SAL8108, Act: R°169.1-V°170.1 (134 of 199)
Search Act
previous | next
Act R°169.1-V°170.1  
Act

Transcription

2021-10-26 by Jan Bonquet
Cond sij allen luden dat die momboe(re)n ende meest(ere)n meest(er)ssen des godshuys vander banc/
bij loven(e) in jegewordich(eit) der scepen(en) van loven(e) gestaen hebben gegeve(n) inde name des voirs(creven)/
godshuys vrancken den witte soen arnts wilen switten van wencsele thofs des voirs(creven)/
godshuys gelegen bynne(n) den selven godshuyse metten huysen hoven wynnen(de) landen beemden/
eeussele(n) en(de) allen en(de) iegewelken sine(n) toebehoirte(n) gelijckerwijs en(de) alsoe jan van bullestrate(n)/
die voermaels gehoude(n) heeft Te houde(n) te hebben en(de) te wynne(n) van halfmerte dat sijn sall int/
jair ons hee(re)n m cccc xxxix eene(n) t(er)mij van xii jae(re)n langc deen na dander sonder/
myddel volgen(de) elcx jaers dae(re)n bynne(n) te wete(n) de voirs(creven) wynnen(de) lande o(m)me ende/
voe(r) twee en(de) negentich mudden rox acht mudde t(er)wen en(de) thien mudde gersten/
elcx greyns goet en(de) payabel met wanne en(de) veede(re)n wel bereyt der mate(n) van/
loven(e) sente andries misse appostels te betale(n) en(de) te loven [in] des voirs(creven) godshuys [h(er)bergs] te/
leve(re)n alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijn als vervolghde schout/
en(de) de voirs(creven) beemde te wete(n) den grote(n) beemd o(m)me xviii hollantsche gulden(en)/
te wete(n) xlii pl(a)c(ken) brabants gelts nu cours hebben(de) voe(r) elke(n) gulden gerekent/
vierdalf boender beemdts int gemeyn broec gelegen o(m)me vier muttoene/
te weten vierthien pl(a)c(ken) des selfs gelts voe(r) elken muttoen gerekent/
demn beemdt van [tot] rixvonde(re)n o(m)me vijf der selv(er) muttoene den beemd te/
cortbeke ov(er) dyle gelegen op de oude dyle biden voirs(creven) godshuyse onlanx gecrege(n)/
o(m)me eene(n) gulden(en) schilt der munten van loven voe(r) desen dach geslagen/
sente m(er)tens misse inden wynter te betalen alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
en(de) telken t(er)mijn als vervolghde schout It(em) voe(r) deeussel gelegen bij geldolfs rox/
sall de voirs(creven) wynne m(ijn) vrouwe(n) alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde some(re)n vier melc/
coye en(de) die weyen uut en(de) inne drive(n) gelijc den sine(n) also behoert Item sall/
de voirs(creven) wynne m(ijn) vrouwe(n) voirscr(even) alle jae(re) betale(n) voe(r) tgebruyck dat hij met/
sinen huysgesinne hebbe(n) zullen totte(n) putte int voirs(creven) st hof staende sess/
pont [l(i)b(ra)] payments Item sall de voirs(creven) wynne m(ijn) vrouwe(n) voirscr(even) jairlix doen/
h(er)den en(de) hueden sesse verckene also dat den voirs(creven) godshuyse daer af egheen/
scade en(de) e en come Item sall de voirs(creven) wynne alle jae(re) int voirs(creven) hof leve(re)n/
hondert mandelen goeder cusbae(re)r mandelen [walme(re)n] o(m)me de huysinge vanden/
voirs(creven) hove mede te decken en(de) alsme(n) aen de huysinge nu aldair staende/
iet werct dect oft plect so sall de wy(n)ne den wercluden den montcost geve(n)/
en(de) tgodshuys de dachue(re)n betale(n) uutgesceide(n) van nuwen wercke/
/ daer inne de voirs(creven) wynne niet gehouden sijn en sall Item sall de voirs(creven) wynne de voirs(creven)/
beemde en(de) eeussele(n) jairlix wel en(de) loflic grave(n) en(de) ryole(n) en(de) ten eynde van sinen/
t(er)mijne wael en(de) loflic gegrave(n) en(de) geriolt late(n) also hij die aenveerden sall/
