SAL8116, Act: V°164.4-R°165.1 (182 of 318)
Search Act
previous | next
Act V°164.4-R°165.1  
Act
Date: 1445-02-03

Transcription

2022-10-26 by kristiaan magnus
It(em) jan van alphen van vilvoirde en(de) wille(m) van campe(n)hout van mechle(n)[als monbour theus en(de) van aphen soene ja(n)s [en(de) matheeus sone jans van app alphe(n)]]/
in jeg(ewordicheit) der scepen(en) van lov(en) gestaen heeft [hebben] verhuert en(de) bekynt/
dat sij v(er)huert heeft [hebben] janne van mechle(n) [sone wilen henrix] xxxi roede(n) wijngarts/
luttel myn oft meer also dat [die] belege(n) is [sijn] op den vildriesch tussche(n)/
de wijngaerden der v joffr(ouwe) van doirne in deen zijde en(de) dense/
gemeyne wech aldair in dande(re) o(m)me Te houden(e) en(de) hebbe(n) van/
sinte merte(n)s misse lest lede(n) ene(n) t(er)mijn van sesse jae(re) lang elcx/
jaers daer in bynne(n) voir en(de) om iii gulden(en) rijnsch(e) te xix/
stuv(ers) sinte m(er)tensmisse te betale(n)ne [den vors(creven) janne van alphen] alle jae(re) den voirscr(even)/
t(er)mijn duren(de) q(uo)li(bet) ass(ecutu)[m] It(em) es in deser huere(n) claerliken/
ondersproken dat die voirscr(even) jan van mechle(n) opden voirscr(even)/
wijngaert binne(n) den voirscr(even) t(er)mijne tot sijne(n) scoensten vuere(n)/
sal oft doen vuere(n) iii bot voeder mest tot des voirscr(even)/
wijngaerts meeste(n) p(ro)fijte It(em) es noch vorwaerde dat die
//
selve jan den voirscr(even) wijngart ten behoirlike(n) tijde(n) wel/
en(de) loffelike(n) wercke(n) sal alsoet behoirt en(de) anders sijn behoefte(n)/
doen gelijck rengenoite(n) bove(n) en(de) benede(n) [en(de) sal dien wijngart mogen laten ten lesten jare wa(n)neer hij den wijn daer af getogen heeft sond(er) d(aer) toe iet te meer te doen] Hier af sijn borge(n)/
als p(ri)ncipael sculderen ongezundert en(de) o(n)v(er)sceyden jan stroelens/
geheten masele(re) mosele(re) en(de) art van mechle(n) brueder des voirscr(even)/
jans Et p(rim)[(us)] P(ro)mitt(entes) d(i)c(t)o joh(ann)es de ap alphe(n) et matheus p(re)d(i)c(t)i/
erga quoscu(mque) wara(n)diam nycola(us) moens et joh(ann)es mathijs fusor/
pottoru(m) sta(n)gneoru(m) erga quoscu(mque) (et) r(e)c(t)am p(re)sta(r)e wara(n)diam Et duo? p(rim)[i?] /
ov(er)wynge vynck(enbosch) febr(uarii) t(ercia)
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-03-04 by kristiaan magnus