SAL8126, Act: R°31-V°32 (29 of 456)
Search Act
previous | next
Act R°31-V°32  
Act
Date: 1449-11-27
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-31 by Marika Ceunen
Ite(m) villic(us) lovan(iensis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) add(uxi)t will(elm)um/
de glymez d(i)ct(u)m de opgeldenaken ad om(n)ia (et) sing(u)la bo(na)/
immo(bilia) (et) he(re)d(itaria) joh(ann)is de pieme (com)moran(tis) apud offus in/
mans(ionibus) domib(us) curt(ibus) t(erris) ar(abilibus) p(ra)t(is) pascuis silvis ce(n)su t(re)ce(n)sa/
redd(itibus) et suis p(er)t(inentiis) univ(er)s(is) attinen(tibus) tam inf(ra) lov(aniu)[m] q(uam) ex(tra) sit(a) /
pro c(er)t(is) p(ro)miss(ionibus) et recog(nicionibus) in l(itte)rar(um) scabinor(um) lov(aniensium) q(ua)r(um) tenor/
sequit(ur) in hec verba Cond zij allen liede(n) dat jan de/
pieme woenen(de) toffus in jeg(enwordicheit) d(er) scepen(en) van loeven(en) gestae(n)/
heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genomen heeft van/
willem van glijmez geheete(n) van opgeldenaken dwinhof/
des selfs willems gelege(n) toffus mette(n) winhuysinge(n) alsoe/
verre peet(er) de haze die hier voermaels gehoude(n) heeft/
hove(n) winne(n)de landen maeybeemden droge eeuselen/
en(de) mett(er) weyen vanden bossche totte(n) selve(n) goede behoe(re)nde/
uutgenome(n) viii boenre lants vande(n) voirs(creven) lande(n) met/
iii huefkene ald(aer) geleg(en) Behoud(elijc) dat de voirs(creven) jan/
egheen beesten opde voirs(creven) bossche en sal mogen laten gaen/
het en zij dat de spruyten vanden selve(n) out sijn sullen/
iii jair Te houden te hebben en(de) te winne(n) van allre/
heiligen misse dat was int jair ons he(re)n m cccc xlviii/
eene(n) t(er)mijn van vi jae(re)n lang due(re)nde deen nae dand(er)/
sonder midde volgen(de) elcx jaers dae(re)n bynnen te/
weten(e) de voirs(creven) viii boenre mette(n) voirs(creven) iii huefkene/
voe(r) en(de) op de helicht vande(n) vruchte(n) opde selve goede/
jaerlix wassende en(de) dand(er) voirsc(reven) goede elcx jaers/
dae(re)n bynne(n) voe(r) en(de) o(m)me xxxi mudde corens goet/
en(de) payabel met wa(n)ne en(de) met vede(re)n wael bereet d(er) mate(n)/
van loeven(en) alle jae(re) s(in)[te] andriesmisse apostels te betalen(e)/
en(de) te leve(re)n te wete(n) x mudden dair af te loeven(en)/
ende dand(er) xxi mudde(n) dair af int voirs(creven) hof den/
voirsc(reven) wille(m)me den voirg(eruerden) t(er)mijn due(re)nde dair af
//
dierste betalinge innegaen sal s(in)[te] andriesmisse/
apostels nu naestcomen(de) op de voirwerden ende/
condicie(n) h(ier) nae bescr(even) Inden ierste(n) dat de voirsc(reven)/
wynne de voirs(creven) goede sijne(n) t(er)mijn due(re)nde beide/
hellichtwinni(n)ge en(de) dande(r) wael en(de) loflic wynne(n)/
en(de) werve(n) sal gelijc sijne(n) regenoete(n) bove(n) ende/
beneden en(de) op hue(r) tidige voe(re)n It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
van allen den stroo jairlix vande(n) voirsc(reven) goede/
comen(de) mest maken en(de) dat op dlant vue(re)n slants/
meesten p(ro)fijte Item sal noch de voirs(creven) wyn den voirs(creven)/
willeme iii[c] walms jairlix leve(re)n om die op de/
voirs(creven) huysinge te verdeckene en(de) soe wa(n)neer men/
dien verdecken sal d(aer)af sal de wynne den werckliede(n)/
den montcost geve(n) en(de) de voirsc(reven) wille(m) sal hen hue(r)/
dachue(re)n betalen Item es noch voirwerde dat de voirs(creven)/
wynne den voirs(creven) sijne(n) t(er)mijn due(re)nde alle de/
huysinge vanden voirs(creven) hove houden sal vande(n)/
onderster rijkelen nederw(er)t en(de) van vorste op/
syne(n) cost Item es noch voerwerde dat de voirsc(reven) wynne/
alle de willigen om de voirs(creven) lande en(de) beemde/
staende te behoirlike(n) tijde sal mogen truncken/
soe wa(n)neer des behoeve(n) sal en(de) des sal de voirscr(even)/
wynne gehoude(n) sijn de thuyne(n) al om de voirscr(even)/
goede staende dair des behoeve(n) sal te luijcken en(de)/
te bevreden en(de) desgelijx alle droeghe willigen/
op de voirs(creven) goede staende afhouwe(n) en(de) voir elke/
verdroeghde willige wed(er) om setten ii levende/
poeten Item en sal de voirsc(reven) [wynne] gheenrehande hout/
opde voirs(creven) bosschen noch omtrint den bossche(n)/
mogen afhouwen noch doen afhouwe(n) dan/
alleene doerne omtrint den selve(n) bossche/
wassende om d(aer) mede de selve bossche te bevrede(n)
//
Item es noch voirweerde dat de voirs(creven) wynne tot sijnen/