It(em) sall de voirs(creven) wynne alle jae(re) opte voirs(creven) goede setten vijftich goeder cusbae(re)r/
plante(n) willige(n) poete(n) ten meesten orbe(re) en(de) p(ro)fijte des voirs(creven) godshuys Item/
sall de voirs(creven) wynne jairlix op dmoer des voirs(creven) godshuys steke(n) een last torve/
also lange als tselve moer due(re)n sall [tot sijnre berri(n)gen] Item sall de selve wynne jairlix/
ten hoeghtijde van paeschen den voirs(creven) godshuyse geve(n) een vet lam Item/
en sall de voirs(creven) wynne bynnen sine(n) voirs(creven) t(er)mijn gheen ander lant moge(n) wy(n)nen/
oft verpachte(n) dan d het en wae(re) met consente ten orbe(re) en(de) p(ro)fijte/
des voirs(creven) godshuys Item sall de voirs(creven) wynne jairlix alle stroe en(de)/
vosteringe vande(n) voirs(creven) goeden comen(de) vuere(n) int voirs(creven) hof dat ald(aer) ette(n)/
en(de) slite(n) met sinen beeste(n) te meste maken en(de) dat mest vue(re)n op des/
voirs(creven) godshuis lande ten meeste(n) orbe(re) en(de) p(ro)fijte des voirs(creven) godshuys Item es/
ondersproke(n) ende vervorwert dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande den voirg(eruerde)/
t(er)mijn due(re)nde wael en(de) loflic wynne(n) en(de) werve(n) sall gelijc sine(n) reengenoten/
bove(n) en(de) beneden en(de) die tot sine(n) afsceide(n) late(n) also hij die vynden sal tsine(n)/
aencome(n) te wete(n) den wynt(er) aert met rogge besaet op vier getidege vore(n)/
It(em) de [storte] storte eens o(m)me gedaen en(de) de brake geheel en(de) hij en sall by(n)nen/
den leste(n) drie jae(re)n gheen lant mogen hoervruchte(n) anders dan alleene/
o(m)me d(aer) op te wynne(n) also vele vruchte(n) als hij inde(n) voirs(creven) hove met sijnder/
familie(n) en(de) beeste(n) sall moge(n) slite(n) Item sall de voirs(creven) wynne op tleste jaer/
vanden voirs(creven) t(er)mijne seven boender braken wel en(de) loflic overmesten/
en(de) alle dand(er) mest int voirs(creven) hof wesen(de) voe(r) kersavont op te voirs(creven) lande/
vuere(n) slants meeste(n) orbe(re) en(de) p(ro)fijte It(em) es vurwerde oft de voirs(creven)/
wynne bynne(n) sine(n) voirs(creven) t(er)mijn opte voirs(creven) goede e(n)nige scade lede/
vanden tempeeste oft gemeyne(n) orloge dat voirs(creven) godshuys hem d(aer) af/
restoer doen sall gelijc ande(re) hee(re)n en(de) p(re)late hue(re)n pachtene(re)n bove(n) en(de) benede(n)/
van geliken doen zulle(n) It(em) hebben voert gegeve(n) de voirs(creven) p(ro)viseurs momboers/
en(de) meest(er)sse(n) inden name des voirs(creven) godshuys den voirs(creven) wynne de wy(n)nen(de)/
lande die tselve godshuys ind(er) mate(n) van eenen twintich boende(re)n/
/ luttel myn oft meer onder sijn ploech gehouden heeft Item den hof beneden/
tgodshuys Item den hof voe(r) de porte It(em) eene(n) beemd geleg(en) te cortbeke ov(er)dyle/
op de dyle ald(aer) Item eene(n) beemd geleg(en) inde lovene(re)n beemde Te hebben/
ende te houde(n) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde op dese vuege dat de voirs(creven) wynne/
den prince vanden lande alle weken een corweye van twee dagen met/
twee knape(n) vijf perden en(de) eene(n) wagen(en) [doen sall] en(de) oft e(n)nich gemeyn orloge/
by(n)ne(n) oft buyte(n) lants bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijne [wae(re)] so soude de voirs(creven) wynne/
op sine(n) cost diene(n) sonder afslach vand(er) voirs(creven) corweyen Behoudelike(n) dien/
oft hij den voirs(creven) dienst doende buyten lants wagen oft p(er)de verlore/
