SAL8121, Act: R°57.1-R°59.1 (86 of 381)
Search Act
previous | next
Act R°57.1-R°59.1  
Act
Date: 1449-02-20

Transcription

2020-01-08 by xavier delacourt
Jacop kerrema(n)/
costijn sijn sone/
jan scavaert/
It(em) het sijn comen voe(r) den raide vand(er) stad jacop kerman/
met osten sijne(n) sone die hij heeft van jouffr(ouwe) kath(er)inen/
wijlen schavaerts ter eenre zijden en(de) jan schavaert brued(er)/
d(er) voirs(creven) wijle(n) jouffr(ouwe) kath(er)ine(n) t(er) ande(re) Seggen(de) ald(air) de/
voirs(creven) jacop met costen sijne(n) zone dat in tijden voirlede(n)/
als de selve jacop mett(er) voirs(creven) wijle(n) jouffr(ouwe) kath(er)ine(n) nae/
staet d(er) heilig(er) kercken v(er)gaerde hem met hae(r) bij janne/
wijlen cluytynck hue(re)n oem en(de) oic janne schavaert hue(re)r/
brued(er) voirs(creven) in huweliker voirw(er)den gegeve(n) was de/
helicht vande(n) goede(n) van nyv(er)sdonck gelegen ind(er) p(ro)chien/
van edighem uutgenome(n) thuys mett(er) omgaend(er) grecht/
mette(n) rijstalle en(de) der heerlich(eit) metten bedrive dwelck de/
voirs(creven) jan schavaert voe(r) uut behoude(n) sal soude met/
voirw(er)den oic dat jouffr(ouwe) kath(er)inae gehouden soude sijn/
den voirs(creven) janne schavaert hue(re)r brued(er) ov(er) te goede(n) zeke(re)/
goede chijse en(de) pachte(n) dair inne sij met scepen(en) brieve(n)/
van loeven(e) gegoet was bij wille(m)me uute(n) berge die/
totten goeden jans wijlen cluytynck zone wijle(n) willems/
geleidt was welke brieve de voirs(creven) jan schavaert tot/
hem w(er)t en(de) in sijne(n) handen heeft Ende hier nae soe/
wae(re) gebuert nae de doot d(er) voirs(creven) wijle(n) jouffr(ouwe) kath(er)ine(n)/
dat come(n) sijn voirtijden voe(r) den rade vand(er) stad de/
voirs(creven) jacop kerma(n) met costen sijne(n) zone ond(er) sijn/
dage sijnde t(er) eenre en(de) de voirs(creven) jan schavaert die/
inde geheel goede van nyv(er)sdonck voirs(creven) met scepen(en) br(ieven)/
van loeven(e) gegoet en(de) geerft es t(er) ande(re) ald(air) ten uut(er)sten/
get(er)mineert es dat jan schavaert voirs(creven) gehoude(n) sijn sal/
den voirs(creven) jacoppen vestich(eit) en(de) guedinge te doene vand(er)/
helicht vande(n) goede(n) van nyv(er)sdonck voirs(creven) Op zeke(re)/
voirw(er)den inder selver t(er)minacien begrepen Ende dat/
/ desgelijx de voirs(creven) jacop met costen sijne(n) sone den/
voirs(creven) janne schavaert ov(er)goeden soude zeke(re) goede rente(n)/
en(de) pachten dair inne de selve jan tot behoef der/
voirs(creven) wijlen jouffr(ouwe) kath(er)ine(n) sijnre zust(er) gegoet was/
En(de) oft e(n)nich gebreck wae(re) aen costen voirs(creven) om/
deswille dat hij ond(er) sijn dage was dair voe(r) soude/
jacop voirs(creven) caucie oft borchtochte setten om dat te/
voldoene soe wa(n)neer de selve coste(n) tot sijne(n) dage(n) /
comen soude sijn met meer woird(en) en(de) voirwerden/
ind(er) selver t(er)minacie(n) begrepen Allen desen nochtan/
huwelike(n) voirw(er)den en(de) t(er)minacie(n) niet wed(er) staen(de) heeft/
de voirs(creven) jan schavaert alle de voirs(creven) goede van nyv(er)sdonck/
en(de) desgelijx de goede diemen hem sculdich was over/
te goedene geheelick en(de) al gepossesseert gehantplicht/
en(de) de vromen p(ro)fijten en(de) bladingen dair af getoghen/
ende in sijne(n) p(ro)fijte gekeert sonder den selve(n) jacoppe(n)/
oft costen sijne(n) sone yet hier af gebuert te hebben(e)/
eene(n) tijt van xvi jae(re)n oft dair omtrint Bege(re)nde/
