SAL8109, Act: R°127.1-V°127.1 (123 of 230)
Search Act
previous | next
Act R°127.1-V°127.1  
Act

Transcription

2020-06-29 by Chris Picard
Cont sij allen lieden dat jan van meerbeke jans soen es comen in jegewordich(eit)/
der scepen(en) van loven En(de) heeft genomen en(de) bekynt dat hij genome(n) heeft van/
janne keyenoege sijn goede gelegen te meerbeke bij ev(er)sb(er)ge metten huysen/
hoven duyfhuyse en(de) lande omtrent [xxv(½) boende(r)] negenthien boende(r) en(de) een half te/
houdene te hebbene en(de) te wynnene van halfmeerte neestcomen(de) neest/
lest leden eenen t(er)mijn van xii jae(re)n langc daerna sonder myddel volge(nde)/
elcs jaers dae(re)n bynnen o(m)me vier en(de) veertich mudde en(de) drie [vier xii] molevate/
rox alzulcx als opt voirs(creven) lant wasse(n) sal met wa(n)ne en(de) veede(re)n wel/
bereyt der mate(n) van loven tsente andries misse appostels te betale(n)/
en(de) te love(n) te leve(re)n alle jae(re) de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken/
t(er)mijn als vervolghde schout Behoudelic dien dat de voirs(creven) wy(n)ne/
alle jae(re) sine(n) t(er)mijn due(re)nde vi mudde rox den kynde(re)n vander/
heyden en(de) vier mudden rox en(de) drie chijns gulden(en) inder stat/
van bruessel daert hem jan keyenoege bevele(n) sal betalen en(de)/
leve(re)n sal welc core(n) en(de) gulden(en) den voirs(creven) wynne jairlix afslac(h)/
sijn sulle(n) inde voirs(creven) geheel so(m)me En(de) oft de bij gebreke der/
van betalinge(n) des wy(n)nen de voirs(creven) jan keyenoege oft sijn goed(en)/
e(n)nige scade hadden oft leden die soude de voirs(creven) wynne janne keyenoege moete(n) oprichten It(em) sal de voirs(creven) wynne hebben/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde alle de beemde totten voirs(creven) goeden/
hoe(re)nde uutgenome(n) drie dach(mael) beemts den kynde(re)n vander/
heyden toebehoe(re)nde elcx jaers o(m)me vi gulden pet(er)s also/
nu gemeynlic in borse(n) gaen en(de) vi gulden schilde te weten/
veertich pl(a)c(ken) [alsulcx gelts] also nu gemeynlic cours heeft voe(r) elken/
schilt gerekent tsente m(er)tens misse inden wynt(er) te betalen/
en(de) telken t(er)mijn als vervolghde schout Item de voirs(creven) wy(n)ne/
sal betale(n) allen den chijns en(de) co(m)mer uute(n) voirs(creven) goeden gaende/
en(de) daer voe(r) sal hem jan afslaen alle jae(re) een half mudde/
rox [It(em) de wynne sal den ... en(de) d(aer) voe(r) sall hij half de ...] Item de voirs(creven) wy(n)ne sal int voirs(creven) hof leve(re)n alle jae(re)/
sestich mandele(n) walme(re)n de huysinge ald(aer) mede te houden/
en(de) alsmen die verdect en(de) anders van oude(n) wercke int vors(creven) hof/
werct so sal de wy(n)ne den werclude(n) den montcost geve(n) en(de) jan keye(noe)[ge]/
de dachue(re)n betalen Item sal de voirs(creven) wy(n)ne de huysinge(n) vande(n) voirs(creven)
//
hove vander onderster rikele(n) ned(er)w(er)t houde(n) en(de) so wes hem beesten/
aende selve huysi(n)ge breke(n) doen make(n) op sine(n) cost It(em) sal de voirs(creven)/
wynne de grechte(n) vanden voirs(creven) hove alle jae(re) wel en(de) loflic ge ruyme(n)/
en(de) vege(n) en(de) die ten afsceide van sine(n) t(er)mijne wael en(de) cusbaerlic/
opgegrave(n) en(de) geruympt late(n) It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne alle/
stroe en(de) vosteri(n)ge(n) vanden voirs(creven) goede(n) comen(de) en(de) vanden ande(re)n/
lande(n) oft hij e(n)nige goede meer hielde int voirs(creven) hof bringe(n)/
die ald(aer) etten en(de) slite(n) met sine(n) beesten en(de) te mest maken/
en(de) tmest daer op vue(re)n opt voirs(creven) lant vue(re)n slants meeste(n)/
p(ro)fijte It(em) doeft ald(aer) wassen(de) sal de voirs(creven) wy(n)ne jairlix/
t(er) erden leve(re)n en(de) de voirs(creven) jan en(de) de wynne(n) sulle(n) die half/
en(de) half deylen en(de) dan sal de wy(n)ne janne sijn helcht/
te love(n) leve(re)n It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne de voirs(creven) goede bevrede(n)/
mette(n) lueke d(aer) op wassen(de) en(de) so waer ald(aer) e(n)nige willige(n)/
verdroge(n) die sal de wy(n)ne voe(r) sijn berri(n)ge hebbe(n) en(de)/
voe(r) elke vroeghde willige twee [drie] leve(n)de poete(n) vanden selve(n)/
arde opte voirs(creven) goede sette(n) It(em) sal de wy(n)ne de voirs(creven) goede/
ten afsceiden van sine(n) t(er)mijne wel en(de) loflic beheymt en(de)/
bevreet gewo(n)ne(n) en(de) geworve(n) late(n) also hij die vant tot/
sine(n) aencome(n) te wete(n) It(em) de wynne vi boend(er) i dach(mael)/
myn met rogge besaeyt op iiii getidege voren/
en(de) dande(re) lande gelijc sine(n) reengenoete(n) boven/
en(de) beneden h(ier) En(de) alle de vurw(er)den (et)c(etera) H(ier) af/
sijn borgen jan van meerbeke sijn vad(er) [en(de)] goessen vand(er)/
stoct p(ri)m(us) boys voshem ja(nuarii) xx
ContributorsInge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2011-11-07 by Inge Moris