SAL8120, Act: V°47.1-V°48.1 (60 of 358)
Search Act
previous | next
Act V°47.1-V°48.1  
Act
Date: 1448-08-27
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-08 by xavier delacourt
Cond zij allen lieden dat een deylinghe en(de) scheydinghe gedaen ende/
geschiet is tusschen janne de clerck plattijnmake(re) lijsbette(n) vand(er) basdonck/
sijne(n) wijde [wijve] jacoppe vande(n) wayenberghe en(de) kathijlin katlijne vand(er)/
basdonck sijne(n) wijve zuster der voirscr(even) lijsbette(n) en(de) henricke(n) vand(er)/
phalijsen [en(de)] barbelen vand(er) basdonck sijne(n) wijve zuster der voirscr(even) gesust(ere)n/
alse van zek(ere)n goeden nae de doot jans wijlen vand(er) basdonck en(de) m(ar)griete(n)/
wijlen van cleve sijne(n) wijve vad(er) en(de) moed(er) der voirscr(even) gesust(ere)n der/
selv(er) gebleven en(de) verstorve(n) sijnde te deylnene [deylene] h(ier) nae volghen(de) Te/
weten(e) inden yersten van eene(n) huyse met sijnd(er) toebehoerte(n) gehete(n)/
tsaeckbert geleghe(n) inde p(ro)fstrate tusschen de goede h(ere)n gielijs vranx/
in beyden zijden Item van eene(n) huyse [en(de) hove] met sijnd(er) toebehoerte(n) geleghe(n)[en(de) hove en(de) hove gelijc dat dat gelege(n) is] inde strate gehete(n) verduldicheit ald(aer) naest den goeden everaerts van/
winghe It(em) van eene(n) huyse en(de) hove mett(er) scaelgien gehete(n) de catte/
en(de) met eend(er) ha eene(n) halve(n) solde(re) boven de p(er)te [porte] vand(er) herberghe(n)/
gehete(n) den ynghel geleghe(n) inde proefstrate tusschen de selve porte/
en(de) de goede everaerts van wynghe [voirs(creven)] It(em) noch van eene(n) huyse/
geleghe(n) inde verduldicheit ald(aer) naest den goeden h(ere)n claes van sinte/
goerijx ridders Ende noch van eene(n) wijngarde geleghe(n) opden steen/
wech buyte(n) de borchporte tusschen de goede jans keyenoghe van/
Van welken goeden voirscr(even) alsoe verre als de voirscr(even) p(ar)tijen en(de)/
d(er) voirscr(even) deylinghe en(de) scheydinghe met tghene dat h(ier) nae/
volght aengaen mach De voirscr(even) jan de clerck als geleydt/
sijnde naeden rechte der stad van loeven(e) tot alle(n) den goeden beyde/
have en(de) erve des voirs(creven) wijle(n) jans vand(er) basdonck sijn voirs(creven)/
beleydt d(aer) aff volcomelijck quijtgescouden heeft Dese voirscr(even)/
goede aldus in twee porcien gedeylt sijnde Soe sijn den voirs(creven)/
janne de clerck lijsbette(n) sijne(n) wijve [gevalle(n)] in sijn [h...re huer] deylinghe de goede/
h(ier) nae volghen(de) te weten(e) tvoirscr(even) huys gehete(n) tscaeckbert/
mette(n) groetsten huyskene [mette(n) hove] inde verduldicheit geleghe(n) dat/
geleghe(n) is ald(aer) naest den goeden des voirscr(even) everaerts van/
wynghe gelijc en(de) in alle d(er) manie(re)n de voirscr(even) goede bove(n)/
gespeceficieert staen op alle(n) den last en(de) co(m)mer d(aer) voe(r) uutgaen(de)/
ten behoerlijke(n) tijde(n) te betalen(e) Ende voert ane op vier/
gulden pe(n)ninghe(n) geheten rijders der mu(n)te(n) ons gened(ichs) h(ere)n ts(er)tog/
ts(er)toghe(n) van bourg(oign)[en] en(de) van brabant [(et)c(etera) erfchijs en(de) rente(n)] alle jae(re) opden vijfsten/
dach vand(er) maent van m(er)the [acht(er)volgende seke(re) comp(ro)misse en(de) appoentemente(n) voe(r) scepen(en) van loven(e) tusscen den vors(creven) p(er)sonen alse vande(n) vors(creven) panden tande(re)n tijden gedaen en(de) ov(er)gegheven sijnde] te betalen(e) te weten de/
twee rijders d(aer) aff den jacoppe(n) vande(n) waeyenberghe katlijne(n)/
sijne(n) wijve voirg(enoemt) ende dand(er) twee rijders d(aer)aff den voirs(creven)/
henricke(n) en(de) barbelen sijne(n) wijve en(de) hue(re)n naecomelinghe(n) erflijck/
/ en(de) e(m)m(er)meer It(em) is noch den voirscr(even) janne en(de) lijsbette(n) sijne(n) wijve gevalle(n)/
in hue(re) deylinghe terddel vande(n) voirs(creven) wijngarde geleghe(n) als voe(r)/
op terddel vande(n) laste d(aer) voe(r) uutgaen(de) It(em) voertane soe sijn/
gevalle(n) en(de) gebleve(n) den voirscr(even) henricken vand(er) phalijsen en(de) barbe(re)n/
sijne(n) wijve vande(n) voirscr(even) goeden de goede h(ier) nae volghen(de) in hue/
hun
[huer] deylinghe Te weten inde(n) yersten tvoirscr(even) huys en(de) hoff/
