SAL8109, Act: R°24.2-V°25.1 (34 of 230)
Search Act
previous | next
Act R°24.2-V°25.1  
Act

Transcription

2020-01-10 by Chris Picard
Item jan van bullestraten soen arnts van bullestraten in jegewordich(eit)/
der scepen(en) van loven gestaen heeft genomen en(de) bekynt dat hij/
genomen heeft van diericke van langrode thof des selfs/
dierix geheten van tuydekem metten huysen hoven wynnen(de)/
landen beemden eeusselen te gader met (½) boender (½) dachmale/
vii roeden en(de) iii vierdelen beemde gelegen opten heert gelijc/
tvoirs(creven) hof en(de) goede inde p(ro)chien van herent en(de) van winxele/
gelegen sijn en(de) willem de witte die in pachtingen gehoude(n)/
heeft h(ier) inne uutgenomen tgroet steynen huys staende neest/
der porten alder ni langcs der straten [metten stalle daer ald(aer) neest stae(n)de] dwelcke de voirs(creven)/
dieric tot sijnre nutscap en(de) profite hebben en(de) behouden sall/
Te houden te hebben en(de) te wynnen van halfmeerte neestleden/
eenen t(er)mijn van vijfthien jaren langc deen na dander sond(er)/
myddel volgende Elcs jaers dae(re)n bynnen omme en(de) voe(r)/
sessen(de)tseventich mudde rogs ende een zister rogs pachts van/
herent goet en(de) payabel met wanne en(de) veede(re)n wel bereyt/
der maten van loven tsente andries misse appostels te betale(n)/
en(de) te loven daert den voirs(creven) dierick genuegen sall te leve(re)n/
alle jare den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende telken t(er)mijne als/
v(er)volghde schout Ende de voirs(creven) beemde en(de) eeussele o(m)me/
en(de) voe(r) xviii gulden riders der mu(n)ten h(er)toge philips/
h(er)toghe van bourg(oignen) en(de) van brabant voe(r) dat(um) des briefs/
gemunt goet en(de) ghinghe tsente mertens messe inden/
wynter te betalen alle jae(re) gelijc voirs(creven) es Item sall de/
voirs(creven) wynne jairlix int voirs(creven) hof leve(re)n c goeder custbare/
mandelen walme(re) de huysinghe vanden voirs(creven) hove mede
//
te decken en(de) alsmen die aldaer verdect sall dieric de/
dachueren en(de) de wynne den montcost betalen Item sall/
de voirs(creven) wynne de wande vanden voirs(creven) hove houden vanden/
ondersten rikelen nederweert [totter platen] in goeden state Item sall/
de voirs(creven) wynne alle stroe en(de) voesteringe vanden voirs(creven)/
goeden comen(de) int voirs(creven) hof vueren die etten en(de)/
sliten met sinen beesten dat te meste maken en(de) dmest/
opte lande vanden voirs(creven) hove vueren ten meesten orbe(re)/
en(de) profite des selfs lants Item sall de voirs(creven) wynne/
alle de voirs(creven) goede jairlix wael en(de) custbaerlic beheyme(n)/
en(de) bevreden daers noet es de grechten opgraven de/
beemden ryoelen en(de) waterleyden wael ruymen en(de)/
verwae(re)n ten behoirleecken tide also datter den voirs(creven)/
voirs(creven) diericke noch sinen goeden egheen scade af en come/
Item sall de voirs(creven) wynne jaerlix leve(re)n also vele staken/
en(de) mests als opten wijngart des voirs(creven) dierix als de/
selve dieric behoeven sall [en(de) daer voe(r) sal de wynne den afval vanden wijng(ar)de hebben] Item sall de voirs(creven) wynne/
de willegen en(de) trunckeycken omtrint den voirs(creven) goeden/
moghen truncken en(de) houwen te behoirleecken tide maer/
in dander opgaende hout sal hij gheen recht hebben/
Item sall de voirs(creven) wynne opte voirs(creven) goede alle jae(re)/
sinen t(er)mijn due(re)nde setten c willegen poten en(de) oft/
d(ae)re eenige v(er)droeghde so sall hij daer voe(r) ii leve(n)de/
poten moeten setten Item oft int voirs(creven) hof eenigen/
brant geviele uut ocsuyne des wynnen oft sijns huysge/
syns so soude de voirs(creven) wynne die scade wed(er) repare(re)n/
en(de) doen maken en(de) richten in goeden state oft den voirg(enoemde)/
diericken daer voe(r) tsijnre manissen opleggen en(de) betalen/
c hollantsche gulden
//
En(de) oft de voirs(creven) wynne enige scade van brande hadde oft lede(n) die/
van dierix weegen oft sijns huysgesyns toequame so soude/
alsulken scade de voirs(creven) dieric den wynne oprichten ten/
prise van goeden knapen Item sall de voirs(creven) wynne den/
voirs(creven) dieric jaerlix hueden en(de) herden twee vercken/
