SAL8129, Act: R°132.1-V°132.1 (131 of 377)
Search Act
previous | next
Act R°132.1-V°132.1  
Act
Date: 1458-12-19

Transcription

2019-09-12 by kristiaan magnus
It(em) jan va(n) maerbeke geheete(n) gielijs in deen zijde en(de) berthel(meeus)/
die hont sijn behoude sone in dande(r) zijde in p(rese)nc(ia) (et)c(etera)/
heeft gekint de vors(creven) ja(n) gielijs dat hij t(er) eenre hebbe(n) geki(n)t/
en(de) gelijt dat sij bij rade en(de) toedoene en(de) middele va(n) hue(re)n vrie(n)de(n)/
in beide(n) zijden aengegae(n) en(de) ov(er)come(n) en(de) eens worde(n) sijn en(de)/
ge met malcande(re)n geslote(n) de vurwerde(n) en(de) (con)dicie(n) h(ier) nae/
bescr(even) Te wetene dat de vors(creven) berthelmeeus de hont/
jan gielijs den vors(creven) berthelmeeuse dat aenneme(n)de en(de)/
accepte(re)nde ov(er)gegeve(n) heeft alle sijn erfgoede leengoede/
chijsgoede eige(n)goede chijsen rinte(n) en(de) pachte(n) en(de) desgelijx/
alle ombetaelde sculden den selve(n) ja(n)ne opde(n) dach va(n) hede(n)/
ombet(aelt) uutstaen(de) aen wat p(er)soene(n) dat dat sij het sijn/
dat die goede sijn winhoeve(n) [oft] woni(n)gen met alle(n) de(n) vruchte(n)/
en(de) have(n) d(aer) nu inne sijnde oft toebehoe(re)nde oft lande bee(m)de/
oft eeusselle oft in ande(re)n erve(n) hoedanich die sijn mochten/
Te houden(e) en(de) t(er) stont taenv(er)dene en(de) die te gebruykene als/
sijn
en(de) alle p(ro)fijte(n) d(aer) af te treckene gelijc va(n) sijne(n) eigenen/
p(ro)pe(re)n goeden alsoe lange als de vors(creven) ja(n) gielijs leve(n) sal/
Behoudelic dat de selve berthelmeeus de huysinghe(n)/
va(n) desen goeden op cost vanden goeden houde(n) sal in goeder/
r(e)p(ar)acie(n) va(n) wande en(de) va(n) dake en(de) va(n) des d(aer) and(er)ssins aen/
behoeve(n) sal en(de) die erfgronde winne(n) en(de) werve(n) ten behoere/
like(n) tijde(n) met getidege(n) werke te(n) meeste(n) p(ro)fijte vande(n) goede(n)/
h(ier) inne uutgenome(n) dat de vors(creven) jan gielijs sijn leven/
due(re)nde behoude(n) sal sij(n) moele(n) te loeven(en) geleg(en) en(de) sijn/
moele(n) geleg(en) te love(n)joel en(de) alle rinte(n) en(de) pachte(n) d(aer)/
af heffen en(de) bue(re)n o(m)me die te beke(re)n in sijnd(er) noetdorste en(de)/
theri(n)ge(n) Behoudelic dat de selve ja(n) gielijs die vors(creven)/
moele(n)ne op sijne(n) cost houde(n) sal in goede(n) state en(de)/
in goed(er) r(e)p(ar)acie(n) vandes sij behoeve(n) sulle(n) Voert es vurw(er)de/
/ dat de vors(creven) berthelmeeus den vors(creven) ja(n)ne gielijs tot behoef/
sijnd(er) theri(n)ge(n) en(de) noetdorst bove(n) de rinten vande(n) vors(creven) moelene(n)/
jairlix geve(n) en(de) bet(alen) sall vande(n) vors(creven) goede(n) vijftich peet(er)s d(er)/
mu(n)ten ons gened(ichs) he(re)n van maende(n) te maende(n) nae gelande dat/
de so(m)me va(n) vijftich peet(er)s op elc maent sal come(n) strijkende/
It(em) es voert vurw(er)de dat de selve berthel(meeus) jairlix [ja(n)ne giel(ise) leve(n)de] te/
kersmisse uute(n) vors(creven) goede(n) betale(n) sal lod(ewijcke) en(de) symone kinde(re) des/
vors(creven) jans elke(n) va(n) hen beide(n) vijf rins gul(den) en(de) joffr(ouwe) swane(n)/
sust(er) d(er) selv(er) gebruede(re)n iiii d(er) selv(er) gul(den) It(em) ende es voert bevor/
wert dat de vors(creven) berthelmeeus tsurplus vande(n) goede(n) dat/
wassen sall boven de r(e)p(ar)acie vanden goeden bove(n) de l peet(er)s/
en(de) xiiii rins gul(den) vors(creven) beke(re)n sal inde in betali(n)ge(n) vanden/
sculd(er)s d(aer) de vors(creven) jan gielijs wettige(n) sculde(n) die de sculd(er)s/
oec wittelic sulle(n) doen blike(n) den vors(creven) ja(n)ne gielijs tot/
henwert gehoude(n) te sijne It(em) sal de vors(creven) berthelmeeus/
eens des jaers gehoude(n) sijn den vors(creven) ja(n)ne in p(rese)ncie(n) va(n) sijne(n)/
vriende(n) goede rekeni(n)ge en(de) bewijs te doene vande(n) ontfa(n)ge/
en(de) uutgevene d(er) goeden vors(creven) Behoud(elijc) den vors(creven) berth(elmeeus)/
sijne(n) solarijs en(de) loen nae goetduncke(n) en(de) taxacie(n) jans/
vande(n) borchove(n) en(de) jans giel(ise) vors(creven) En(de) oft dontfanck/
bove(n) alle uutgeve(n) hog(er) gedroege dan duytgeve(n) datme(n)/
die hog(er) gedragen(de) pe(n)ni(n)ge(n) beke(re)n sal in orb(er) des vors(creven) jans/
bij rade en(de) goetduncke(n) vande(n) vriende(n) En(de) alle dese vors(creven)/
vurw(er)d(en) hebbe(n) de vors(creven) ja(n) t(er) eendre en(de) berth(elmeeus) t(er) andre/
geloeft elc den and(ere)n vast en(de) geste(n)tich te houde(n) en(de) die/
te voldoene gelijc sij vors(creven) staen en(de) elc de(n) and(ere)n d(aer) af/
genoech te doene oft bij tgene des vors(creven) is iet min da(n)/
genoech gedae(n) wae(r) cor(am) beert m(er)sels dec(embris) xix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-23 by kristiaan magnus