dat hem tvoirs(creven) godshuys dat oprichte(n) soude t(er) goeder cnape(n) prijse/
Item sall de voirs(creven) wynne alle de voirs(creven) dienste en(de) corweyen moete(n) doen/
sonder die jegen ieman(de) te mogen afcope(n) It(em) sall de voirs(creven) wynne/
alle berringe hoe en(de) tot wat plaetse(n) men hem die nueme(n) oft wijse(n)/
sall en(de) halen en(de) int voirs(creven) godshuys bringe(n) It(em) sall de voirs(creven) wynne/
desgelijx halen alle ty(m)merhout steenen tieghlen en(de) alle ande(re) dinghen so wa(n)neer/
tvoirs(creven) godshuys oft de wynne dies behoeve(n) zullen It(em) sall de voirs(creven) wynne jairlix/
sinen t(er)mijn due(re)nde den voirs(creven) godshuyse leve(re)n drie dusent goeder cusbaerer/
wijngartstaken It(em) sall de voirs(creven) wynne jairlix den voirs(creven) godshuyse leve(re)n/
vier voeder mest met vijf perden en(de) dat vue(re)n op des voirs(creven) godshuys/
wijngart It(em) sall de selve wynne m(ijn) vrouwe(n) oft den joffr(ouwe) des voirs(creven) godshuys/
beedevart vueren en(de) oic elders in hue(re) hove als sijs te doen zullen hebben/
It(em) sall de voirs(creven) wynne de voirs(creven) goede sinen t(er)mijn wel en(de) loflic beheymen/
en(de) bevrede(n) op sinen cost met thuyne(n) en(de) hagen te leggen(e) en(de) sall oic de weege/
make(n) en(de) houde(n) en(de) de gretten op des voirs(creven) godshuys goede verdriven/
It(em) sall de wynne de willige(n) en(de) vorrel hout opte voirs(creven) goede staende/
mogen struncke(n) ten behoirlike(n) tijde It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne m(ijn) vrouwen/
jairlix besaede(n) en(de) wynnen een dach(mael) rapen en(de) die rapen als sij tijt/
verdich sijn m(ijn) vrouwe(n) thuys leve(re)n It(em) sall de voirs(creven) wynne m(ijn) vrouwe(n)/
jairlix saeden twee molevate lijnzaets It(em) sal de voirs(creven) wynne m(ijn) vrouwe(n)/
alle jae(re) tot hue(re)n beeste(n) behoef leve(re)n also vele stroes als sij d(aer) toe/
behoeve(n) sall It(em) sal de voirs(creven) wynne m(ijn) vrouwe(n) voirscr(even) den v alle/
jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde leve(re)n twee mudde erweete(n) half grue(n) en(de) half wit/
/ en(de) ond(er) half mudde raepzaets It(em) oft geviele dat god verhuede int voirs(creven) godshuys/
e(n)nich ongevall van fvier oft van brande [dat van swy(n)nen wege(n) toequame] so sal de voirs(creven) wynne d(aer) vore den/
godshuyse betale(n) hondert gulden lovensche pet(er)s voe(r) desen dach geslagen/
m(er) oft de scade myn gedroege so sall de wynne den godshuyse de scade/
moete(n) oprichten en(de) tgheent dat verbert wae(re) wed(er)o(m)me op sinen cost/
moete(n) reparere(n) en(de) also goet leve(re)n als te voren was en(de) d(aer)mede gestae(n)/
It(em) [en] sall de voirs(creven) wynne vanden voirs(creven) landen sine(n) t(er)mijn due(re)nde yeman(de)/
[yet] uut moge(n) geven oft verhue(re)n It(em) sal m(ijn) vrouwe den voirs(creven) wy(n)ne jairlix/
vijf ellen lakens geven tot eenen tabbarde ende alle dese voirs(creven) vurw(er)de(n)/
en(de) h(ier) af sijn borge(n) des voirs(creven) wille(m)s als p(ri)ncipale sculde(re)n ongezund(er)t wille(m)/
en(de) arnt sonen willems witten henric de ruyte(re) van wencsel jan van/
meerbeke ende jan van wynge soen jans van wynge prim[(us)] kersmake(re)/
smet m(ar)tii xxi
ContributorsJan Bonquet , Inge Moris , Dieter Peeters , Agata Dierick
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-08-24 by Inge Moris