SAL8125, Act: V°86.2-V°89.1 (91 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°86.2-V°89.1  
Act
Date: 1454-11-04

Transcription

2020-09-28 by kristiaan magnus
Cond zij allen lieden dat jan kympe de jonghe van kerckem/
es comen in jeg(ewordicheit) der scepen(en) van loeven(e) en(de) heeft genomen en(de)/
bekint dat hij genomen heeft van h(ere)n symone pynnoc/
ridde(r) en(de) vrouwe katlijne(n) van quaderebbe sijnre medege-/
sellinnen thof des selfs h(ere)n symoens en(de) vrouwe ka(tlij)[nen]/
gehuysschen geheeten tgoed te voerde geleg(en) inde p(ro)chie/
van libbeke metten wynnen(de) landen maybeemde(n) eeusselle(n)/
en(de) allen sinen toebehoerten uutgesceiden die schade wacht/
en(de) een beemdeken d(aer) neven geleg(en) met eenen beemde/
acht(er) alboems te gade(r) mette(n) dachmale d(aer) den wijng(ar)t/
op gesedt was en(de) d(aer) nu wyen op staen inden bog(ar)t/
tegen tvors(creven) hoff ov(er) de welke de vors(creven) jan kympe/
niet hebben en sall Te houden te hebben en(de) te wi(n)nen/
van halff m(er)the naestcomen(de) eenen t(er)mijn van xi jaren/
lang due(re)nde deen nae dand(er) sonder middel volgen(de)/
elx jaers dae(re)n binnen om xl sacken rox en(de) eenen/
halve(n) sack rox twee sacken t(er)wen en(de) ix halst(er) g(er)sten/
elx greyns goet en(de) paiabel met wa(n)ne en(de) met/
vede(re)n wel bereit d(er) maten van thienen te weten vi/
halst(ere)n der selv(er) maten voe(r) eenen iegelike(n) sac gerek(ent)/
en(de) noch om xii molevaten witt(er) erweten alsulke als
//
de vorscreven winne opt vors(creven) goet winnen sall alle jaire/
tot s(in)[te] andriesmisse apostels te bet(alen) en(de) te loeven(e)/
oft tarsschot te leve(re)n so waer dat den vors(creven) he(r)/
symone best genuegen sall ende de vors(creven) eeusselle/
en(de) maybeemde om xxiiii goeder rinsscher guldene(n)/
oft die weerde d(aer) voe(r) in goeden and(ere)n gelde te s(in)[te]/
m(er)tensmisse inden winter vallende en(de) ombegrepen/
te halff meye d(aer) nae te bet(alen) alle jare den vors(creven)/
t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde schout/
opde vurwerden en(de) (con)dicien h(ier) nae bescr(even) Inden/
iersten dat de vors(creven) wynne vanden vors(creven) goeden/
jairlix sijnen t(er)mijn due(re)nde niet meer hoervruchten/
en sall dan een boender lants [dwelc hij alsd(an) sal moete(n) meste(n)] en(de) in sijnen lesten/
jare va(n) sinen afsceidene en sal de selve winne/
egeen lande mogen hoervruchten It(em) sal de selve wi(n)ne/
den vors(creven) h(ere)n symone en(de) sijnder vrouwen jarlix/
sayen iii halst(er) lijsaets opt selve lant d(aer) hij sijns/
selfs lijsaet op sayen sall en(de) ten tijde alse tselve/
d lant bereet sal wesen te besayene so sal de/
vors(creven) h(er) symoen kiesen oft doen kiesen op wat/
ynde oft sijden hij sijn lijsaet gesaedt hebben wille/
en(de) daer saelt de selve wynne sayen op alsoe/
dat de vors(creven) h(er) symoen alle jare den saet d(aer)/
toe leve(re)n sall It(em) sal de vors(creven) winne jairlix/
den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde leve(re)n vi[c] walmen/
alsulken als ande(r) winnen dae(re)n omytint hue(re)n heer/