en(de) die verwae(re)n gelijc den sinen
Item sall de voirs(creven)/
dwynne den voirs(creven) dieric jaerlix doen vier milen/
o(m)me gaens loven daert dieric bege(re)n sall mett/
sinen wagen en(de) p(er)den sess [viii daghe] corweyden Item sall de voirs(creven)/
dieric alle de oeft vanden bogarde en(de) alle ande(re)/
hoeft opte voirs(creven) goede wassen(de) hoedanich die sijn mach/
half hebben En(de) als die tijtveerdich es saelt de/
wynne diericke condigen dan sall dieric de lesers/
daer toe stellen en(de) dien sall dieric hue(re) dachue(re)n/
betalen en(de) de wynne sal hun den montcost geven/
en(de) die vruchten t(er) eerden sijnde en(de) in tween deelen/
gedeilt sall dieric de wynne diericken sijn helcht/
thuys oft daert hem genuegen sall [bynnen loven] leve(re)n Item sall/
de voirs(creven) dierick de duven vanden duyfhuyse int/
hof staende jaerlix half hebben en(de) de wynne sall dand(er)/
helcht hebben en(de) daer voe(r) den duven teten geven/
Item als de voirs(creven) dieric int voirs(creven) hof doet/
metsen tymme(re)n decken oft plecken [van ouden wercke aende(n) huysinge die daer nu staen] so sall dieric/
den wercluden de dachue(re)n betalen en(de) de wynne sall/
hen den montcost geven [It(em) sal de voirs(creven) wynne de weye van dierix elsbossche met sinen beesten mogen etten na dat de spruyten drie jae(re) out sijn zullen en(de) niet eer It(em) den bosch sall de wynne wel en(de) loflic bevreden also datt(er) diericken egheen scade af en come] [It(em) sal de wynne] Item sall de voirs(creven) wynne/
de weye van
[in] dierix elsbossche [egeen recht hebben noch int eyckenbosch [(½) boskeden] desgelijx] met sinen beesten/
bog slite etten mogen na dat de spruyten drie jae(re)/
out sijn en(de) niet eer It(em) den bosch sall de wynne wel
//
en(de) loflic bevreden also datter diericken egheen scade af/
en come
Item jan en sall de wynne en sall egheen/
recht hebben in een dachmael elsbroecs dat inde helle/
leet daer de leeps doer loept Item dieric sall/
dmolenhuysken metten hoefken tot tsmolders behoef behoud(en)/
Item wes berhoute dieric opte voirs(creven) goede doet maken /
sall hem de voirs(creven) wynne thuys leve(re)n
Item de wynne/
en sall egheen recht hebben in dierix wijngart [dan den afval vanden houte] en(de) den/
wijn van den wijngarde sall de wynne diericke/
jairlix tsinen huys leve(re)n vueren Item sall de voirs(creven) wynne/
alle jae(re) een dachmale beemts gelegen op hemelrike/
doen mayen en(de) wy(n)nen en(de) thoey diericken thuys leve(re)n/
Item sall de voirs(creven) wynne alle jae(re) een boend(er) vanden voirs(creven)/
goeden hoer over mergelen Item sall de voirs(creven) wynne/
bynnen den lesten drie jae(re) elx jairs een boend(er) moghen/
hoervruchten en(de) niet meer en(de) ten lesten jae(re) sall hij een/
boend(er) diericken laten met raepsade besaeyt Item/
de voirs(creven) dieric sall den voirs(creven) wynne jaerlix geven/
v ellen lakens tot eenen tabbarde Item en sall de/
voirs(creven) wynne egheen ande(re) lande bynnen den voirs(creven)/
t(er)mijn moghen wynnen [dan sijns selfs p(ro)per erve en(de) so dat erve en sall hij uut dierix hove niet mesten] Item sall de voirs(creven) wynne/
de goe voirs(creven) lande sinen t(er)mijn due(re)nde wel en(de) loflic/
wynnen en(de) w(er)ven gelijc sijnen reengenoeten boven en(de)/
beneden en(de) die gewo(n)nen en(de) geworven laten also h [also hij die vant tsine(n) aencomen te weten xi neghen boend(er) en(de) drie dachmael met rogge besaeyt op vier voren]/
na volcht te weten den [den] roggenen aert [wel besaeyt]op vier/
getidege voren
en(de) de storte [x boender en(de) iii dach(mael)] en(de) de brake elc op een/
vore It(em) sal de wy(n)ne tsine(n) afsceide(n) opte goede [x (½) boend(er) en(de) l] laten v/
valvekene alzulke als hij die vant/
H(ier) af sijn borge(n) jan wasschart gehete(n) oem henr(ic) de royte(r)/
lodewijc van haeght henric van bullest(ra)te(n) jans brueder/
gheerd en(de) arnt van bullestrate(n) brued(er)s des vors(creven) jans Prim[(us)]/
witt(eman) voshe(m) dec(embris) xvi
ContributorsInge Moris , Dieter Peeters
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-01-12 by Inge Moris