SAL8125, Act: R°202.1 (194 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°202.1  
Act
Date: 1455-02-11

Transcription

2021-04-30 by Frans Feyaerts
Item jan le bonier de jonghe sone jans le bonier en(de) heilwich/
coulon sijn wijf in jeg(enwoirdicheit) der scepen(en) van loven(e) gestaen v(er)kennen(de)/
en(de) liden(de) dat sij met wettigen voirtgaende(n) tractaten tusschen hen/
t(er) eenre en(de) reinuwaerde le bonier bruder des voirs(creven) jans des jongen/
in dande(re) gedaen getracteert en(de) gesloten afgepoent en(de) geconte(n)teert/
sijn van allen rechten actie(n) en(de) aenspraken die den selve(n) gehuys/
schen v(er)shenen sijn in alle de goede het sij have oft erve die/
bleve(n) sijn na de doot wilen beatrisen moeder der voirg(enoemde) gebrued(ere)n/
en(de) die blive(n) sulle(n) na de doot des voirs(creven) jans des vaders Hebben/
geloeft voe(r) hen hue(re)n erve(n) en(de) nacomelinge(n) den voirg(enoemde) reinuw(aer)de/
le bonier in toecomen(de) tijden hen ne(m)mermeer rechts te v(er)meten/
inde voirgeruerde goeden het sij voe(r) oft nae de doot sijns vaders/
voirs(creven) so wair dat sij geleg(en) sijn oft met wat name dat sij/
genoempt moegen wesen m(aer) sullen die den vors(creven) reynuwairde/
en(de) sine(n) erfgename(n) tot ewighen daghen laten volgen/
ghebruyken hante(re)n hantplichte(n) en(de) sijne(n) vrien wille d(aer) mede/
laten doen het sij die te v(er)cope(n) ewech te make(n) oft and(er)ssins te/
moege(n) dispone(re)n d(aer)t hem gelieft Geloven(de) voerts de selve gehuys/
sche(n) de(n) selve(n) reinuw(aer)de noch oic den genen die de voirs(creven) goede/
nae doot des vors(creven) jans des vad(er)s aenverde(n) sulle(n) ne(m)m(er)meer aen te/
spreke(n) te moeyen noch te vexe(re)n bij hen selve(n) oft bij yeman(de) anders/
in eghene(n) rechte geestelic oft weerlic in enig(er) manie(re)n Bekennen(de)/
en(de) verliden(de) de voirs(creven) gehuysschen met oppenbae(re)n quijtscelden(e)/
inde selve goede niet wederstaen(de) den lantrechte d(aer) mede dat/
sij inde selve goede gericht mochten sijn negheen recht voerdae(n)/
meer te hebben ende den selve(n) reinuw(aer)de op dat hijs beg(er)t als(dan)/
nae doot des voirs(creven) vaders vanden selven goeden beide have/
en(de) erve behoirlike quitan(cie) ende vertienisse te doene/
soe hem die nae recht soude moegen dienen ende/
behoeve(n) Behoudelic oft de voirs(creven) gehuysschen vanden/
selve(n) goeden vanden selve(n) janne le bonier den vader/
even verre hij dier mechtich is v(er)sien worden het sij met/
testame(n)te oft anderssins dat hen die ombelet vanden/
voirs(creven) reinuwairde bliven en(de) volghen sulle(n) sonder argelist/
cor(am) oppend(orp) prijke(re) febr(uarii) xi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-10-22 by Jos Jonckheer