SAL8129, Act: R°99.1 (102 of 377)
Search Act
previous | next
Act R°99.1  
Act
Date: 1458-11-20

Transcription

2019-06-12 by kristiaan magnus
It(em) wout(er) eelens en(de) jan paige beide va(n) eversberghe in/
jeg(ewoirdicheit) der scepen(en) va(n) loven(en) gestae(n) hebbe(n) genome(n) en(de) bekint/
dat sij genome(n) hebbe(n) va(n) janne ouderogge alse rintm(eeste)r/
he(re)n gheerts va(n) osy ridders hee(r) van zantberghe en(de) va(n) beau/
viler de goede h(ier) nae bescr(even) den vors(creven) h(ere)n gheerde toebehoe(re)nde/
Te wete(n) drie dach(mael) lants gelege(n) tot ev(er)sberghe tussce(n) den/
goede(n) d(er) vrouwe(n) vande(n) gasthuyse te loeven(en) en(de) jorijs va(n) vre/
debosch Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wi(n)ne(n) va(n) sinte andries/
misse lest lede(n) eene(n) t(er)mijn va(n) xii jae(re)n lang due(re)nde deen/
nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) elcx jaers dae(re)n bi(n)ne(n) om (een)/
half mudde rox goet en(de) paiabel d(er) mate(n) va(n) love(n) (ende)/
tsinte and(ries)misse apostels te bet(alen) en(de) tot loven(en) te leve(re)n (den)/
vors(creven) ja(n)ne den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde q(u)[o](libet) ass(ecutu)[m] cor(am) m(er)cels/
colonia no(vem)[br(is)] xx
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-23 by kristiaan magnus