maten van loven tsente andries misse appostels te betalen/
en(de) te loven bynnen den voirs(creven) gasthuyse te leve(re)n alle jae(re) den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijn als v(er)volghde schout Item/
sall de voirs(creven) wynne alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde int/
voirs(creven) hof leve(re)n xxxv mandelen stroes en(de) daer af met/
allen ande(re)n stroe en(de) voesteringhen opte voirs(creven) goede wassen(de)/
die hij met sijnen beesten int voirs(creven) hof etten en(de) sliten/
[d(aer)af] mest maken en(de) dat mest opt tvoirs(creven) gasthuys/
/ vueren en(de) spreyden tslants meesten orbe(r) en(de) profite Item sall de voirs(creven)/
wynne alle dhoeft opte voirs(creven) goede wassen(de) een hoeftmenghe(r)/
jairlix doen lesen en(de) die afgedaen sijnde en(de) in tween gedeelten/
gesceiden wesen(de) sall de wynnen tsgasthuys gedeelte op sinen cost/
te loven leve(re)n Item mach de voirs(creven) wynne die boeme die opte/
vorlen vanden wynne(n)den lande staen truncken o(m)me d(aer) af berhout/
int voirs(creven) hof en(de) nergent elde(r) te maken en(de) berren It(em) en sall/
de voirs(creven) wynne egheen opgaende houte noch ander int sgasthuys/
bosch moghen houwen noch truncken Item mach de voirs(creven) wynne/
alle v(er)droeghde boeme opte voirs(creven) goede afhouwen en(de) daer voe(r)/
moet hij weder sette(n) voer elken v(er)droeghden boem drie leven(de)/
poten vanden selven arde Item sall de wynne voirg(enoemt) den gasthuyse/
doen alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn van pelle(n)berch te loven xii vaerde/
met sinen wagen(en) en(de) p(er)den op sinen cost It(em) sall de voirs(creven) wy(n)ne/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde hebben i(½) boender bosch beemts luttel/
myn oft meer also sij hij gelegen es tarendonc in tween/
stucken neven vrouwenp(er)ke en(de) daer af sall hij geven den/
voirs(creven) gasthuyse alle jae(re) ii oude gulden lovensche pet(er)s vand(en)/
slaghe h(er)toge wencelijns wilen zalig(er) gedachten h(er)toge van/
brabant tsente m(er)tens misse te betalen alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde en(de) telken t(er)mijn als v(er)volghde schout It(em) sall de voirs(creven)/
wynne int voirs(creven) hof sinen t(er)mijn due(re)nde houden lxxv hoetscape/
Item waert also datmen bynnen den voirs(creven) hove ty(m)merde aende/
huyse aldaer nu staende so soude de voirs(creven) wynnen den werclude(n)/
den montcost geven en(de) tgasthuys de dachue(re)n betalen Item sall/
de voirs(creven) wynne de huyse ald(aer) inden voirs(creven) hove wel en(de) loflic/
houden van wande en(de) dake op sinen cost en(de) der sal tgasthuys/
die tiecheldake houden en(de) d(aer) af sall de wynne den werclude(n)/
den montcost geven en(de) tgasthuys de dachue(re)n En(de) woude/
/ voirs(creven) gasthuys enige ande(r) nuwe huyse daer doen ty(m)me(re)n d(aer)af/
soude de wynne vand(en) cost ongehouden wesen Item voert meer/
sall de voirs(creven) wynne de weyde die bynnen des voirs(creven) gasthuys/
bosch wassen sall met sinen beesten die hij bynnen des gasthuys/
hove houden sall moghen etten en(de) weyden It(em) sall de voirs(creven)/
wynne sijn beesten moeten hueden van des gasthuys spruyten/
en(de) jonghen houte iii jae(r) en(de) vanden wekden houte iiii jae(r)/
also dat d(aer) af den gasthuyse egheen scade af en come It(em)/
en sall de wynne egheen beesten in tsgasthuys bosch/
bij nachte laten gaen als sij daer scade doen moghen It(em) sal/
de voirs(creven) wynne bynnen sinen lesten drie jae(re)n egheen lant/
moghen hoervruchten Item sall de voirs(creven) wynne de voirs(creven)/
lande laten also hij die vant tsinen aencomen te wete(n)/
den wynter aert welc en(de) loflic besaeyt op vier ghe/
tidege voren den zomeraert eens o(m)me gedaen en(de)/
de brake geheel Item sall de voirs(creven) wynne de voirs(creven) goede/
bevreet laten tsine(n) afsceiden also hij die vant tsinen/
aencomen Welke vurw(er)den en(de) (con)dicien voirs(creven) de p(ro)viseure(n)/
momboe(re)n en(de) meest(er)ssen vanden gasthuyse voirs(creven) geloeft hebbe(n)/
van weegen des selfs gasthuys den voirs(creven) henricke vast/
en(de) gestentich te houden en(de) wael te voldoen tallen tiden/
en(de) t(er)mijne(n) als sij vallen en(de) v(er)schinen zullen en(de) telken/
t(er)mijn als v(er)volghde schout H(ier) af sijn borgen des voirs(creven)/
wynnen als pri(n)cipale sculde(re)n ongesund(er)t jan wygger/
sijn brued(er) reyne(r) vanden broecke henric trudens van/
cortelke en(de) jan vanden velde van cortelke de welke/
de voirs(creven) henric wygg(er) h(ier) af geloeft heeft scadeloes/
en(de) co(m)merloes te houden en(de) tontheffen hug(ar)den velde/
dec(embris) v[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt