SAL8107, Act: V°45.3-R°47.1 (57 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°45.3-R°47.1  
Act
Date: 1434-03-30

Transcription

2019-06-10 by Karel Embrechts
Item jan uuter helcht soen lodewijcs wilen uuter helcht es/
comen in jeg(ewordicheit) der scepen(en) van loven g en(de) heeft geg(even) en(de)/
bekent dat hij gegeven heeft ghijsbrechte vanden alboeme/
thof des selfs jans metten huysen hoven wynnen(de) landen beemden/
eeusselen en(de) allen sinen toebehoirten te goethem inde p(ro)chie/
van tieldonck gelegen Te houden te hebben en(de) te wynnen van/
halfmeye neest voerleden eenen t(er)mijn van sesse jae(re)n/
langc deen na dand(er) eenp(er)lic sond(er) myddel volgende/
elcs jaers dae(re)n bynnen omme en(de) voer xix(½) mudde/
rox en(de) anderhalf mudde t(er)wen goet en(de) payabel met/
wanne en(de) vede(re)n wel bereyt d(er) maten van loven tsente/
andries misse appostels te betalen [en(de) te leve(re)n t(er) naest(er) marct daert janne genuegen sall omtrint tieldonck] en(de) neghen gulden/
te weten veertich placken voer elken gulden gereeck(ent)
//
te betalen tsente remeysmisse/
alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijn als v(er)volghde/
schout Item sall de voirs(creven) wynne int voirs(creven) hof jaerlix/
sinen t(er)mijn due(re)nde leve(re)n xl mandelen goeder custbae(r)/
walme(re) o(m)me de huysinghe daer mede te decken en(de)/
alsmen die verdect oft and(er) werc aenden huysen werct/
daer af sall jan de dachue(re)n betalen en(de) de wynne sall/
den wercluden den montcost gheven Item sall de voirs(creven)/
wynne jaerlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde janne halen/
en(de) op sinen cost op de voirs(creven) goede leve(re)n viii voeder/
merghels Item mach de voirs(creven) wynne houwen en(de) stru(n)cken/
alle wyllegen en(de) eycken also v(er)re sij aende voirs(creven) wynnen(de)/
lande staen ten behoirliken tide en(de) hout maken ende/
daer af sall jan de helcht hebben welc helcht de/
voirs(creven) wynne den voirg(enoemde) janne bynnen d(er) p(ro)chien van/
tieldonc sond(er) jans cost leve(re)n sall It(em) maecte de/
wynne oec enige staken d(aer) af soude jan de helcht/
oec co(m)merloes hebben It(em) sall de voirs(creven) wynne de wat(er)leyde(n)/
omtrint den voirs(creven) goeden wael en(de) reynlic te behoirliken/
tide vaghen ruymen de goede bevreden en(de) beheymen/
en(de) de grechten opgraven also datt(er) den goeden des voirs(creven)/
jans egheen scade af en come en(de) gelijc sinen reengenoe/
ten boven en(de) beneden Item es vurw(er)de dat de voirs(creven)/
wynne jans duyven teten gheven sall en(de) des so sall/
hij hebben dee(n) helcht vand(er) duyven en(de) jan dande(r) Oec/
sall de wynne hebben dmest van beide den duyfhuysen/
en(de) dat [en] sall hij op de voirs(creven) goeden niet moegen leggen/
Item sall de voirs(creven) wynne hebben de v tvierdeel van alle/
den hoefte in beide den bog(ar)den wassen(de) en(de) niet meer [en(de) het driedeel sal hij ja(n)ne te tieldonck leve(re)n] Item/
sall de voirs(creven) wynne den voirs(creven) janne te sijnen afsceide(n)/
vanden voirs(creven) goeden leve(re)n twee p(er)de en(de) met hue(re)n
//
goreelen [en(de) oec een plouch] weert wesen(de) metter ploe te gader xvi g(ri)pen/
g(ri)pen Item es vurw(er)de dat de voirs(creven) jan op de voirs(creven)/
goede also vele gheerden struncken sall mogen bynne(n)/
den voirs(creven) t(er)mijn als hij jaerlix behoeven sall te ver/
luycken aende plaetse aen sijn hove en(de) dese gheerde(n)/
en(de) oec also vele leems oft jan enigen behoefde o(m)me/
aen sine huyse te plecken aende plaetse sall hem/
de wynne leve(re)n aende plaetse Item sall de voirs(creven)/
wynne de huyse houden op sinen cost wel en(de)/
loflic vanden understen rijckelen ned(er)weert en(de) die/
also te sinen afsceiden laten Item sal de voirs(creven) jan den/
wynne int voirs(creven) hof enen hoven doen maken en(de)/
d(aer) toe sall de wynne de stoffe halen en(de) den werclude(n)/
den montcost geven en(de) jan sall de dachue(re)n betalen/
Item sall de voirs(creven) jan den wynne voirg(enoemt) jairlix leve(re)n/
een molevat lijzaets en(de) dat sall de wynne zayen/
opt voirs(creven) lant gelijc den sinen en(de) jan saelt [vlas] vande(n)/
wynne ontfaen alst gedrueght es uuter roeten/
Item sall de wynne alle tstroe vanden voirs(creven) goede(n)/
vue(re)n wed(er) te int voirs(creven) hof etten sliten en(de) mest/
d(aer) af maken en(de) dmest opt tvoirs(creven) lant vueren/
tslants meesten p(ro)fite It(em) sall de voirs(creven) wynne den/
voirs(creven) janne alle jae(re) een vercken metten sinen houde(n)/
Item sall de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande wael en(de)/
loflic gewonnen en(de) geworven laten te sinen afsceide(n)/
gelijc hij die vant tsinen aencomen te weten den/
wynter aert met rogghe besaeyt op vier getidege/
voren den zomer art met gheersten op drie/
voren ende de storte sall de voirs(creven) wynne besaeyt/
laten op [met] xxxiiii molevaten ghersten en(de) eenen zister/
veetsen en(de) de brake sall hij laten eens o(m)me gedae(n)/
/ Voort so sall hij de voirs(creven) lande en(de) goede wael en(de) truwelic/
wynnen en(de) werven gelijc sinen reengenoeten boven en(de)/
beneden Item sall elc vanden voirs(creven) p(ar)tijen ten halven/
tide vanden voirs(creven) t(er)mijn moghen sceiden op also dat/
de gheene die sceiden wilt den ande(re)n dat een jaer/
te voren seggen sall En(de) alle dese vurw(er)de(n) Inde s(un)t/
fideiusso(r)es ghiselb(er)tus joh(ann)es (et) godefr(idus) filii d(i)c(t)i ghiselb(er)ti/
et p(ri)m[(us)] lomb(ar)t voshem m(ar)tii p(enu)lt(im)a ultima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt