SAL8125, Act: V°259.4-R°260.1 (264 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°259.4-R°260.1  
Act
Date: 1455-04-17

Transcription

2021-11-02 by Frans Feyaerts
It(em) de vors(creven) katlijne wed(uwe) des vors(creven) wile(n) jans in p(rese)nc(ia)/
heeft geloeft want so is dat den beempt een stuc beempts/
geleg(en) inde p(ro)chie va(n) rots(elaer) int hamerbroec tussche(n) de goede/
gheertes va(n) kielfs en(de) wille(m) va(n) breedzijp welc stuc beempts/
arnt va(n) bolloe tegen der vorg(enoemde) katline(n) en(de) hue(re)n kind(ere)n ge/
cocht en(de) v(er)crege(n) heeft v(er)obligeert is en(de) mede ond(er)pant/
met meer and(ere)n goede(n) der selv(er) katline(n) en(de) hue(re)n kind(ere)n toe/
behoeren(de) inde vors(creven) p(ro)chie en(de) d(aer) omtre(n)t geleg(en) voir(e) ii(½)/
hollan(sche) gul(den) erflike rinte(n) die claes boem wonen(de) te
//
liere aende vorg(eruerde) goede jarlix gelden(de) heeft op welke(n) co(m)m(er)/
nochta(n) de selve joffr(ouwe) noch huer kinde(re) den vors(creven) beempt/
niet gewara(n)deert en hebbe(n) Soe heeft geloeft de selve/
joffr(ouwe) ka(tlij)[ne] t(er) manisse(n) des vors(creven) arnds va(n) bolloe te coeme(n) voir/
hoff en(de) voi(r) hee(r) met huer selve(n) en(de) met hue(re)n kind(ere)n [die sij in desg(elijcx) geloeft heeft te v(er)vane soe wa(n)neer sij tot hue(re)n dage(n) come(n) sulle(n) sijn] en(de)/
ald(aer) den selve(n) aerde en(de) sine(n) vors(creven) beempt scadeloes gelove(n)/
tontheffe(n) en(de) te houden tot ewige(n) dagen vande(n) vors(creven) ii(½)/
gul(den) hollan(sch) En(de) ter meerd(er) vestich(eit) va(n) dien alle die/
ande(re) goede die mede ond(er)pant voe(r) de selve ii(½) gul(den)/
hollan(sch) d(aer) voe(r) inde(n) selve(n) hoeve(n) te v(er)binde(n) en(de) te v(er)obli/
ge(re)n alsoe dat de selve aert en(de) sine(n) beempt vander/
betalinge(n) vande(n) selve(n) ii(½) holl(ansche) gul(den) vors(creven) en(de) alle(n) laste(n)/
en(de) scade(n) die d(aer) uut gerise(n) soude moege(n) ontlast en(de) ont/
have(n) sal blive(n) en(de) de vors(creven) vestich(eit) inde(n) hoff ged(aen) sijnde/
salme(n) de vors(creven) gued(inge) te nyeute doen En(de) d(aer) o(m)me/
sal de selve gued(inge) blive(n) liggen(de) ond(er) scep(enen) va(n) loven(e) te dien/
eynde oft aert oft sine(n) beempt vors(creven) in hie(re)n binne(n) ge/
praemt worde uut ocsuyne d(er) vors(creven) ii(½) hollan(sche) gul(den)/
dat hij dat gebrec en(de) cost en(de) co(m)m(er) v(er)reike(n) sal moegen/
aende goede ind(er) vors(creven) gued(inge) begrepen It(em) oft oec de selve/
joffr(ouwe) dede so vele dat de ii(½) hollan(sche) gul(den) afgequete(n)/
worde(n) so salme(n) insgelijx de gued(inge) te nyeute doen cor(am)/
eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-11-20 by Jos Jonckheer