SAL8121, Act: R°159.1-V°159.1 (207 of 381)
Search Act
previous | next
Act R°159.1-V°159.1  
Act
Date: 1450-01-10

Transcription

2019-11-29 by xavier delacourt
Nae dien dat lynart de court va(n) court s(ain)[t] estevene ov(er)lanc bide(n) hee(re) en(de)/
bid(er) stad van loeven(e) met zeke(re)n bedev(ar)den bij hem voldae(n) sijnde d(aer) af/
de vors(creven) hee(re) en(de) de stad wael te binne(n) sijn gecorrigeert es geweest/
en(de) ond(er) den and(ere)n dat hij in toecomen(de) tide(n) inden lande van brabant/
neghen(en) dienst oft officien en soude mogen dragen gelijc tregist(er)/
d(aer) af volcomelic uutwijst en(de) beg(ri)pt Uut den welke(n) de selve/
lynart opde(n) dach van heden voe(r) den rade vand(er) stad in p(rese)ncie(n) vanden/
hee(re) en(de) d(er) wet ald(aer) comen es hen oetmoedelic bidden(de) d(aer) af r(e)missie/
en(de) r(e)p(ar)acie te mogen(e) gecrigen(e) Te dien eynde dat hij sijn/
nootdorft en(de) sijn broet ombescaempt en(de) ongescoffiert met e(n)nige(n)/
dienste(n) oft officie(n) die hem worden mochten toediene(n) ende/
winne(n) mochte Aengesien dat de selve corectie negeenssins/
en beg(ri)pt begreep sond(er) e(n)nich gelt d(aer) om te mogen geven/
d(aer) toe hijs hem gedraeght p(re)senteerde d(aer) voe(r) op dat hem dat/
worden mochte alsoe vele gelts als costen soude een/
roede moers opd(er) stat vesten van loven(e) te maken half/
den hee(re) en(de) d(er) stad vors(creven) te gheve(n) Soe eest dat de/
hee(re) en(de) de stad tierst de vors(creven) corectie gevisenteert sijnde/
en(de) alle sake(n) en(de) besund(er)t de ernstige bede des voirs(creven)/
lynarts voe(r) oeghen nemende hebben met hue(re)n gemeine(n)/
consente en(de) overdraghe de vors(creven) p(re)sentacie des selfs/
lynarts aengenome(n) en(de) hem de vors(creven) corectie inder/
maten datse gesciet is geheelic en(de) all quijtgescouden/
en(de) te male te nieute gedaen in sulk(er) maten oft si noyt/
gesciet en hadde geweest Mids den welke(n) de selve/
lynart van tgene dat vors(creven) steet biden hee(re) ende d(er)/
stad vorscr(even) gerepareert en(de) absolveert is alse dat hij/
van nu voertaen alle officien ende dienste(n) die hem/
gebue(re)n mogen dragen ende vue(re)n mach gelijc en(de)/
in alle der manie(re)n hij die voe(r) dat(um) d(er) vors(creven) corectien/
/ dede oft hadde moghen doen niet wed(er)staende d(er) voirscr(even)/
corectien p(rese)ntib[(us)] jacobo ex liemi(n)gen henr(ico) de linthr(e) burg(imagistris)/
lud(ovico) rike god(efrido) roelofs walt(ero) pynnok jo(hanne) witte franc(one) willem(air)/
(et) joh(ann)e de hasenberghe (et) plu(r)ib[(us)] aliis de consilio Actu(m)/
januarii x anno xiiii[c] xlix
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-02-23 by kristiaan magnus