scape boven en(de) beneden jarlix leve(re)n o(m)me de/
huysinge vanden vors(creven) hove mede te decken
//
en(de) alsmen dien ald(aer) verdect so sal de winne den/
wercluden den montcost geven en(de) de vors(creven) h(er) symoen/
en(de) sijn huysvrouwe sullen de dachue(re)n betalen alsoe/
lange als de selve vi(½)[c] walme duren en(de) teenen/
dacroeden en(de) vitselroeden sal de selve winne halen/
opde vors(creven) goede en(de) die den wercliede(n) sond(er) des selfs/
h(er) symoens cost leve(re)n It(em) voertmeer sal de selve/
winne alle de huysen die hij houden(de) is vande(n) vors(creven)/
gehuyssche(n) op sinen cost houden vand(er) ned(er)ster rikelen/
nederwert tott(er) platen toe En(de) waert alsoe dat de/
vors(creven) gehuysschen aende vors(creven) huyse die de winne/
houden(de) es binne(n) den vors(creven) t(er)mijne iet woude doen/
decken meer dan de vors(creven) vi(½)[c] walme(n) gedrage(n) d(aer)/
af en sal de vors(creven) winne den werclude(n) ghene(n) mont/
cost geve(n) noch oec dachue(re)n bet(alen) It(em) es vurw(er)de/
dat de vors(creven) winne den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde so wa(n)neer/
men int vors(creven) hoff oft aende huysinghe iet plect/
den leem sal moete(n) hale(n) dieme(n) ald(aer) v(er)plecke(n) sall/
en(de) desgelijx den werclude(n) den montcost geve(n) en(de) de/
vors(creven) gehuyssche(n) sulle(n) hen huer dachue(re)n bet(alen) It(em) sal/
de vors(creven) winne den vors(creven) gehuyssche(n) jairlix doen/
vii carweyen elke carweye va(n) eene(n) daghe d(aer)s/
de vors(creven) h(er) symoen behoeve(n) sall en(de) so wa(n)neer de/
selve wi(n)ne de(n) selve(n) h(ere)n symone yet bute(n) den/
vors(creven) hove vue(re)n sall so sal alsd(an) hem de vors(creven) h(er)/
symoen oft sinen bode den montcost geve(n) en(de) desgelijx/
sinen p(er)den hoey en(de) coren It(em) en sal de vors(creven) wi(n)ne/
binnen den vors(creven) sine(n) t(er)mijne
It(em) mach de voirscr(even)/
wynne jairlijx sijn berringhe houden aende vors(creven)/
beemde en(de) lande die hij houden(de) es t(er) minster scaden/
Ende waert alsoe dat de selve wi(n)ne enige v(er)droeghde/
/ boeme inde bog(ar)de oft opde vors(creven) goede afhieuwe so/
soude hij dan voe(r) elke(n) v(er)droeghde(n) boem ii leve(n)de pote(n)/
vande(n) selve(n) aerde en(de) sape sette(n) some(n) dat naeste/
gerake(n) conste sond(er) argelist It(em) sulle(n) de vors(creven) ge/
huysschen en(de) wi(n)ne hebbe(n) half en(de) halff doeft dat/
jairlix opde vors(creven) goede wasse(n) sall en(de) de wi(n)ne/
sal alle jae(re) op sine(n) cost den selve(n) gehuyssche(n) t(er)/
eerde(n) leve(re)n en(de) dan dat tot loeven bringe(n) M(air) w(er)t/
alsoe dat de selve gehuyssche(n) oeft v(er)cochten so/
en soude de wi(n)ne van hue(re)n deele en(de) lesene/
oft vuerne egene(n) cost hebbe(n) It(em) es noch vuerw(er)de/
dat de vors(creven) wi(n)ne de vors(creven) goede ten eynde/
vande(n) vors(creven) t(er)mijne besayt sal late(n) gelijc dat/
hijse vant tot sine(n) aencome(n) en(de) de storte o(m)me/
gedaen en(de) de selve goede alsd(an) oec bevreedt/
