SAL8121, Act: R°138.2-V°138.1 (184 of 381)
Search Act
previous | next
Act R°138.2-V°138.1  
Act
Date: 1450-01-08

Transcription

2020-01-08 by xavier delacourt
It(em) wouter de schoesitte(re) sone wijlen henrix van bierbeke in p(rese)nc(ia) heeft/
genomen en(de) bekint dat hij genome(n) heeft van wout(ere)n bollaert als geleyt/
totte(n) goeden berthelmeeus madea thoff des selfs berthelmeeus geg/
be
geleghe(n) te bierbeke mette(n) wynnen(de) landen beempden eeussele(n) Te/
houden(e) en(de) te hebben(e) van halff m(er)the naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van/
neghen ja(re)n langc due(re)nde sond(er) middel volghen(de) Elcx jaers da(re)n/
bynnen de voirscr(even) lande o(m)me en(de) voe(r) xxiii mudde corens goet/
en(de) paiabel d(er) maten van loeven(e) met wanne en(de) met ved(ere)n wael/
bereit En(de) de voirscr(even) beempde voe(r) en(de) o(m)me xxiii hollansche/
gulden(en) te xvi stuv(er)s beyde coren en(de) tgelt sinte andriesmisse/
te betalen en(de) te loeven te leve(re)n den voirs(creven) bertelmeeusse en(de)/
wout(ere)n aut alt(e)ri alle jare de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde q(u)[o]lib(et) ass(ecutu)[m] Ende/
/ oft gebuerde dat den selve(n) bertelmeeuse oft wout(ere)n geliefde de voirscr(even)/
betalinghe langhe(re) en(de) nae den voirscr(even) sinte andriesdach te verhouden(e) en(de) te/
vertrecken(e) en(de) dien vertreck staende de vorscr(even) wynne bynnen middelen/
tijde e(n)nich coren anders dan brootcoren hem pijnde te dersschene en(de)/
de voirscr(even) bertelmeeus oft woute(r)e oft yemant van hue(re)n weghen d(er)/
vermoyen oft suspicie hadde dat sij oft e(n)nich van hen in dien/
gevalle sullen moeghen sette(n) eene(n) derssche(r) op cost des voirscr(even)/
wynnen o(m)me ter minster scaden en(de) ten meesten p(ro)fijte te doen/
dersschen(e) soe vele dat den selve(n) bertelmeeus oft wout(ere)n van hue(re)n/
hueringhen betaelt sullen wesen Ende alsoe de schue(re) te henweert/
nemen en(de) in hue(re)n bewinde Behoudelijck datmen den voirscr(even)/
wynne d(aer)uut sal laten volghen de voesteringhe vanden beesten ten/
meesten p(ro)fijte It(em) sal de wynne alle jare sette(n) xxv willighe(n)/
poeten daer sij meest p(ro)fijts draghen moeghen en(de) voir elcke oude/
willighe ii poeten vande(n) selve(n) ae aerde It(em) sall de wynne/
alle jare ten minsten merghelen i boend(er) lants en(de) den mergel van/
dien sal bertelmeeus opde cuyle betalen en(de) de wynne sal dien/
opt lant vue(re)n It(em) sal de wynne alle jare ten voirscr(even) t(er)mijne/
(½) mudde erweten leve(re)n Ende de helicht vande(n) oefte dat bynnen den/
hove jaerlix wassen sall t(er) eerden leve(re)n en(de) tot bertelmeeus huys leve(re)n/
bringhen It(em) sal de wynne de duyve(n) voye(re)n en(de) teten gheven wael/
en(de) lofflijck en(de) d(aer)voe(r) sal de [selve] wynne dmest d(aer)aff comen(de) hebben It(em) sal/
de wynne beringhe moeghen maken aen haghen vorlen stronckboeme/
ter minster scaden It(em) de wyn en sal gheen beesten moeghen driven/
