SAL8126, Act: R°211.2-V°211.1 (242 of 456)
Search Act
previous | next
Act R°211.2-V°211.1  
Act
Date: 1456-02-15

Transcription

2020-07-10 by Marika Ceunen
It(em) lodewijk van hoelair bruede(r) inde(n) name en(de) va(n) weghen lode/
wijx van weterbeke naturlec soens lod(ewijx) van wet(er)beke heeft/
geloeft op lantsoene peet(ere)n en(de) gielise scheemakers gebrued(ere)/
kind(ere)n jans wile(n) scheemakers tot hue(re)r manisse(n) te sette(n) en(de)/
te stellen inden wissel der stat van loeven(e) de so(m)me va(n) xx/
crone(n) d(er) mu(n)ten sconinx van vrancr(ijck) te wete(n) xxiii stuv(er)s voe(r)/
elke crone gerekent Tot behoeff willekens sone willems/
wile(n) scheemakers onder zijn daghe sijnde alse voe(r) de zoeni(n)ghe/
vander doot des vors(creven) wilen willems scheemak(er)s vad(er)s des vorsc(reven)/
willekens biden vors(creven) lod(ewijcke) va(n) wet(er)beke na(tur)lec va(n) live t(er) doot/
gebracht sijnde Op sulke (con)dicie dat de vors(creven) pe(n)ni(n)ghe opde(n)/
wissel gebracht sijnde ter ordina(n)cien jasp(ar) abs(oloens) als nu scep(en) te lov(en)/
en(de) felix de hont als nu rintm(eeste)r ons gened(ichs) h(ere)n te lov(en) [roelofs roelofs en(de) mercelijs dille] aenvert/
sulle(n) moge(n) worden en(de) t(er) ordinancien van hen bekeert te(n) meeste(n)/
orber en(de) p(ro)fijte des vors(creven) willekens tot dat hij tot sine(n) mon/
dige(n) dagen comen sal sijn Behoudelic dat ind(er) ordinancie(n) d(er)/
vorsc(reven) p(er)soenen besorcht worde dat de selve pe(n)ni(n)ge mette(n) p(ro)fite/
d(aer) af comende wed(er)om inden wissel gesedt sulle(n) worde(n) ten/
tide(n) als de vors(creven) willeke(n) tot sinen mondige(n) dage(n) come(n) sal sijn/
o(m)me de selve pe(n)ni(n)ghe mette(n) p(ro)fiten den vors(creven) lod(ewijcke) van/
wet(er)beke te volghen Indien gevalle oft de selve willeke(n)/
die alsd(an) koese heeft de vors(creven) zoeni(n)ghe gestentich te houde(n) oft/
de vors(creven) pe(n)ni(n)gen mette(n) p(ro)fiten te aenverden niet en geliefde/
de vors(creven) zoeni(n)ghe gestentich te houden en(de) d(aer) voe(r) de vors(creven) pe(n)ni(n)ge/
taenverden m(air) oft den selven willeken(ne) alsd(an) gelieft de vors(creven)/
pe(n)ni(n)ge metten p(ro)fiten taenverden en(de) de vors(creven) zoe(n)inge gestentich/
te houden so sulle(n) den selve(n) willeke(n)ne so wa(n)neer hij voe(r)/
scepen(en) van loeven(e) vanden ond(er)houdene d(er) zoeni(n)gen vors(creven) ke(n)nisse/
en(de) geluften gedaen heeft de vors(creven) d(enieren) mette(n) p(ro)fijten volgen sonder
//
yemants wedersegghen Ende oft de selve willeken onde(r) sijn dage/
aflivich worde dat dan de vors(creven) d(enieren) den vors(creven) ii gebr(uedere) als/
naeste erfgename(n) volgen sullen Behoudelic altoes den vorscr(even)/
lod(ewijcke) te geschiedene des hem nae recht behoe(re)n sal tott(er) gestentich(eit)/
der zoeni(n)ghen vors(creven) cor(am) jasp(ar) abs(oloens) borchove(n) febr(uarii) xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator