SAL8126, Akte: V°64.1-V°65.1 (66 van 454)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°64.1-V°65.1  
Act
Datum: 1455-09-22

Transcriptie

2019-01-10 door Marika Ceunen
It(em) wij machiel van hortbeke en(de) lodewijck vanden/
meersberghe scepen(en) te loeven(en) doen cond eenen/
iegeliken dat voir ons gestaen arnt de conynck/
en(de) maghtelt sgheysers docht(er) jans de gheyse(re)/
vande(n) iersten bedde sijn huijsvrouwe t(er) eenre zijden/
ende de voirs(creven) jan de gheyse(re) vader d(er) voirscr(even)/
maghtelden van wegen lijsbetten van thienen/
sijnre huysvrouwe(n) en(de) sijne(n) kinde(re)n vanden/
tweesten bedde in dande(r) hebben de voirs(creven) arnt/
de coninc en(de) maghtelt sijn wijf oppenbairlic/
verhaelt en(de) vernuwet alsulke huwelike vor/
werde en(de) geluften als bij toedoene hue(re)r beider/
vrienden in beiden zijden gedaen bewo bevorweert/
geloeft en(de) gesloten wae(re)n ten tijde(n) als de selve/
arnt ende maghtelt sijn wijf met malcande(re)n/
vergaderden nae staet d(er) helig(er) kercken inder/
manie(re)n h(ier) nae volgen(de) Te weten(e) dat ten/
tijde vanden toegane huers huwelix huer hen/
bijde(n) voirg(enoemde) janne den gheyse(re) in huwelik(er) wo/
voirwerden toegeseeght was en(de) gegeve(n) t(er) stont/
te volgen(e) terdendeel van eenre brouca(m)me(n) geheete(n)/
den beere met allen hue(re)n toebeh(oirten) gelege(n) inde/
borchstrate tussche(n) woute(re)n vand(er) straten in deen/
zijde en(de) de goede h(ere)n jans luyx p(rie)ste(r)s in dande(r)/
Welc derdendeel de selve jan de gheyse(re) geloeft/
heeft tot eewige(n) dage(n) scadeloes te houden(e) ende/

//
tontheffen van iiii rijd(er)s lijftochte(n) ten live van/
jouff(rouwen) joesen weduwe lod(ewijx) wilen de rijke d(aer) voe(r)/
de voirsc(reven) ca(m)me mede als ond(er)pant v(er)obligeert en(de)/
verbonden mach sijn It(em) dat de selve arnt ende/
maghtelt sulle(n) staen op hue(r) v(er)sterfenisse alse vande(n)/
goede(n) die blive(n) en(de) v(er)schijne(n) sulle(n) uuter doot m(ar)gr(ieten) wed(uwe)/
goerts wilen rabode geheete(n) luyx oud(er)moed(er) d(er) voirg(enoemde)/
maghtelden sgheysers It(em) dat de voirs(creven) Jan de gheyse(re)/
tamelic verghiften soude maghtelden sijnd(er) docht(er)/
voirs(creven) in haefliken goede(n) huysrade en(de) vliegenden erve/
nae gelegentheit huers staets en(de) goed(er) gunsten des/
selfs jans Op alsulken vorwerde ende onderspreck/
dat de selve gehuyssche(n) metten voirs(creven) goede(n) als vore/
geruert staen content en(de) te vreden sullen staen ende/
bliven tot eewigen dagen sonder in e(n)nige goede(n) het/
wae(re)n erflike haeflike goede oft vliegende erve als/
acht(er) janne de gheyse(re) voirs(creven) blive(n) sulle(n) nu vercrege(n)/
oft die hij namaels vercrigen mach te moge(n) deilen/
recht oft actie te hebben(e) in e(n)nig(er) manie(re)n met e(n)nige(n)/
rechte gheestelic oft werlick Bekenne(n)de ende/
verlidende de voirs(creven) arnt de conync en(de) maghtelt/
sgheysers sijn wijf dat bij rade en(de) toedoene hue(re)r/
vrienden in beiden zijden hen de voirs(creven) goede opde/
vorwerde(n) en(de) condicien [vors(creven)] in huwelike gegeven sijn bij/
janne den gheyse(re) voirs(creven) en(de) gegeve(n) wae(re)n ten tijde/
als sij vergaderden nae staet d(er) heilig(er) kercken/
ende dat de selve gehuyssche(n) alsdan huer consent/

//
dair inne droegen en(de) noch tegewordichlic d(aer)inne/
dragen dat sij oec de selve goede dair op/
aenveert en(de) den huwelic aengegaen hebben/
geloven(de) de selve gehuijssche(n) voir hen hue(re)n/
erve(n) en(de) nacomelingen eene(n) yegeliken dien/
dat aengaet oft aengaen mochte van al/
des voirs(creven) es genoech te doene oft sij met/
des voirs(creven) es iet min dan genoech gedaen/
hadde(n) renu(n)ncie(er)nde en(de) afgaende voir hen en(de)/
voir hue(r) erfgename(n) en(de) nacomelingen alles/
rechts actien en(de) aenspraken die sij hebbe(n) oft/
hebben mochten in e(n)nige goede het wae(re)n/
in have erve oft vliegende erve die blive(n)/
oft verschijne(n) sulle(n) nae j doot jans de gheyse(re)/
voirs(creven) die hij nu heeft oft namaels vercrige(n)/
mochte kenne(n)de en(de) lidende de selve gehuyssche(n)/
want de voirs(creven) jan de gheyse(re) hen de voirs(creven)/
geluften alse vande(n) erfgoeden met goed(er) bewij/
senissen en(de) vanden haefliken goeden ende/
vliegenden erve met gereed(er) ov(er)leveringhen/
volcomelic voldaen en(de) vernueght heeft Soe/
hebben de selve gehuyssche(n) hem dair af volco/
melic gequiteert en(de) geabsolveert gelovende/
hem dair af ne(m)mermeer aen te spreken te moeyen/
noch te vexe(er)n bij hen selve(n) noch bij nyemande/
anders in negheene(n) rechte gheestelic of werlic/
in gheend(er) manie(re)n cor(am) hortbeke meersb(er)ge sept(embris) xxii
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2018-04-20 door The Administrator