inde spruyten vande(n) bossche sij en sijn een jaer oudt It(em) sal de wyn/
betalen den chijs die de prioer van bierbeke heeft aende voirscr(even)/
goede sond(er) hen afslach te doene aende voirscr(even) so(m)me It(em) sal de/
wynne houden vande(n) voirscr(even) bertelmeeuse alsoe vele scape alst/
behoeft oft den selve(n) bertelmeeusse gelieft It(em) sal de wyn de voirs(creven)/
goede hoe hoff beemde huyse lande en(de) grechten wael en(de) lofflic/
bevreden en(de) die houde(n) van thuyne en(de) van haghen en(de) de huyse/
vand(er) ned(er) ond(er)ster rijkelen nederweert It(em) sal de wynne alle/
jae(re) leve(re)n xxviii mandelen walms o(m)me de huysinghe mede te/
decken(e) en(de) alsme(n) dien verdeckt sal de wynne de(n) wel [verk] werckliede(n) de(n) mont(cost)/
geve(n) en(de) b(er)telmeeus sal de dachue(re)n betale(n) En(de) desgelijx oftme(n) d(aer) tymm(er)de van/
oude(n) wercke d(aer)aff sal de wynne de(n) werckliede(n) den montcost geven en(de) b(er)tel/
meeus sal de dachue(re)n betalen It(em) sal de wynne tot sijne(n) afscheide(n) de(n) wint(er)aert/
wael en(de) lofflijck wynne(n) besaeyt late(n) met rogghe en(de) de(n) someraert gestort en(de)/
de brake geheel It(em) sal de selve wyn de voirs(creven) lande wael en(de) lofflijck wynnen en(de)/
werven en(de) ov(er)mesten te(n) behoerlijke(n) tijde(n) gelijc reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n) It(em) is/
voirw(er)de dat [oft] de(n) voirs(creven) bertelmeeuse en(de) wout(ere)n aut alt(eri) eor(um) t(er) eenre en(de) de voirs(creven) wynne/
t(er) ande(re) geliefde van malcand(ere)n te scheide(n) dat sij dat sulle(n) moeghe(n) doen inde(n) derdden jare/
Behoudelijck dat de ghene die scheide(n) wilt dat de(n) and(ere)n cundighe(n) sal en(de) laten wete(n) een/
halff jaer te voe(re)n dat de(n) and(ere)n cundighe(n) sal en(de) laten wete(n) It(em) want de voirs(creven) b(er)telmeeus/
de(n) voirs(creven) wynne geleent heeft vier mudde corens en(de) oic gedaen drie coye geschat sijnde op/
getaxeert op xii [grijpe(n) te xl pl(a)c(ken)] Soe eest voirwerde dat de selve wynne geloeft heeft den voirs(creven) bertelme(euse)/
oft wout(ere)n terddendeel vande(n) voirs(creven) coerne en(de) terddendeel vand(er) voirs(creven) scattinghen vanden/
voirscr(even) coeyen sinte andriesmisse naestcomen(de) te bet(alen) tweeste terddendeel sinte/
andriesmisse d(aer)nae en(de) terdde derddendeel s(in)[te] andriesmisse d(aer)nae te bet(alen) q(u)[o]lib(et) ass(ecutum)/
It(em) sal de voirs(creven) bertelmeeus de(n) voirs(creven) wynne jaerlijx geven eene(n) tabbaert laken/
[Soe wanneer hij sijne(n) and(ere)n knechte(n) cleede(re) gheeft en(de) d(aer)vore sal de selve wynne gehoude(n) sijn wael en(de) trouwelijck te verwa(re)n dbossch des voirs(creven) bertelmeeus H(ier)aff sijn borghen des voirs(creven) wynne jan vanden dale reynere schoesitte(re) de bealandenen brued(er) des voirs(creven) wynne en(de) jan golijs van bierbeke Et p(rim)[(us)] cor(am) ov(er)wynghe hazenberghe januar(ii) viii[a]]
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-02-23 by kristiaan magnus