SAL8107, Act: V°35.1-R°36.1 (44 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°35.1-R°36.1  
Act
Date: 1434-03-15

Transcription

2019-05-27 by Karel Embrechts
Item jan en(de) daneel de smet van grymb(er)gen gebrued(re)/
es comen in jeg(ewordicheit) der scepen(en) van loven ende heeft/
genomen en(de) bekent dat hij genomen heeft van janne/
van nethen(en) [en(de) gielise den vaulbrospa et ] diemen heet vanden royele thof des/
se[l]fs jans [en(de) gielijs] geheten van oedenbrugge metten huyssen/
hoven wynnenden landen beemden eeusselen en(de) allen hue(re)n/
toebehoirten [en(de) [met] eene(n) stucke wynnen(de) lants houden(de) xxv(½) boender lants oft d(aer)omtrint uutgenomen alleen de beemde] inde p(ro)chie van grymb(er)gen en(de) daer omtrent/
[alsoet [tselve stucke lants] strect vanden voirs(creven) hove tot inde v aende cluyse alsoe [en(de) gelijc] de voirs(creven) goeden gelegen sijn] gelegen Te houden te hebben en(de) te wynnen van/
halfmeye nu neestleden eenen t(er)mijn van twelf/
jae(re)n langc deen na dander staphans sonder myddel/
volgende elcs jairs dae(re)n bynnen omme en(de) voer/
twelf sacke t(er)wen en(de) xlii sacke rox goet en(de)/
payabel met wanne en(de) veede(re)n wel bereyt d(er) maten/
van grymb(er)gen tsente andries misse appostels te/
betalen en(de) te leve(re)n deen helcht te mechlen en(de)/
dander helcht te vylvorden alle jae(re) den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als v(er)volghde scout/
en(de) oec op v zister ouder erwiten en(de) raepsaets/
te betalen alle jae(re) ten voirs(creven) t(er)mijnen en(de) te leve(re)n/
half te loven tot jans van nethen(en) huys en(de) dand(er)/
helcht int voirs(creven) hof en(de) telken t(er)min (et)c(etera) It(em) sal de/
voirs(creven) wyn jaerlix int voirs(creven) hof leve(re)n xii[c] alsulx/
walms alsmen boven en(de) benden te grymb(er)gen maect/
o(m)me de huysinge d(aer) mede te houden Item sal de/
wynne de huysinge vanden voirs(creven) hove vand(er) und(er)ster/
rikelen ned(er)weert houden op sinen cost in goeden state/
en(de) alsmen den walm v(er)dect so sal oft anders van ouden/
werc werct dan sal de wynne den wercluden den/
montcost gheven en(de) jan en(de) gielijs de dachue(re)n betale(n)/
It(em) allet stroe vanden voirs(creven) goeden comen(de) sall de/
/ wynne int voirs(creven) hof etten en(de) sliten met sine(n) beesten/
d(aer) af mest maken en(de) alle dmest op tvoirs(creven) lant/
vue(re)n tslants meesten p(ro)fite It(em) oft de wynne sijn/
stroe van sijns selfs goede int hof brachte o(m)me/
d(aer) af mest te maken so en sal hij niet meer/
mest d(aer) af mogen uutvue(re)n dan hij stroes inne/
brachte en(de) dan sall hij om mest nemen noch/
vanden archsten noch vanden besten noch It(em) en sal/
de voirs(creven) wynne bynnen den lesten iii jae(re)n niet/
meer lants hoervruchten dan hij metten erviten/
en(de) sade dat hij janne en(de) gielise sculd(ich) es besetten/
en(de) besaeyen mach en(de) oec hij int voirs(creven) hof bynnen/
den selven iii jae(re)n besegen sall Item in nuwe ty(m)me/
ringhe aen tvoirs(creven) hof en sall de wynne egheenssins/
gehouden sijn ten wae(re) dat sijn beesten eenige huyse/
gebroken hadde en(de) dat soude de wyn op sine(n) cost/
doen maken It(em) sal de wyn jan en(de) gielise voirs(creven)/
alle jae(re) ii milen o(m)megaens vilvorden vi corweyden/
doen met sinen waghen en(de) vollen gespanne en(de)/
d(aer) af sal de wyn weseliken cost hebben It(em) sall de/
voirs(creven) wynne te sinen afsceden de lande voirs(creven) wel/
op hue(r) getidege voren besaeyt laten Sal oec de/
selve wynne over tijt int voirs(creven) hof ene(n) verre en(de)/
enen beer houden en(de) janne van nethen(en) alle/
jae(re) ii vercken(en) gelijc den sinen It(em) sal hij oec alle/
jae(re) opt voirs(creven) lant tot sayen iii veertelen lijsaets/
En(de) alle dese (et)c(etera) H(ier)af sijn borgen laureys vand(er)/
elst en(de) dann daneel de smet jo(ha)nnis/
abs(oloens) k(er)smake(re) m(ar)tii xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt