SAL8129, Act: R°131.1-V°131.1 (130 of 377)
Search Act
previous | next
Act R°131.1-V°131.1  
Act
Date: 1458-12-19

Transcription

2019-09-08 by kristiaan magnus
Cond zij alle(n) lieden dat jan stevens va(n) bethekem in p(rese)nc(ia)/
heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft va(n) janne va(n)/
maerbeke geheeten gielijs dwinhof des selfs jans geheete(n) thof va(n)de(n)/
stade mette(n) woeni(n)ghen huysen hoven winnen(de) lande(n) beemden/
eeusselle(n) en(de) met alle(n) and(ere)n sijne(n) toebehoerte(n) gelege(n) te betheke(m)/
uutgenome(n) de bossche des vors(creven) jans ald(aer) gelege(n) d(aer) inne de vors(creven)/
wi(n)ne egeen recht en sal hebbe(n) noch behoude(n) Te houden te/
hebbe(n) en(de) te wi(n)nen van half m(er)the lest lede(n) eene(n) t(er)mijn van/
ix jare(n) lang due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) elx/
jaers dae(re)n bi(n)ne(n) Te wete(n) de selve beemde en(de) eeusselle voe(r)/
en(de) o(m)me xxii gul(den) holl(ansch) va(n) goude goet en(de) ginge te xvi stuv(er)s/
stuc gereke(n)t alle jae(re) sinte m(er)tensmisse inde(n) wint(er) vallende/
en(de) ombegrepe(n) alt(oes) te half meye te bet(alen) den vors(creven) ja(n)ne va(n)/
maerbeke en(de) berthelmeeuse den hont sijne(n) behoude(n) sone a(d) alt(er)i/
den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mijne als v(er)volghde schout/
en(de) tvors(creven) hof mette(n) lande(n) o(m)me de helicht va(n) alle(n) de(n) vruchte(n)/
opde selve goede wassen(de) op de vurw(er)de(n) en(de) (con)dicie(n) h(uer) ond(er)/
bescr(even) Inde(n) ierste(n) dat de vors(creven) wi(n)ne jaerlijx sijne(n) tijt due(re)nde/
ten oexte als tcore(n) [en(de) vruchte(n)] opde velde rijp sijn dat de vors(creven) wi(n)ne dan [die]/
tot sijnd(er) cost sal doen afdoen en(de) inde(n) bant leve(re)n en(de) des vors(creven)/
jans helicht inde schue(r) vue(re)n va(n) stucke te stucke eer hij tsine/
sal moege(n) rue(re)n en(de) alsme(n) tcore(n) opde velde binde(n) sal soe/
saelt de wi(n)ne den vors(creven) ja(n)ne late(n) wete(n) va(n) o(m)me d(aer) tege(n) te/
come(n) oft te sinde(n) die tgedeelte des vors(creven) jans sal hulpe(n) binde(n)/
welke(n) bode de vors(creven) wi(n)ne die(n) tijt due(re)nde de(n) montcost/
geve(n) sall en(de) des vors(creven) jans gielijs helicht gedorssche(n) sijnde/
sal dat de wi(n)ne sond(er) des vors(creven) jans gielijs cost hem tot arschot/
leve(re)n It(em) allet sroit dat op de goede jarlix wassen/
sal sulle(n) dat de wi(n)ne en(de) jan half hebben en(de) half hebbe(n)/
en(de) de wi(n)ne sal jans gedeelte met sijne(n) wijne die ald(aer) jar/
lix wasse(n) sal te loeve(ne)n leve(re)n den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde/
en(de) de vors(creven) jan gielijs sal jairlix den lesere die doeft lese(n)/
sal alleene betalen en(de) de wi(n)ne sal hem de(n) mo(n)tcost geve(n)/
/ It(em) sal de vors(creven) wi(n)ne de vors(creven) lande jaerlijx sijne(n) t(er)mijn due(re)nde/
op iiii voe(re)n wael en(de) loflic winne(n) werve(n) en(de) ov(er)meste(n) de/
beemde en(de) eeusselle bevrede(n) en(de) beheyme(n) gelijc regenoete(n)/
bove(n) en(de) benede(n) en(de) de huysinge vande(n) vors(creven) goede(n) den/
vors(creven) t(er)mijn due(re)nde houde(n) op sijne(n) cost vand wande en(de)/
va(n) dake vand(er) ond(er)ter rikelen nederwert in goede(n) state/
It(em) sal voert de vors(creven) wi(n)ne de(n) vors(creven) ja(n)ne jaerlix leve(re)n/
ii[c] walme o(m)me de huysi(n)ge vande(n) vors(creven) goede(n) d(aer) mede te/
decke(n) en(de) alsme(n) die(n) v(er)dect sal de wi(n)ne den wercluden/
den montcost geve(n) en(de) ja(n) gielijs sal de dachue(re)n betale(n)/
It(em) de wi(n)ne sal den vors(creven) ja(n)ne jaerlix den vors(creven) t(er)mijn/
due(re)nde sayen i mol(evat) lijsaets op de vors(creven) goede en(de) dlant/
d(aer)toe gereiden d(aer)toe de vors(creven) jan den saet leve(re)n sall/
It(em) de vors(creven) wi(n)ne sal jaerlix bi(n)ne(n) den vors(creven) hove houden/
vijftich scapen oft meer t(er) helicht en(de) die tallen iii jaren/
te deilen en(de) oft(er) scapen te vele worden die sulle(n) jan en(de)/
de wi(n)ne te gelijke deilen en(de) de wi(n)ne sal die v(er)cope(n)/
nae gelande vanden tijde It(em) sal de vors(creven) wi(n)ne/
jaerlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde allet hout dat de/
vors(creven) jan op sijn bosschen ald(aer) sal doen make(n) leve(re)n/
en(de) vue(re)n opden have(n) ald(aer) sond(er) cost des selfs jans/
uutgenomen opde berghe d(aer) af de vors(creven) jan den vors(creven)/
wi(n)ne eene(n) cnape sette(n) sall sond(er) cost des selfs wi(n)nen/
die hem thout d(aer)af sal hulpen dragen tot opden have(n)/
vors(creven) En(de) alle dese vurw(er)d(en) (et)c(etera) cor(am) beert m(er)sels/
dec(embris) xix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-23 by kristiaan magnus