SAL8127, Act: V°20.1 (27 of 453)
Search Act
previous | next
Act V°20.1  
Act
Date: 1456-07-19

Transcription

2019-08-22 by kristiaan magnus
It(em) wout(er) vynck sone arnts vynck arnt ongeleeghe jan die/
weert en(de) henric va(n) bullestrate(n) in jeg(ewoirdicheit) der scepen(en) va(n) love(n)/
gestae(n) hebbe(n) genome(n) en(de) bekint dat sij genome(n) hebbe(n)/
van h(ere)n henricke va(n) ov(er)winghe p(ro)chiae(n) der kerke(n) van/
winxele hue(re)r beid(er) gedeelte velthem en(de) he(re)n clase lobbele/
p(ro)chiaen der kerke(n) va(n) winxele hue(re)r beider gedeelte vander/
coren thiende(n) en(de) wijnthiende(n) die de vors(creven) kercke(n) hebbe(n) inde/
groete thiende(n) des proefsts va(n) loven(en) Te houde(n) en(de) te hebbe(n)/
va(n) s(in)te jans(misse) dat was int jair va(n) lv[e(n)] eene(n) t(er)mijn va(n) vi/
jae(re)n lang Elx jaers dae(re)n binne(n) o(m)me en(de) voe(r) c gul(den) peet(er)s/
d(er) mu(n)te(n) ons gened(ichs) h(ere)n oft de weerde d(aer) voe(r) half te/
paessche(n) en(de) halff sinte jans(misse) bap(tis)[te(n)] te betale(n)ne alle jae(re) de(n)/
vors(creven) t(er)mijn due(re)nde q(u)[o](libet) ass(ecutu)[m] Geloven(de) de vors(creven) wout(er) vyncke/
de vors(creven) ande(re) p(er)soene(n) scadeloes te houde(n) en(de) tontheffen/
vande(n) surpl(us) dat c peet(er)s meer gedrage(n) dan xxxv peet(er)s/
d(er) mu(n)ten vors(creven) En(de) desgelijx hebbe(n) geloeft de vors(creven) arnd/
jan en(de) henric indi(vi)sim den vors(creven) wout(ere)n vande(n) xxxv peet(er)s/
vors(creven) scadeloes tontheffene En(de) voert hebbe(n) geloeft de/
vors(creven) arnt ongeleeghe en(de) jan de weert vand(er) geheeld(er) so(m)me(n)/
jarlix [scad(eloes)] te houdene en(de) tontheffene he(n)ricke(n) va(n) bullest(ra)te(n) vors(creven)/
witte beert julii xix
ContributorsJos Jonckheer , Inge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-05-04 by kristiaan magnus