late(n) gelijc hij die vinde(n) sal tot sine(n) aencome(n)/
ten prise va(n) goede(n) liede(n) It(em) sal noch de vors(creven)/
wi(n)ne hebbe(n) den vors(creven) tijt due(re)nde den voir/
hoff binne(n) tgelint dat d(aer) plach te stane den/
wermoes hoff acht(er) de huysinge den dijck aen/
gheerds van ypere en(de) den sulde(r) bove(n) den pert stall/
It(em) vande(n) crane(n)beemde es ond(er)sproke(n) want/
alse de struyken d(aer) inne uutgedaen sijn en(de)/
de vors(creven) h(er) symoen dien wel heeft doen/
ryoelen so sal de selve winne dien beempt/
wel geryoelt houden en(de) ten afsceidene va(n)/
sine(n) jare(n) wel geryoelt late(n) en(de) alle de/
struyken uutgedaen sond(er) cost des selfs h(er)symoens/
/ It(em) sal de vors(creven) wynne allet stroe en(de) hoey opde vors(creven)/
goede jairlix wassende etten en(de) slite(n) met sine(n) beesten/
en(de) te meste make(n) en(de) dmest wed(er) uutvue(re)n opt vors(creven)/
lant en(de) te(n) leste(n) jae(r) vande(n) t(er)mijne so sal de selve/
wi(n)ne desgelijx oec allet mest binne(n) den vors(creven) hove/
sijnde uut vue(re)n opt lant tslants meeste(n) p(ro)fijte It(em) sal/
de vors(creven) wi(n)ne opt sine(n) cost int vors(creven) hoff jairlix hale(n)/
en(de) vue(re)n alle de beri(n)ge dieme(n) ald(aer) v(er)berre(n) sal alse/
de vors(creven) h(er) symoen oft sijn vrouwe sijn medegeselli(n)ne/
oft yema(n)t va(n) hue(re)n weghe(n) int selve hof wese(n) sall/
Desgelijx oec sal de selve wi(n)ne jairlix int vors(creven)/
hoff vue(re)n allet hoey datme(n) hoeye(n) sall opde(n) bee(m)pt/
geheete(n) schadewachte en(de) op een clein beemdeke(n) daer/
neven en(de) oec op eene(n) beempt acht(er) alboems geleg(en)/
so wa(n)neer tselve hoey droege sal sijn en(de) hem/
dat vande(n) vors(creven) h(er) symone oft yema(n)de va(n) sijnen/
wege(n) gecondicht wert It(em) de vors(creven) h(er) symoen/
sal den vors(creven) wi(n)ne jairlix geve(n) v elle(n) wollens/
lakens alsulc als hij tot sijnd(er) levereyde(n) behoeff/
gheve(n) sall It(em) es noch vurw(er)de en(de) ond(er)sproken dat/
de vors(creven) h(er) symoen en(de) de wi(n)ne val malcande(re)n ten/
eynde vande(n) yersten viii jae(re)n sulle(n) moghe(n) scheyde(n) op dat/
hen oft e(n)nighen van hen ghelieft m(er) die ghene die(n) alsoe/
scheyden wilt sal dat den ande(re)n te voe(re)n cundighe(n) i jaer/
m(er) sal de selve wi(n)ne opt selve goet vast moeten blive(n) sitten(de)/
den t(er)mijn vande(n) voirs(creven) viii jae(re)n dae(re)n binne(n) uute(n) selve(n)/
te moghen scheide(n) ende de vors(creven) h(er) symoen sal den vors(creven)/
winne gheve(n) xl rijders eens Item oft ghebuerde dat de/
vors(creven) winne den vors(creven) t(er)mijn vande(n) vors(creven) xi jae(re)n opt selve
//
goet niet uute en blijft sittende en(de) hij tot sijne(n) viii jae(re)n dair/
uut schiede het wae(re) dat dat den selve(n) h(er)symone geliefde/
oft den vors(creven) janne soe sall alsdan t(er) stont de vors(creven) wi(n)ne den/
vors(creven) h(er)symone uutreyken en(de) wederke(re)n de so(m)me van x/
rijders eens vande(n) vors(creven) xl rijders t(am)q(uam) ass(ecutu)
[m] En(de) oft de/