metter scaelgien gehete(n) de catte mette(n) voirscr(even) halve(n) solde(re) geleghe(n)/
als bove(n) It(em) tcleynste huys inde verduldicheit geleghen ald(aer) naest/
den goede(n) des voirscr(even) h(ere)n claes op alle(n) den last en(de) co(m)m(er) d(aer) voe(r)/
uutgaen(de) ten behoerlijke(n) tijde(n) te betalen(e) Ende voertane op drie/
rinsche gulden(en) goet en(de) ghinghe erfchijs en(de) rente alle jae(re) deen/
helicht te kersmisse en(de) dand(er) helicht te sinte jansmisse bap(tis)[te(n)]/
den voirs(creven) jacoppe(n) en(de) katlijne(n) sijne(n) wijve en(de) hue(re)n naecomelinge(n)/
t
erflijck en(de) e(m)m(er)meer te betalen(e) Met voerwerden dat de voirs(creven)/
henrick vand(er) phalisen en(de) sijn naecomelinghe(n) de voirs(creven) drie/
gulden rinsche erflijke rente(n) quijte(n) en(de) aff lossen mach alst/
hem gelieft teene(n) male oft te meer malen mer niet min/
dan eene(n) gulde(n) d(aer)aff teene(n) male en(de) elken pe(n)nijnck met/
xviii d(enieren) d(er) gelijke(n) en(de) [altoes] met volle(n) chijse vande(n) t(er)mijne daer inne/
de quitinghe geschiede(n) sal It(em) sijn den voirscr(even) henricke(n) en(de) barbele(n)/
sijne(n) wijve gevalle(n) in huer deylinghe de twee derdde gedeelte/
vande(n) voirscr(even) wijngarde opte tweederdde gedeelte vanden laste/
daer voe(r) uutgaende It(em) want de voirs(creven) twee huyske(n)ne/
inde verduldicheit geleghe(n) met x pl(a)c(ken) en(de) de voirscr(even) twee/
ande(re) huyse te weten tscaeckbert en(de) de catte den voirs(creven) janne/
en(de) henricke in hun deylinghe gevalle(n) sijn ond(er) den and(ere)n met/
drie peters erflijck belast sijn Soe eest d(aer) aff voirw(er)de en(de)/
tussche(n) den voirs(creven) janne en(de) henricke ond(er)sproke(n) dat de voirs(creven)/
henrick alse vande(n) voirs(creven) x pl(a)c(ken) de tweederdde gedeelte d(aer)aff/
terddel d(aer) aff en(de) de voirs(creven) jan de clerck dand(er) twee gedeelte/
Ende vande(n) voirs(creven) iii peters dat de voirs(creven) jan en(de) henrick/
halff en(de) halff d(aer)aff gehouden sulle(n) sijn te betalen(e) Ende oft/
gebuerde in toecomende(n) tijde(n) dat den voirs(creven) henricke(n) [enighe van] sijne(n)/
voirs(creven) huysinghen [goeden] in sijn deylinghe gevalle(n) sijnde met rechte/
afgewonne(n) wordde dat dan en(de) in dien gevalle de voirs(creven) jan/
de clerck en(de) s lijsbeth sijn wijn [wijff] jacop vande(n) wayenberghe en(de)/
katlijne sijne elc van hen den voirscr(even) henricken en(de) elc van/
hen
te weten jan en(de) sijn wijn van eene(n) derddele jacop ende sijn/
/ wijff oic van eene(n) derddele restoer en(de) hem d(aer) aff genoech go doen/
sulle(n) Ende is noch voirwerde oft den voirs(creven) henricke(n) geliefde/
de voirscr(even) sijn huysinghe hem in sijn deylinghe gevalle(n) sijnde/
in toecomen(de) tijden te vercoepen en(de) die bove(n) den oude(n) co(m)mer/
meer dan c rinsche gulden(en) vercocht wordde(n) soe soude dat/
surplus den voirs(creven) drie p(er)soene(n) te gelijke toebehoe(re)n Ende/
mids alle(n)
Dese deylinghe aldus gemaect en(de) geschiet sijnde/
hebbe(n) geloeft de voirs(creven) jan de clerck lijsbeth sijn wijff jacop/
vande(n) waeyenberghe katlijne sijn wijf henrick vand(er) phalise(n)/
en(de) barbe(re) sijn s wijff malcand(ere)n vast en(de) gestedich te houde(n)/
elc van hen opt gedeelte des anders halmelijck renuncieren(de) en(de)/
vertijende I Ende mids alle(n) desen hebben de voirscr(even) p(ar)tijen/
malcand(ere)n openbaerlijck quijtgeschoude(n) kinnen(de) en(de) lijende deen/
vande(n) and(ere)n genoech gedaen en(de) geschiet sijnde alse van alle(n)/
haeflijke(n) goede(n) en(de) vlieghen(de) erve nae de doot der voirs(creven)/
gesust(ere)n vaders en(de) moed(er)s gebleve(n) sijnde waer die geleghen/
sijn oft hoe die genoempt moghe(n) wesen Ende voertane/
van alle(n) and(ere)n haeflijke(n) an aensprake(n) die sij deen [teghe(n)] den and(ere)n/
ter tot opde(n) dach van hey hede(n) eysschen(de) moghe(n) sijn Geloven(de)/
malcand(ere)n d(aer) aff nu(m)m(er)meer te aen te spreken [te moyen(e)] noch te vexe(re)n(e)/
h bij hen selve(n) oft by bij yemande and(er)s in eghene(n) rechte/
het sij gheestelijck oft werlijck cor(am) vynck [lint(re)] dormale/
augusti xxvii
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-20 by Inge Moris