SAL8125, Act: V°193.1 (185 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°193.1  
Act
Date: 1455-02-06

Transcription

2021-04-12 by Frans Feyaerts
It(em) de selve henric va(n) schone(n)berghe en(de) lambrecht sijn/
zwag(er) hebbe(n) geloeft indi(vi)sim den vorg(enoemde) ja(n)ne van/
schone(n)berghe in gevalle oft de sij de lijfpensie vande(n)/
vors(creven) iiii mudden rox staen(de) ten live de vors(creven) m(ar)griete(n)/
cokaert opde vors(creven) goede lieten v(er)sterve(n) en(de) sij [die] bij hen niet/
afgequete(n) en wa(r)e [wordde] dat sij dan den selve(n) ja(n)ne va(n) schone(n)/
berghe va(n) dan voertaan houden scadeloes en(de) costeloes houde(n)/
en(de) ontheffe(n) sulle(n) van dien twee mudde(n) rox ten live/
joes va(n) schone(n)berghe sone des vors(creven) jans en(de) brued(er) des/
vors(creven) henrix It(em) noch va(n) eene(n) mudde rox te(n) lijve/
brued(er) mychiels va(n) berlaer en(de) noch va(n) eene(n) mudde/
rox ten lijve joffr(ouwe) a(n)ne(n) eveloege no(n)ne te wittevrouwe(n)/
te loeven(e) die de vors(creven) jan jairlix sculdich is en(de)/
d(aer) voe(r) sij des vors(creven) jans borge bleve(n) sijn en de selve/
lijfpe(n)sie [alsd(an) tussce(n) hen beiden] jairlix gelde(n) en(de) bet(alen) niet wederstaen(de) dien/
dat nochta(n) de selve jan hen inden scep(enen) brieve(n) scadeloes/
geloeft heeft tontheffen Et p(ro)inde oblig(averun)[t] ecia(m) d(i)c(t)as/
duas eoru(m) domos sit(as) ut sup(ra) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-10-22 by Jos Jonckheer