vors(creven) h(er)symoen en(de) jan van malcande(re)n niet en schieden/
en(de) de selve jan opt selve goet den voirg(eruerden) t(er)mijn vanden/
xii jae(re)n vast blijft sittende soe sal alsdan de selve jan on/
gehouden sijn den voirg(enoemden) h(er)symone de vors(creven) x rijders/
uut te reyken oft te betalen Welke vors(creven) xl rijders de/
vors(creven) wynne oppenbairlic bekint heeft die vanden/
selve(n) he(re)n symone gehadt en(de) ontfaen te hebben
Item es/
vurw(er)de dat de vors(creven) h(er)symoen jairlijx den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde copen sall xx mandele(n) stroes de welke die/
voirg(enoemde) wi(n)ne sall moete(n) hale(n) dair de selve h(er)symoen die/
coepen sall en(de) dair teghe(n) sall de selve winne oic jairlix/
moete(n) copen xl mandele(n) stroes en(de) die int voirscr(even) hoff/
bringhe(n) en(de) met sijne(n) beesten slijten en(de) d(aer) aff mestmaken/
en(de) dat opt dlant vue(re)n tslants meeste p(ro)fijte Item es noch/
vurw(er)de dat de voirs(creven) winne jairlijx vande(n) voirs(creven) goede(n)/
merghele(n) sall i boender lants en(de) den merghel sall de vorg(enoemde)/
h(er)symoen betalen en(de) die winne sal dien tot vilvoirde(n) halen/
alsoe v(er)re men dien ald(aer) gecope(n) en(de) ghecrige(n) can en(de) oft me(n)s/
aldair niet ghecrige(n) en conste soe sall alsdan de selve wi(n)ne/
dien tot lovenjoel moete(n) halen Item oft den selve(n) wi(n)ne/
jairlijx opt vors(creven) lant meer dan vors(creven) es geliefde te/
merghele(n) dat sall de selve winne moegen doen sonder/
dat den selve(n) winne vanden ande(re)n jae(re)n e(n)nighe(n) afslach te/
doene Item oft gheviele dat op i jaer als de weghe/
alsoe quaet wae(re)n dat de selve winne den merghel niet/
ghevuere(n) en conde d(aer)aff es vurw(er)de dat de selve wi(n)ne/
dat sal moete(n) v(er)halen ten naesten jae(r) en(de) d(aer) aff sal de selve
//
hersymoen den merghel opden cuyl betale(n) ende de/
winne sall dien aldair hale(n) en(de) den selve(n) merghel opt/
vors(creven) lant des selfs h(er)symoens vue(re)n en(de) tot hue(re)n/
meesten p(ro)fijte Item es noch vurw(er)de dat de vors(creven) winne/
de vors(creven) goede binne(n) den vorg(eruerden) t(er)mijne niemant voirts/
en sall moeghe(n) uutgheve(n) noch v(er)huere(n) het en ware bij/
consente des vors(creven) h(er)symoens Item ghevielt alsoe dat/
god v(er)huede dat de vors(creven) wynne op de vorg(eruerde) goede va(n)/
ghemeyne(n) oirloeghe vervoeyert worde oft v(er)brant oft/
dat ennighe sunderlinghe tempeeste quame va(n) weere/
soe es vurw(er)de dat de voirg(enoemde) h(er)symoen hem d(aer) aff/
rastoer doen sall gelijc ande(r) smale he(re)n hue(re)n wi(n)nen/
binne(n) den dorpe van libbeke doen zullen ende alle dese/
vurw(er)den (et)c(etera) Hier aff sijn borghe(n) des vors(creven) winne(n) als/
principael sculde(re)n indivisim reyne(r) van hoeberghe/
jan de plueghe(re) jan de briede(re) sone wile(n) gheerts alle/
van libbeke en(de) henric de briede(re) sone wile(n) gielijs/
(et) p(ri)m(us) cor(am) roelofs abs(oloens) no(vem)[br(is)] iiii[ta]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-04 by Jos Jonckheer