SAL8114, Act: V°124.5-V°125.1 (147 of 357)
Search Act
previous | next
Act V°124.5-V°125.1  
Act
Date: 1442-12-05
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2020-06-24 by Pieter Soetewey
It(em) villic(us) lov(aniensis) med(iantibus) scab(inis) lov(aniensibus) add(uxi)[t] wil(he)lmu(m) edelhe(re) pr(esbyte)r(u)m ad o(mn)ia/
et sing(ula) bo(na) mo(bilia) godefridi de liesch ubicu(m)q(ue) locor(um) sit(a) co(n)sistu(n)t/
aut q(u)[o]cu(m)q(ue) no(m)i(n)e censea(n)tur p(ro) c(er)tis recog(nitionibus) et promiss(ionibus) quar(um) tenor/
sequitur in h(ec) verba Cond zij allen lieden dat goert van lies/
[vacat]/
Cont sij allen lieden dat goert van lies woenen(de) te velthem in jegewordich(eit)/
der scepene(en) van loeven(e) gestaen heeft genomen en(de) bekint dat hij/
genomen heeft van he(re)n willeme edelhe(re) prieste(r) thof des selfs h(er)/
willems geheeten thof ten driessche metten huysen hoven wynnenden/
landen beemden eeusselen en(de) sijnen toebehoirten houdende tsamen twee/
boender oft dair omtrent gelijc dat belegen es inde p(ro)chie van velthem/
in eene(n) stuck aldair uutgenomen tcleyn huysken metten duyfhuyse/
dwelc de selve h(er) willem behouden sal te houden te hebben ende/
te wynnen van halfmeerte dat was int jair ons he(re)n duysent/
vierhondert en(de) viertich leistleden eenen t(er)mijn van sesse sesse /
jae(re)n langc deen nae doender sonder middel volgende elcx
//
jairs dae(re)n bynne(n) omme en(de) vore drie mudden rox goet ende paiabel der maten/
van loeve(en) ende vijf rinsche gulden(en) te weten twintich stuvers d(er) munten ons/
gened(ichs) he(re)n des h(er)togen van burg(oig)[nen] en(de) van brabant voe(r) elken gulden/
rinch rinsche voirs(creven) gerekent te s(en)[te] andries misse apostels te betalen(e)/
en(de) tvoirs(creven) coren te loeven te leve(re)n alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende telken/
t(er)mijne als vervolghde scout voirt heeft genomen de selve wynne en(de) bekint/
dat hij genomen heeft vanden selven h(ere)n willeme alle dande(re) wynnen(de) lande/
des selfs h(er) willems alsoe verre die den voirs(creven) h(er) willeme aldair toebehoiren(de)/
sijn te houden te hebben en(de) te wynnen van halfmeerte voirs(creven) eene(n) t(er)mijn vanden/
voirs(creven) sesse jae(re)n en(de) elcs jairs dae(re)n bynne(n) o(m)me de helicht van allen den vruchte(n)/
ende coirne op de voirs(creven) goede jairlijx wassende met sulker condicien ende/
vuerwerden dat de voirs(creven) h(er) willem en(de) de voirs(creven) wynne jairlijx half ende/
half deylen sullen doeft inde bogart vanden voirs(creven) hove jairlijx wassende/
en(de) soe wanneer dat gedeilt sal sijn soe sal de voirs(creven) wynne tw tvoirs(creven) h(er) will/
willems helicht tot sijne(n) s huys te loeven leve(re)n Item soe wanneer men/
aen de voirs(creven) huyse decken oft plecken sal zo es vuerwerde dat de voirs(creven)/
wynne alle jae(re) vier mandelen walms gheven sal te verdeckene en(de) die/
den werclieden den montcost geve(n) den leem halen en(de) den walm die de/
voirs(creven) h(er) willem sal doen verdecken aen de voirs(creven) huyse te loeven halen/
des sal de voirs(creven) h(er) willem den werclieden de dachue(re)n betalen en(de) als de/
voirs(creven) h(er) willem sijn voirs(creven) helicht sal doen dersschen soe sal de wynne/
sijn coren dair af tot sinen huys leve(re)n Item Item es vuerwerde dat/
de voirs(creven) wynne inden wijntijt des voirs(creven) h(er) willems wijn thuys voe(re)n/
sal en(de) voirt sijn wijngart staken die de selve h(er) willem te velthem sal/
doen maken op den wijngart de voirs(creven) voirs(creven) h(er) willems Item noch/
es vuerwerde dat de voirs(creven) h(er) willem alle jare jae(re) coepen sal sesse/
mandelen stroes en(de) desgelijx de voirs(creven) wynne sesse mandelen stroes/
o(m)me mest af te makene Item alsoe vele mergels als de voirs(creven)/
wynne halen sal alsoe vele mergels sal de voirs(creven) h(er) willem oec doen/
halen Item es vurw vuerwerde als de voirs(creven) wynne den voirs(creven)/
h(er)willeme mergel haelt met twee p(er)den soe sal hij hebben van elke(n)/
voed(er) acht placken en(de) als hijs haelt met drie p(er)den soe sal de voirs(creven)/
wynne hebben neghen placken Item es vuerw(er)de dat de voirs(creven) wynne/
van elcken elken voedere dat hij van velthem te loeven voeren sal/
oft van loeven tot v velthem hebben sal sesse pl(a)c(ken) en(de) niet meer/
vanden voirs(creven) h(er) willeme Item de voirs(creven) wynne sal de lande die hij/
t(er)helicht wynni(n)gen genomen heeft vanden voirs(creven) h(er) willeme ten/
eynde van sijnen afscheiden laten gelijc hij die bevonden heeft tot/
sijnen aencome(ne)n te weten inden yersten een half boender lants/
gelegen op chorixhem wel gemest en(de) met t(er)wen besayt Item drie/
dach(mael) lants in eenen stuck geleg(en) opt selve velt gemest en(de) met/
rogge besayt It(em) i dach(mael) lants gelegen opt selve velt gemest en(de)/
met rogge besayt It(em) i dach(mael) lants geleg(en) neven de goede gielijs
//
vanden broeke besait iii(½) wassinge en(de) gemest Item (½) dach(mael) opden ijsputte/
en(de) een stuck lants ten kersele(re) geleg(en) gemest en(de) met rogge besay besaeyt/
Item alle dandere lande gestortvoirt Item wairt alsoe dat de voirs(creven)/
h(er) willem bynnen den voirs(creven) tijde eenige lande inde voirs(creven) p(ro)chie van/
velthem cochte soe es vur vuerwerde dat de voirs(creven) wynne de selve/
goede gelijc den anderen t(er)helicht wynni(n)gen houden sal den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde Item es vuerw(er)de dat de voirs(creven) wynne inden oeghst/
alst coren tijtverdich sijn sal den voirs(creven) h(er) willem sijn helicht inde/
schue(re) vue(re)n ende leve(re)n ende wairt alsoe dat de voirs(creven) h(er) willem en(de)/
de wynne bynnen den voirs(creven) tijde van malcande(re)n wouden scheiden/
dat sij dat sullen mogen doen ten derden jae(re)n ende niet eer op alsoe/
dat de gene die alsoe scheiden woude den anderen dat een jair te voe(re)n/
kundigen sal ende laten weten ende alle dese voirs(creven) vuerwerden gelufte(n)/
ende condicien hebben geloeft de voirs(creven) h(er) willem in deen zijde ende/
de voirs(creven) wynne in dandere malcande(re)n vast en(de) gestedich te houden/
tallen tijden ende t(er)mijnen als zij wallen ende verschijnen sullen en(de)/
telken t(er)mijne als vervolghde schout dair waren over lodewijck/
roelants et arnd vynck scepen(en) te loeven gegeven neghenthien/
dage in decembri int jair ons heeren duysen vierhondert ende/
eenenviertich Item godefridus de lyesch de velthem promisit d(omi)no/
will(el)mo edelhere p(res)b(yte)ro sex aureos denarios dictos clinckarde monete/
d(omi)ni ph(ilipp)i ducis burgondie et braban(tie) bonos et legales ad festum beati/
beati remigii epi(iscopi) p(ro)xim(um) ventur(um) p(er)solvend(os) tamq(uam) debitu(m) assecutu(m)/
Testes jaspar absoloens et johannes de ov(er)wynghe scabini lovan(ienses)/
datum anno d(omi)ni millesimo quadringentesimo quadragesimo mensis/
martii die vicesima It(em) godefridus de lyesch de velthem promisit/
d(omi)no wil(he)lmo edelhee(re) p(res)b(yte)ro tres modios siliginis bone et pagabilis/
mensure lovan(iensis) et sex florenos renen(ses) aur(eos) bonos et legales ad festu(m)/
s(an)c(t)i joh(ann)is bap(tis)[te] p(ro)xim(um) ventur(um) p(er)solvend(os) et d(i)c(t)am siligine(m) apud/
lovaniu(m) deliberand(am) tamq(uam) debitu(m) assecutu(m) Testes arnoldus vynck/
et joh(ann)es prijkere scabini lovanien(ses) datum anno d(omi)ni millesimo qua dringentesimo quadragesimo p(ri)mo mensis decembris die decima/
nona Et h(ab)uit querel(as) hiis int(er)f(uerunt) rike velde dec(embris)/
qui(n)ta
ContributorsInge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2013-06-06 by Inge Moris