affscheide(n) alle tstroe en(de) caf ten afscheiden va(n) sijne(n)/
voirs(creven) t(er)mijne van dien geheele(n) jae(r) vande(n) voirsc(reven) goede gecome(n)/
beide helichtwi(n)i(n)ge en(de) ande(r) inde(n) voirs(creven) hove late(n) sal It(em) en/
sal de voirs(creven) wynne inde(n) voirs(creven) wynhove egheen ande(r)/
wynne inde(n) voirt en sal moge(n) setten noch oic vanden/
selve(n) goede(n) nyema(n)de voirts verhu(er)en noch oic desgelijx/
gheen and(er) lant ae(n)neme(n) dan alleene de lande voirs(creven)/
het en sij bij (con)sente en(de) wille des voirs(creven) willems/
Item alse vande(n) voirs(creven) goede die de voirs(creven) wynne/
t(er) helichtwi(n)i(n)gen genome(n) heeft d(aer)af es voirweerde/
dat soe wa(n)neer de bladinge en(de) vruchte(n) vande(n) selve(n)/
tijtveerdich en(de) rijp sijn sulle(n) dat dan de voirscr(even)/
wynne des voirs(creven) willems gedeelte ind(er) schue(re)n bynne(n)/
den voirs(creven) hove leve(re)n en(de) vue(re)n sal eer hij tsijne sal/
mogen rue(re)n Item want de voirs(creven) wynne de voirs(creven) goede/
hove beemde en(de) weye tot sijne(n) aencome(n) bevonde(n) heeft/
wael en(de) loflic beheymt en(de) bevreedt soe es vorw(er)de/
dat hij dat ind(er) selver mate(n) tot sijne(n) afscheiden/
laten sal Item oft alsoe wae(r) dat den voirs(creven) wille(m)me/
e(n)nige vande(n) voirs(creven) landen oft maeybeemde(n) bynne(n)/
den voirs(creven) t(er)mijne met recht afgewonne(n) worde/
soe eest voirw(er)de dat de voirs(creven) willem den voirs(creven)/
wynne dat afslaen sal van sijne(n) jairlike(n) pachte/
te weten(e) van elken boenre eene(n) sack corens/
thienscher maten It(em) want de voirs(creven) wynne tot/
sijne(n) aencome(n) vande(n) goede(n) vors(creven) bevonde(n) heeft/
omtrint xiii boenre lants wael en(de) loflic met/
goeden wynt(er)greyne besaeyt en(de) wael en(de) loflic/
gewonne(n) en(de) geworve(n) en(de) de brake va(n) alle(n) den/

//
ande(re)en lande(n) eens geackert Soe es vorweerde dat/
de voirs(creven) wynne die ind(er) selver maten laten sal ten/
afscheide(n) van sijne(n) voirs(creven) t(er)mijne Item sal noch de/
voirs(creven) wynne gehoude(n) sijn den voirg(enoemde) wille(m)me te/
te herdene en(de) te houden(e) jairlix den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde allet jair doe(r) ii coeye iii verckene gelijc/
den sijne(n) en(de) xii hoende(r) oft xii capuyne sal/
de voirs(creven) willem mogen laten gaen en(de) weyen/
ind(er) messien der voirs(creven) goede sond(er) den wynne/
d(aer)af e(n)nige(n) last te hebben(e) Dwelc den voirs(creven) wille(m)me/
best van beits gelieve(n) sal en(de) desgelijx den voirs(creven)/
willeme jairlix halen met sijne(n) wagen(en) en(de) peerde(n)/
een voeder houts op eene mijle o(m)megaens den/
voirs(creven) hove dair de selve willem hem dat bewijse(n)/
sal en(de) dat int voirs(creven) hof leve(re)n sond(er) cost oft last/
des voirs(creven) willems Item sal noch de voirs(creven) wy(n)ne/
den voirs(creven) willeme jairlijx opde voirs(creven) lande besaeyen/
een halst(er) lijsaets t(er) plaetsen dair de voirs(creven) wille(m)/
hem dat bewijsen sal oft doen bewijsen en(de) dlant/
d(aer)toe bereiden sond(er) vande(n) selve(n) wille(m)me d(aer) af/
iet te hebben(e) Behoud(elijc) dat de selve willem den/
voirs(creven) wynne den saet d(aer) toe jarlix leve(re)n sal/
Item want de voirs(creven) willem den voirs(creven) wi(n)ne tot sine(n) ae(n)come(n)/
geleent heeft de haeflike goede h(ier) nae besc(reven) Te wete(n) inde(n) ierste(n)/
iii p(er)de een coe i wage(n) ii plueghe(n) met hue(re)n toebehoirte(n)/
ii eeghden met hue(re)n toebeh(oirten) en(de) een soch getaxeert te gade(r)/
op xxviii peet(er)s te xviii stuv(er)s en(de) viii stuv(er)s Item iiii mudde/
corens love(n)sch(er) mate(n) i(½)[c] schoeve erwite(n) i sac erwite(n) thie(n)sch(er)/
mate(n) iiii mudde gherste(n) iiii mudde(n) eevene(n) en(de) iii mudden/
raepsaets thiensch(er) mate(n) Soe eest vorw(er)de en(de) heeft geloeft/
de voirs(creven) wynne ten afscheide(n) va(n) sijne(n) voirs(creven) t(er)mijne de/
voirs(creven) so(m)me ghelts en(de) greyne den voirs(creven) willeme uut te/
reikene ende te betalen(e) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Testes willem(air) hasenb(er)ghe/
nove(m)br(is) xxvii a(nn)[o] xlix in quo et h(ab)uit que(re)l(as) int(er)f(uerunt)/
borch(oven) meersb(er)ghe julii ulti(m)a
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-08-16 by Marika Ceunen