en(de) versueken(de) yerst voir al voldaen te hebben(e) de/
voirs(creven) t(er)minancie nae uutwijsen d(er) huweliker voirwerde(n)/
dair op sij gefu(n)deert es Te weten(e) goedinge ende/
vestich(eit) te hebben(e) vand(er) helicht vanden goeden van/
nyversdonck gelijck voirs(creven) steet P(rese)nte(re)nde voirt/
oic te voldoene des hij janne schavart voirs(creven) nae/
uutwijsen der selver t(er)minacie(n) sculdich wae(re) te doene/
met costen sijne(n) sone die nu tot sijne(n) dage(n) come(n) es/
versueken(de) voirt wa(n)t jan schavart alle de voirs(creven) goede/
van nyv(er)sdonck ontbloet heeft eene(n) tijt van xvi jae(re)n/
oft d(air) omtrint weert sijnde de helicht dair af xvi/
l(i)b(ra) groote brab(ants) dat hij hem restitucie dade va(n)d(er)/
bladingen die hij hem en(de) costen sijne(n) sone onthave(n) hadde/
/ Dair op de voirs(creven) jan schavaert antwordde Inden yerste(n)/
op de huwelike voirwerde dat wair wae(re) dat die in deele/
alsoe geschiet mocht sijn gelijck jacop kerma(n) in sijne(n) opdoene/
geruert mocht hebben Behoudelijck dien dat hij sond(er) thuys/
metter omgaender grecht rijstalle en(de) heerlich(eiden) mette(n) bedrive/
noch meer uuthebben soude de leengoede totten hove behoe(re)nde/
want men die met bloeter huweliker voirwerde(n) niet vertie(re)n/
noch belasten en mochte En(de) want oic de t(er)mi(n)acie met/
allen gefu(n)deert was om te voldoene de huwelike vorwerden/
soe meynde hij ongehouden te sijne de leengoede over te/
goeden(e) P(rese)nteerde voirt acht(er)volghich te wille sijne der/
t(er)mi(n)acie(n) en(de) over te goeden(e) de helicht vande(n) chijsgoede(n) den/
hove van nyversdonck toebehoe(re)nde En(de) als vand(er) onthave(n)/
bladingen dair af jacop en(de) costen sijn soen zone versueken/
restitucie te hebben(e) soe antwert de voirs(creven) jan schavaert/
hoe wale de voirs(creven) t(er)mi(n)acie inhoude(n) mach dat [hij] de helicht/
van vand(er) [vande(n) goeden] nyv(er)sdonck ov(er)goeden soude den voirs(creven) den voirs(creven) costine/
soe en wair hij dair toe bijde(n) voirs(creven) jacoppen noch costine(n)/
noch nyema(n)de van hue(re)n wegen versocht geweest maer/
wae(re) dair inne bleive(n) sittende en(de) die houden(de) en(de) possesse(re)nde/
met goedinge(n) en(de) scepen(en) brieven van loeven(e) als sijne en(de)/
voe(r) sijn p(ro)per goede en(de) desgelijx hadde hij die ande(re) goede/
die jacop en(de) costen hem sculdich wae(re)n ov(er)tegeven(e) gehanteert/
en(de) gepossesseert als sijne en(de) voir sijn p(ro)per goede hoepen(de) d(air)/
o(m)me nae den rechte vand(er) stad dat hij vand(er) bladinge(n)/
gehave(n) vande(n) goeden de welke hij voir sijn goede gehoude(n)/
heeft ongehouden sal sijn van e(n)niger restitucie(n) mar/
gestaen metten gronde en(de) mett(er) toecomen(de) bladinge(n) te/
moete(n) laten volgen(e) den ghene(n) die dair toe beter recht/
hebben mach en(de) soe wa(n)neer hij dat versuect Desen/
reden(en) in beiden zijden aengehoirt sijnde soe es get(er)mineert/
/ inden vollen rade als vande(n) ov(er)goedene en(de) vestich(eit)/
die elc vande(n) p(ar)tijen der ande(re) nae inhout vander/
t(er)mi(n)acien sculdich es van doene dat elc vande(n) selve(n)/
p(ar)tijen der ande(re) over goedinge overgoedinge en(de) vestich(eit)/
doen sal En(de) die gedaen sijnde sullen de selve p(ar)tijen/
op dat sij conne(n) bij middele van vrienden ov(er)come(n) vand(er)/
bladingen mair oft hen yet ongeslete(n) ontbleve dat/
soude bijden rade vand(er) stad met rechte uutgemete(n) worde(n)/
Welker t(er)mi(n)acien navolgen(de) de voirs(creven) p(ar)tijen comen/
sijn voir scepen(en) van loeven(e) en(de) hebben malcande(re)n/
des elken van hen behoirde ov(er)goedinge ende vestich(eit)/
gedaen gelijck de scepen(en) brieve(n) dair op gemaect/
dat volcomelick inhoude(n) en(de) begrijpen Ende desen/
gedaen sijnde hebben hen de selve p(ar)tijen vander/
bladingen bij middel van vrienden in beiden zijden/
gepijnt te v(er)accorde(re)n en(de) minlike sprake dair af gehoude(n)/
In welker spraken de voirs(creven) jacop en(de) costen altijt/
meynden restitucie te hebben(e) vand(er) bladingen ind(er)/
manie(re)n voirs(creven) Seggen(de) mede hoe voirtijden vele/
goeder ma(n)ne van deser bladingen hen gemoeyt hadde(n)/
en(de) dachvaerden dair op hulpen leisten als meest/
meester jan pot en(de) ande(re) In welke(n) dachvaerde(n)/
de voirs(creven) jan schavaert te so(m)mige(n) stonden p gep(rese)nteert/
hadde te geven(e) vijftich p ponde groote te so(m)mige(n)/
stonden c l(i)b(ra) gr(oote) Welke p(rese)ntacien de voirs(creven) jan/
schavaert ontkinde bij hem alsoe gedaen te sijne/
En(de) al wairt alsoe dat e(n)nige tusschen gaende p(er)soene/
uut hen selve(n) nu enighe so(m)men geruert mochten/
hebben soe meynde hij wael dat gedaen wae(re) met/
p(ro)testacien en(de) ond(er)spreke negheen vande(n) p(ar)tijen p(re)judijs/
/ te mogen doene in sijne(n) rechte in e(n)nige(n) toecomen(de) tijden/
met meer woirden die elck vande(n) p(ar)tijen dair toe seiden en(de)/
allegeerden Ten uut(er)sten nae vele discordancien en(de) strangheide(n)/
soe van reden(en) soe van rechte die elck vande(n) p(ar)tien voir hem/
meynde te hebben(e) sijn de selve p(ar)tien elck van hen bij sijne(n)/
vrienden wael beraden sijnde comen voir den raide vand(er) stad/
ald(air) jan schavaert p(rese)nteerde te comen(e) voe(r) hof en(de) hee(re) oft ter/
plaetssen dair dat behoe(re)n mach en(de) ald(air) overgoeden alsulken/
xx bl l(i)b(ra) erfchijs gedragen(de) elck l(i)b(ra) omtrint eenen saluyt/
die de selve jan schavaert houden(de) es opde goede va(n) nyv(er)sdonck/
en(de) die hij te leene houden(de) es en(de) ontfangen heeft van/
janne van ranst alsoe dat de helicht toebehoe(re)nde den/
voirs(creven) costijne van dien xx l(i)b(ra) tot eewigen dagen ontlast bleive(n)/
soude P(rese)nteerde voirt om alle reden(en) en(de) bescheits wille den/
voirs(creven) costine te betalen(e) ii[c] grijpe te xl pl(a)c(ken) de helicht van/
dien te kersmisse naestcomen(de) en(de) dand(er) helicht tot sinte/
jansmisse naestvolgen(de) En(de) desgelijx den selve(n) costine te/
laten volgen(e) de helicht van ald(er) vrucht vanden goede(n) van/
nyversdonck die nu ind(er) schue(re)n ald(air) liggen(de) es Welke p(rese)ntacie(n)/
de voirs(creven) jacop en(de) costijn sijn sone aennamen en(de) beliefden/
Soe dat bijden raide vand(er) stad nae tp(rese)nte(re)n en(de) daen nemen/
van beiden p(ar)tien dat de selve p(ar)tien voldoende tghene des/
sij in beiden zijden veraccordeert en(de) belieft hebben dair mede/
vanden voirs(creven) stoote en(de) al des dair aen cleve(n) mach v(er)yffent/
en(de) verenicht sullen sijn en(de) blijve(n) tot eewigen daghen/
sond(er) dair jegen te doene oft te comen(e) bij hen selven oft/
bij yemande anders in e(n)nig(er) manie(re)n actu(m) in pleno/
consilio sept(embris) xx
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-02-09 by kristiaan magnus